Asielzoekers en arbeidskaarten: enkele basisregels op een rij

Auteur: Peggy Criel
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 15/09/2015 - 14:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

Door de toestroom van vluchtelingen stijgt het aantal asielaanvragen in België de laatste tijd sterk. Vele werkgevers en werkgeversorganisaties wensen deze asielaanvragers (sneller) tewerk te stellen. Op basis van de huidige regels is daarvoor een arbeidskaart C vereist.

Arbeidskaart C

Buitenlandse onderdanen krijgen via een arbeidskaart C toegang tot de Belgische arbeidsmarkt indien zij een asielaanvraag hebben ingediend en zes maanden na hun asielaanvraag nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Zij kunnen werken met de arbeidskaart C zolang er geen beslissing wordt betekend door de CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Met een arbeidskaart C komt men in aanmerking voor om het even welke tewerkstelling in loondienst voor om het even welke werkgever. De geldigheidsduur van de arbeidskaart C wordt steeds uitdrukkelijk op de kaart vermeld. De duur kan maximum 12 maanden bedragen, maar is mede afhankelijk van de duur van het recht op verblijf in België.

Een werkgever kan een werknemer met arbeidskaart C en een geldig verblijfsdocument onmiddellijk in dienst nemen. De werkgever hoeft hierbij geen speciale bijkomende administratieve verplichtingen te vervullen. Een arbeidsvergunning aanvragen is dus niet nodig. Een werkgever moet wel controleren of de verlenging van de arbeidskaart C en de verblijfsdocumenten tijdig werden aangevraagd en ook effectief bekomen.

Aanvraagprocedure

In functie van zijn woonplaats zal de aanvraag tot het verkrijgen van een arbeidskaart C door de asielzoeker worden ingediend bij de Dienst arbeidsmigratie van de provincie van zijn verblijfplaats (Vlaams Gewest), het Bestuur Economie en Werkgelegenheid (Brussel Hoofdstedelijk Gewest) of de Service main-d'oeuvre étrangère (SMOE) de la direction générale du FOREM van de gemeente waar de aanvrager woont (Waals Gewest).Het aanvraagdossier moet vergezeld worden van verschillende documenten (aanvraagformulier, inlichtingenblad, kopie actuele verblijfstitel, …).

De bevoegde dienst stelt vervolgens een onderzoek in en gaat na of de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden.

Indien het resultaat van dit onderzoek positief is zal door de bevoegde dienst een arbeidskaart model C worden opgemaakt. Deze arbeidskaart wordt naar de gemeente gestuurd waar de asielzoeker verblijft. De gemeente zal de betrokkene uitnodigen om de arbeidskaart C af te halen.

Wijzigingen?

Asielzoekers worden pas na zes maanden in hun asielprocedure toegelaten op de arbeidsmarkt. In de pers valt te lezen dat verschillende sociale partners en minister van Werk Kris Peeters overeengekomen zijn die termijn te verlagen tot vier maanden zodat asielzoekers sneller aan de slag kunnen gaan op de arbeidsmarkt.

Opgelet, deze beslissing moet nog goedgekeurd worden door de regering voordat ze effectief toegepast kan worden. Er zou ook nog overleg volgen met de regio’s en de steden en gemeenten.

En wat met erkende vluchtelingen?

In tegenstelling tot kandidaat-vluchtelingen zijn erkende vluchtelingen vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart. Het moet dan wel gaan om in België erkende vluchtelingen en niet om in het buitenland erkende vluchtelingen.

Auteur: Peggy Criel

15/09/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.