Bijkomende vrijwillige overuren of ‘relance-’uren

Auteur: Brigitte Dendooven (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 04/08/2021 - 15:17
Laatste update: 17/10/2022 - 15:16

Het sociaal akkoord 2021-2022 voorziet voor 2021 en 2022 in een verhoging van de bijkomende vrijwillige overuren, zoals bedoeld in artikel 25bis van de arbeidswet van 16 maart 1971.

Deze vrijwillige overuren worden ‘vrijwillige relance-uren’ genoemd.   

Concept - Betrokken sectoren

Deze maatregel geldt niet alleen voor de essentiële sectoren zoals vermeld in de bijlage bij het MB van 1 november 2020 tot wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken, maar ook (en dit is nieuw) voor de niet-essentiële sectoren.   

In 2021

  1. In de essentiële sectoren

Voor de essentiële sectoren betekent dit in concreto de verlenging van de huidige crisismaatregel bestaande uit de toekenning van 120 bijkomende vrijwillige overuren, hetgeen reeds werd beslist door de regering tot 30 september 2021 (vrijwillige ‘corona’-overuren). De vrijwillige overuren die reeds in dit kader in 2021 werden gepresteerd, dienen in mindering te worden gebracht op het contingent van extra vrijwillige overuren dat nog kan gepresteerd worden in 2021 (namelijk toekenning van het saldo).

  1. In de niet-essentiële sectoren

Van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 kunnen 120 vrijwillige overuren worden verricht. Dit is een nieuwe maatregel.

In 2022

Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 wordt zowel in de essentiële sectoren als in de niet-essentiële sectoren een contingent van 120 vrijwillige relance-uren toegekend.

Kenmerken van deze uren op het vlak van het arbeidsrecht

Aangezien dit wetsontwerp, waarover een principieel akkoord bestaat tussen de regering en de sociale partners, nog een parlementaire weg moet volgen alvorens erover kan gestemd worden en daarbij actueel wordt gehinderd door vakantieperiodes zal de FOD WASO de toepassing van deze regeling in elk geval al in de praktijk aanvaarden tot de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen goedgekeurd zijn en in de geest van het akkoord als toegepast zien.

  1. De werknemer moet akkoord gaan met het presteren van deze uren.

Dit akkoord moet schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden gesloten. Het is geldig voor een periode van 6 maanden. Deze periode kan worden verlengd. Deze verplichting is niet van toepassing wanneer de werknemer reeds zijn akkoord heeft gegeven voor vrijwillige ‘corona’-overuren in de essentiële sectoren (in toepassing van de wet van 20 december 2020) voor de resterende periode van 6 maanden.

  1. Deze overuren geven geen recht op een overloon.
  2. Zij worden niet in aanmerking genomen voor de naleving van de interne grens (het maximumaantal overuren in een bepaalde referentieperiode), noch voor de berekening van de arbeidsduur.
  3. Het basiscontingent voor vrijwillige overuren moet niet worden opgebruikt.

Bruto of netto?

De sociale partners zijn het eens geworden over het principe dat het loon voor deze relance-uren sociaal en fiscaal is vrijgesteld.

Bronnen: sociaal akkoord 2021- 2022, mededeling van de FOD WASO van 20 juli 2021.

Een model van een individuele overeenkomst voor vrijwillige relance-uren nodig? Neem dan contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.