Wet betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven: zorgverlof

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 31/10/2022 - 09:15
Laatste update: 31/10/2022 - 09:19

De wet van 7 oktober die de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven in Belgisch recht omzet, voert voor de werknemers de mogelijkheid in om een nieuw verlof aan te vragen: het zorgverlof.

Het zorgverlof treedt in werking op 10 november 2022.

Doel van het verlof?

Naast het recht om gebruik te maken van de bestaande verloven om te zorgen voor hulpbehoevende familieleden, zoals het mantelzorgverlof of het verlof voor medische bijstand, voorziet de nieuwe wet voor de werknemer in de mogelijkheid om op een flexibelere manier afwezig te zijn om een gezins- of familielid te helpen.

Het doel van het zorgverlof is persoonlijke zorg of steun verlenen aan een gezins- of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

We verstaan onder:

Gezinslid: elke persoon die met de werknemer samenwoont;

Familielid: de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, alsook de bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer;

Een ernstige medische reden als gevolg waarvan men behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun: elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun;

Zorg of steun: elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging;

Aangezien het de bedoeling is dat de werknemer snel afwezig kan zijn, moet hij zijn werkgever vooraf mondeling of schriftelijk verwittigen. De wet bepaalt geen termijn.

Een attest van de behandelende arts van de zorgbehoevende persoon moet binnen een redelijke termijn aan de werkgever worden bezorgd.

Duur?

Dit verlof geeft de werknemer het recht om maximaal vijf, al dan niet aaneensluitende dagen, per kalenderjaar afwezig te zijn.

De duur van het verlof wordt aangerekend op het verlof om dwingende redenen.

Vergoeding?

In tegenstelling tot verlof om dwingende redenen, dat, behoudens andersluidende bepalingen in de sector of de onderneming, niet betaald wordt, wordt de werknemer die zorgverlof geniet in principe door de RVA vergoed.

We beschikken nog niet over concrete informatie hieromtrent. De RVA zal zijn instructies nog meedelen.

Ontslagbescherming

Werknemers die gebruikmaken van hun recht op zorgverlof genieten ontslagbescherming.

De bescherming gaat in op het ogenblik van de kennisgeving aan de werkgever of uiterlijk op de eerste dag van het zorgverlof en eindigt een maand na het einde van het verlof.

Als de werkgever het ontslagverbod niet naleeft, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen die gelijk is aan zes maanden brutoloon.

Hou er rekening mee dat handelingen ter voorbereiding van ontslag, zoals de ontslagbeslissing, gelijkgesteld worden met een ontslag.

Bron: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven (1), B.S.31 oktober             2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.