Binnenlandse verblijfskosten: nieuwe bedragen

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 31/05/2022 - 15:21
Laatste update: 31/05/2022 - 15:23

Een werkgever uit de privésector mag zich baseren op de verblijfsvergoedingen toegekend aan de personeelsleden van de federale overheid om de verblijfskosten voor dienstreizen in België terug te betalen aan zijn werknemers. De bedragen van deze verblijfsvergoedingen wijzigen op 1 juni 2022.

Principe

De forfaitaire vergoedingen die een werkgever toekent als terugbetaling voor de verblijfskosten van een werknemer tijdens beroepsverplaatsingen in België worden niet belast. Voorwaarde is dan wel dat hun bedrag niet hoger is dan de gelijkaardige vergoedingen die de federale overheid toekent aan haar personeelsleden. Deze vergoedingen worden immers beschouwd als een ‘ernstige norm’.

Hieronder volgt een overzicht van de verblijfskosten die in dit kader kunnen worden toegekend.

Dagelijkse forfaitaire vergoeding voor maaltijdkosten

Een werknemer kan slechts aanspraak maken op een dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten (maaltijden) als aan de volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:

  • de verplaatsing duurt minimaal 6 uur. De duur wordt berekend vanaf het vertrek op de plaats van tewerkstelling tot de terugkeer op de plaats van tewerkstelling, tenzij rechtstreeks vanuit de woonplaats op dienstreis wordt vertrokken of rechtstreeks naar de woonplaats wordt teruggekeerd;
  • de verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt;
  • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel om maaltijdkosten te dekken. 

Wanneer maaltijdcheques worden toegekend om de maaltijdkosten gedurende binnenlandse dienstreizen te vergoeden, moet de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheque in mindering gebracht worden van de forfaitaire vergoeding.

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Als de functie van de werknemer regelmatige prestaties buiten de onderneming impliceert (het betreft doorgaans personeelsleden die een reizende functie uitoefenen), kan een maandelijkse forfaitaire vergoeding worden toegekend.

De maandelijkse forfaitaire vergoeding is gelijk aan een aantal keren de dagelijkse vergoeding. Het aantal is identiek voor de werknemers die dezelfde functie uitoefenen en wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de voltijdse prestaties volbracht door deze werknemers tijdens het voorgaande jaar. De maandelijkse forfaitaire vergoeding mag echter nooit hoger liggen dan zestien keer de dagelijkse forfaitaire vergoeding bij een voltijdse tewerkstelling. 

De toekenning van deze maandelijkse forfaitaire vergoeding is niet onderworpen aan de voorwaarden van duurtijd (minimum 6 uur). De verplaatsing mag er geen aanleiding toe geven dat de werkgever of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt en de verplaatsing mag evenmin aanleiding geven tot enig ander voordeel om de maaltijdkosten te dekken.

Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten

Er is ook voorzien in een aanvullende dagelijkste forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten die bedoeld is om de huisvestingskosten te dekken. Deze vergoeding wordt toegekend aan werknemers die in België buiten hun woonplaats moeten logeren naar aanleiding van de uitoefening van hun functie.

De vergoeding wordt toegekend als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • de verplaatsing geeft er geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de kost van huisvesting op zich neemt;
  • de verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard.

Bedragen

Door toepassing van de indexeringsmechanismen zijn volgende bedragen van toepassing vanaf 1 juni 2022 (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën):

 

Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten)

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende dagelijkse vergoeding voor huisvestingskosten

Geïndexeerd bedrag

18,84 EUR/dag

Max. 16 x 18,84 EUR/maand (bij een voltijdse tewerkstelling)

141,33 EUR/dag

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.