Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk - De uitzendarbeidovereenkomst voor onbepaalde tijd

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Een uitzendbureau kan een arbeidsovereenkomst afsluiten voor onbepaalde tijd met een uitzendkracht met het oog op het uitvoeren van opeenvolgende uitzendopdrachten bij een of meer gebruikers.

Onder ‘uitzendopdrachten’ verstaat men de periodes waarin de uitzendkracht door het uitzendbureau ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker met het oog op het uitvoeren van een bij of krachtens hoofdstuk I van de wet van 24 juli 1987 toegelaten tijdelijke arbeid.

Deze maatregel heeft niet tot doel de mogelijkheid om een beroep te doen op uitzendwerk voor onbepaalde tijd te veralgemenen en hiermee geen enkele beperking in de tijd meer op te leggen.Uitzendarbeid blijft enkel mogelijk om de door de wet van 24 juli 1987 toegelaten tijdelijke arbeid uit te voeren.

Formaliteiten voor elke uitzendopdracht

Bij iedere uitzendopdracht die wordt uitgevoerd in het raam van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet:

  1. een overeenkomst worden afgesloten tussen het uitzendbureau en de gebruiker;

  2. door het uitzendbureau aan de uitzendkracht een zendingsbrief worden overhandigd, die de vermeldingen bevat van een ‘klassieke’ uitzendovereenkomst (zie artikel 9 en 9bis van de wet van 24.07.1987). Deze zendingsbrief moet uiterlijk bij de aanvang van de uitzendopdracht aan de uitzendkracht worden bezorgd.

De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is onderworpen aan de regels inzake de arbeidsovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd, onder voorbehoud van de afwijkingen betreffende de beëindiging van de overeenkomst die vastgelegd zijn door een cao in de sector (PC 322 - uitzendarbeid) verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Deze arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt van het uitzendbureau. De modelovereenkomst moet worden bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector (PC 322 - uitzendarbeid) verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

De arbeidsovereenkomst die elektronisch werd ondertekend, wordt beschouwd als een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet melding maken van:

  • de algemene voorwaarden m.b.t. de uitvoering van de uitzendopdrachten en de arbeidsduur van de uitzendkracht.
    Als contractvoorwaarden kan worden verwezen naar de afspraken die de partijen maken omtrent de perimeter waarbinnen de uitzendopdrachten moeten worden uitgevoerd. Op het vlak van arbeidsduur gaat het om afspraken m.b.t. de periodes waarin de uitzendkracht ter beschikking staat om te worden uitgezonden naar een gebruiker (welke dagen is de uitzendkracht beschikbaar, is hij bereid om ‘s nachts/op zondag te werken, de uren waarop de uitzendkracht bereikbaar moet zijn gedurende periodes zonder uitzendopdracht, ...).
  • een beschrijving van de betrekkingen waarvoor de uitzendkracht kan worden ingezet en die in overeenstemming zijn met zijn beroepskwalificatie.

De uitzendkracht moet zijn contractuele verbintenissen te goeder trouw nakomen en elke uit-zendopdracht aanvaarden die in overeenstemming is met de overeengekomen algemene contractclausules.

Periodes zonder uitzendopdracht – Recht op een minimum gewaarborgd uurloon

De uitzendarbeidovereenkomst voor onbepaalde tijd kan voorzien in periodes van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten, die "periodes zonder uitzendopdracht" worden genoemd.

Deze periodes worden gelijkgesteld met periodes van activiteit voor de vaststelling van de rechten inzake jaarlijkse vakantie, voor de berekening van de anciënniteit en voor de toepassing van de wettelijke en conventionele bepalingen die rekening houden met de anciënniteit van de werknemer in de onderneming.

Tijdens periodes zonder uitzendopdracht heeft de uitzendkracht recht op een minimum gewaarborgd uurloon voor elk uur van een voltijdse werkdag of -week waarin hij niet ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker. Deze elementen moeten worden vastgelegd door een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector verbindend verklaard bij koninklijk besluit. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst kan de bepaling niet worden toegepast.

Een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector (PC nr. 322 - uitzendarbeid) die verplicht verbindend is verklaard bij koninklijk besluit legt de nadere regels vast m.b.t. de wijze waarop de uitzendkracht wordt verwittigd van iedere nieuwe uitzendopdracht die zich aandient op het einde van een periode zonder uitzendopdracht.

Geen economische werkloosheid tijdens periodes zonder uitzendopdracht

Tijdens periodes zonder uitzendopdracht kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet worden geschorst omwille van gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Tijdens periodes waarin de uitzendkracht, die met het uitzendbureau is verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker, gelden de bepalingen betreffende uitzendarbeid (art. 7 tot 16 van de wet van 24 juli 1987).

Niet onmiddellijk van kracht

De maatregel treedt in werking op 1 februari 2017 maar de mogelijkheid om een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten kan enkel worden geconcretiseerd indien de bovenstaande collectieve arbeidsovereenkomsten zijn afgesloten in het PC 322 - uitzendarbeid en verbindend zijn verklaard bij koninklijk besluit.

Bron: artikel 32 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017.

Voor informatie in verband met de andere maatregelen, zie hier voor een compleet overzicht 

Auteur: Brigitte Dendooven

11/04/2017