Wijzigingen op het vlak van het SWT

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Elk jaar worden de voorwaarden om het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) te genieten strenger.

Om het SWT te kunnen genieten moet de werknemer momenteel 62 jaar zijn op het einde van de overeenkomst en een loopbaan van 40 jaar rechtvaardigen voor mannen en 33 jaar voor vrouwen in 2017 (elk jaar één jaar extra vereist).

Er bestaan evenwel specifieke regelingen waarmee de werknemer onder bepaalde voorwaarden vroeger kan toetreden tot het SWT. De leeftijd die vereist is door meerdere van die ‘specifieke’ regelingen blijft in 2017 vastgesteld op 58 jaar. In 2018 wordt deze opgetrokken naar 59 jaar.

Deze geleidelijke verhoging van de voorwaarden om toe te treden tot het SWT brengt onzekerheden voor de werknemers met zich mee wanneer de opzeggingstermijn afloopt na de geldigheidsduur van de cao’s die van kracht zijn op het ogenblik van hun ontslag.

Het koninklijk besluit van 30 januari 2017 wijzigt de koninklijke besluiten van 3 mei 2007 en 30 december 2014. Het voert een overgangsmaatregel in voor de werknemers die reeds ontslagen zijn in het kader van een specifieke regeling en een kliksysteem voor de werknemers die in 2017 voldoen aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voor het SWT op 60 jaar.

Overgangsmaatregel

Met deze nieuwe overgangsmaatregel kan de werknemer die vóór 31 december 2016 ontslagen werd en die uiterlijk op 31 december 2016 voldeed aan de leeftijdsvoorwaarde die in 2016 vereist wordt het SWT genieten wanneer zijn opzeggingsperiode afloopt na de geldigheidsperiode van de cao die voorzag in dit recht. Men moet met andere woorden voortaan voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde bepaald door de cao die geldt op het ogenblik van het ontslag en niet meer aan de voorwaarde die geldt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld:

 • Een werknemer wordt op 15 mei 2016 ontslagen met prestatie van een opzeggingstermijn.
 • Op 27 november 2016 bereikt hij de leeftijd van 58 jaar.
 • Cao nr. 115 voorziet in een SWT op 58 jaar met een loopbaan van 40 jaar. Deze cao is van kracht tot 31 december 2016.
 • Zijn anciënniteit bedraagt 40 jaar op 13 maart 2017.
 • Zijn opzeggingstermijn loopt af op 18 maart 2017.

Cao nr. 115 is niet langer van kracht op het einde van de arbeidsovereenkomst maar de werknemer kan het SWT toch genieten op basis van deze cao omdat hij vóór 31 december 2016 ontslagen werd en hij voldeed aan de leeftijdsvoorwaarde tijdens de geldigheidsperiode van de cao (namelijk vóór 31 december 2016). Deze leeftijdsvoorwaarde mag na de geldigheidsduur van de cao vervuld zijn.

Deze overgangsmaatregel geldt voor de volgende 4 ‘specifieke’ SWT’s:

 • Het SWT op 58 jaar met 33 jaar loopbaan (bouw, nachtwerk, zwaar beroep) (art. 3 § 1 van het KB van 3 mei 2007)
 • Het SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan (zwaar beroep) (art. 3 § 3 van het KB van 3 mei 2007)
 • Het SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan (mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen) (art. 3 § 6 van het KB van 3 mei 2007)
 • Het SWT op 58 jaar met een ‘zeer lange loopbaan’ van 40 jaar (art. 3 § 7 van het KB van 3 mei 2007)

Als gevolg van deze wijziging, zijn het KB van 3 mei 2007 en de intersectorale cao’s nr. 111, 112, 113, 114, 115 en 116 die de toekenningsvoorwaarden van de bedrijfstoeslag in deze SWT’s bepalen opnieuw in overeenstemming.

Deze cao’s hielden op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Kliksysteem voor de werknemers van 60 jaar

Naast de specifieke regelingen die waarmee men op 58 jaar kan toetreden tot het SWT, werd er een overgangsmaatregel goedgekeurd om de leeftijd van 60 in plaats van 62 jaar te behouden als voorwaarde voor het SWT. Hiervoor diende er vóór 1 juli 2015 een cao afgesloten en neergelegd te worden die uiterlijk op 1 januari 2015 van kracht werd voor een maximumduur van 3 jaar.

De werknemer op wie een dergelijke cao van toepassing is, kan voortaan een kliksysteem genieten. Met dit systeem kan de werknemer die 60 jaar is vóór 31 december 2017 en gedurende de geldigheidsperiode van de cao die voorziet in dit SWT op 60 jaar en die voldoet aan de loopbaanvoorwaarde vóór het einde van de geldigheidsperiode van deze cao zijn rechten vastklikken. Hij kan ontslagen worden door diezelfde werkgever na 31 december 2017 en toch het SWT op 60 jaar blijven genieten.

Voorbeeld:

 • Op 16 mei 2017 bereikt een werknemer de leeftijd van 60 jaar.
 • Op 5 december 2017 bereikt hij een loopbaan van 40 jaar.
 • In zijn sector voorziet een cao die werd afgesloten op 15 mei 2015 in een SWT op 60 jaar. Deze cao is van toepassing van 1 januari 2015 tot 31 december 2017.
 • Deze werknemer wordt door diezelfde werkgever ontslagen op 15 november 2019.

Hij kan het SWT genieten op basis van een kliksysteem ook al zijn de geldende voorwaarden op dat ogenblik strenger geworden. Op 15 november 2019 zal deze werknemer effectief 62 jaar zijn maar we kunnen niet voorspellen wat de vereiste leeftijd zal zijn om met SWT te vertrekken, noch of dit systeem nog steeds zal bestaan.

Bronnen: Koninklijk besluit van 30 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (B.S. 13.02.2017); Advies nr. 1639 van de Nationale Arbeidsraad van 27 oktober 2015.

Auteur: Laurence Philippe

14/02/2017