Alternerend leren in Vlaanderen: vanaf september 2022

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 01/08/2022 - 14:38
Laatste update: 01/08/2022 - 14:56

Vanaf 1 september 2022 treden een aantal wijzigingen in werking met betrekking tot het systeem van alternerend leren in Vlaanderen. Een overzicht.

Duale opleidingen volwassenenonderwijs

Vanaf 1 september 2022 kunnen ook cursisten in het volwassenenonderwijs een duale opleiding volgen in het CVO (centrum voor volwassenenonderwijs). Dit kan via een ‘overeenkomst van duale opleiding’ (minder dan 20u/week) of een ‘overeenkomst van duale opleiding conform het statuut leerling’ (meer dan 20u/week).

Uitzonderlijk kan ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten[1]. Ook kan een werkende cursist in de eigen onderneming de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. In dit geval is er geen leervergoeding, aangezien de cursist al een loon ontvangt.

De leervergoeding bedraagt minimaal 0,21% van het GGMMI.

Voor meer informatie hier over verwijzen we naar de website van de Vlaamse overheid.

Wijzigingen duaal leren vanaf 1 september 2022

1. Interregionale en internationale mobiliteit

Vlaamse leerlingen hadden reeds de mogelijkheid om de werkplekcomponent van hun alternerende opleiding uit te voeren bij een onderneming die gevestigd is buiten de Vlaamse Gemeenschap.

Nu voorziet de Vlaamse Regering ook de mogelijkheid voor leerlingen die ingeschreven zijn bij een onderwijs- of opleidingsinstelling, gevestigd in de Franse of Duitstalige Gemeenschap of in het buitenland om met een Vlaamse onderneming een alternerende overeenkomst te sluiten. De Vlaamse onderneming moet nog steeds erkend zijn overeenkomstig de Vlaamse regelgeving inzake alternerende opleidingen en de Vlaamse overeenkomsten gebruiken.

2. Vakantieregeling in periodes van collectieve sluiting

Sommige  ondernemingen  maken  gebruik  van  een  collectieve  sluiting  wegens jaarlijkse vakantie. Meestal is dit tijdens een schoolvakantie[2] maar een collectieve sluiting  kan  zich  ook  voordoen  tijdens  de  lesweken.  In  dat  laatste  geval  kan  de leerling niet worden opgeleid in de onderneming maar kan hij ook geen betaalde vakantiedagen opnemen. Deze wijziging vanaf 1 september 2022 zorgt ervoor dat de leerling in dat geval toch betaalde vakantiedagen  kan  opnemen buiten de schoolvakanties[3].

Als  de  leerling  onvoldoende opgebouwde  betaalde  vakantiedagen  heeft  om  alle  dagen  van  de  collectieve sluiting   te   overbruggen   kan   voor   deze   of   de   resterende   dagen   tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting worden aangevraagd.

3. Uitzonderingen op de leervergoeding

De onderneming moet een leervergoeding betalen zowel voor de lescomponent als voor de werkplekcomponent. Ook in periodes van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst is de leervergoeding verschuldigd. Enkel voor bepaalde periodes van arbeidsongeschiktheid bestaat een uitzondering.

Vanaf 1 september 2022 worden enkele uitzonderingen toegevoegd: De onderneming moet geen leervergoeding betalen:

  • tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt maar niet de werkplekcomponent;
  • bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent;
  • bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt is om de werkplekcomponent uit te voeren maar wel de lescomponenten na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding.

4. Arbeidsduur SAO

Vanaf 1 september wordt de stageovereenkomst alternerende opleiding niet langer beschouwd als een voltijdse overeenkomst. De stageovereenkomst moet gesloten worden voor minstens 28 uur per week en voor maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur in de onderneming.

Meer informatie

Bronnen:

 


[1] Voor de arbeidsovereenkomst wordt uiteraard een loon betaald, geen leervergoeding.

[2]  leerlingen in alternerend leren volgen sinds 1 september 2019 de schoolvakantieregeling. Onder  bepaalde  voorwaarden  kan  daarvan  worden afgeweken. In dat geval moeten de opleidingsdagen in een schoolvakantie worden gerecupereerd tijdens de lesweken op dagen dat de leerling zou worden opgeleid in de onderneming. De   schoolvakanties   zijn   onbetaald.   De leerlingen   verbonden   door   een overeenkomst van alternerende opleiding bouwen ook betaalde vakantiedagen op en  moeten  die  opnemen  tijdens  de  schoolvakanties  zodat  hun  vakantiedagen beperkt blijven tot de schoolvakantiedagen.

[3] De leerling is wel verplicht eerst de eventuele recuperatiedagen waarop hij recht heeft uit te putten.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.