Aangekondigde flitscontroles in de land- en tuinbouwsector (september 2022)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 16/08/2022 - 10:35
Laatste update: 16/08/2022 - 12:21

Gedurende de volledige maand september 2022 organiseren de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles in de land- en tuinbouwsector (PC 144 en 145).

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige en/of herhaaldelijke inbreuken vaststellen.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is in eerste instantie gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers. De controles passen in het 'actieplan strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022’ dat is opgebouwd rond 7 strategische objectieven.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor deze sector geldt. Deze bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

 • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);
 • de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijvoegsels);
 • de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • indien er wordt gewerkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd:
  • de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen;
  • A1 formulier in geval van detachering;
  •  Limosa (L1) formulier; …
 • het gelegenheidsformulier (plukkaart) voor de seizoensarbeiders;
 • ….

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen of informatie opvragen aan uw werknemers:

 • over zijn (haar) statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • over zijn (haar) statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
 • over het aantal gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer.

En verzoeken om bepaalde documenten onmiddellijk voor te leggen:

 • controlekaarten (werkloze werknemers);
 • toestemming deeltijdse werkhervatting (arbeidsongeschikte werknemers).

Op onze webshop, LegalSmart, kan u verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor u op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team uw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

Als deel van de oefening kan desgewenst een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we u de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

Resultaten flitscontroles

Op de website van de SIOD kan u bovendien ook de resultaten van de verschillende flitscontroles raadplegen. De resultaten van de flitscontrole in de bouwsector tijdens de maand mei 2021 zijn er nu beschikbaar.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de land- en tuinbouwsector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Andere sectoren

In 2022 werd er enkel nog een flitscontrole voor de Carwash-grootsteden aangekondigd. Mocht hier verandering in komen, zullen wij uiteraard niet nalaten u hier over te informeren.

 

Bron: Actieplan strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping 2022; groene sectoren: checklist.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.