Binnenkort omstandigheidsverlof om een kind te begeleiden dat gevaccineerd wordt

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 21/12/2021 - 08:03
Laatste update: 21/12/2021 - 09:41

 

Een werknemer die een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, zal binnenkort klein verlet (omstandigheidsverlof) kunnen genieten. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt. Dit is bepaald in een wetsontwerp dat onlangs door de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen in de Kamer is goedgekeurd.

Dit recht zal in werking treden op de datum waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Ter herinnering: sinds 9 april 2021 wordt het recht op klein verlet reeds toegekend aan de werknemer die van het werk afwezig moet zijn om zich te laten vaccineren(zie onze Infoflash van 9 april 2021).

Aan wie wordt het verlof toegekend?

Het recht op klein verlet wordt toegekend aan de werknemer die afwezig moet zijn van het werk om een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, te begeleiden naar een vaccinatieplaats om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.

Opgelet! Wanneer de werknemer met de andere ouder van het kind samenwoont, kan dit recht slechts door één van hen voor dezelfde periode worden uitgeoefend.

Dit recht wordt ook erkend voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt.

Opgelet! Dit recht kan alleen worden uitgeoefend door één van de ouders of één van de voogden.

Wat is de duur van het verlof?

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, een meerderjarig kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.

Onder ‘tijd die nodig is’ verstaan we niet alleen de tijd die nodig is voor de vaccinatie zelf, maar ook de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Indien het vaccin in meerdere injecties toegediend moet worden, heeft de werknemer recht op omstandigheidsverlof voor elke injectie.

Welk loon?

De werknemer behoudt zijn normaal loon ten laste van de werkgever voor de duur van het klein verlet.

Welke formaliteiten?

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en zo spoedig mogelijk, dit wil zeggen vanaf het moment waarop hij of zij kennis heeft van het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie voor het minderjarige kind, het meerderjarige kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft.

Hij of zij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, geldt als voldoende bewijs. In zoverre de bevestiging niet vermeldt wanneer het minderjarige kind, het meerderjarige kind met een beperking of de persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft aanwezig dient te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dient de uitnodiging voorgelegd te worden.

Opgelet!

De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Hij mag de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als ‘klein verlet’. Het is hem niet toegestaan om te reden van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Datum van inwerkingtreding

Het klein verlet waardoor de werknemer afwezig kan blijven van het werk om een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, een meerderjarig kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft te begeleiden naar een vaccinatieplaats om deze persoon te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, zal in werking treden op de datum waarop de wet die dit verlof regelt in het Belgisch Staatsblad verschijnt en zal van toepassing zijn tot en met 30 juni 2022. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.