Werknemer in quarantaine: gebruiksaanwijzing

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Moet een van uw werknemers in quarantaine? Het bijzondere-machtenbesluit nr. 37 verduidelijkt de verplichtingen van de werknemer en ook wat er met zijn arbeidsovereenkomst gebeurt.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een werknemer die terugkeert van een verblijf in het buitenland, afhankelijk van de richtlijnen van de overheid (FOD Buitenlandse Zaken).

Verplichtingen van de werknemer

Wanneer uw werknemer, die arbeidsgeschikt is, niet in staat is om zijn werk uit te voeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, moet hij u daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Als u hem daar om vraagt moet hij u ook een getuigschrift van quarantaine kunnen voorleggen.

Ter herinnering, het getuigschrift van quarantaine wordt door de behandelende geneesheer afgeleverd aan de werknemer die, aangezien hij in quarantaine is geplaatst, wel geschikt is om te werken maar zich niet mag verplaatsen om naar het werk te gaan (zie de infoflash “Coronavirus: het ‘quarantainegetuigschrift’ officieel”).

Wordt de arbeidsovereenkomst geschorst?

Als uw werknemer zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine is geplaatst, wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij zal dus aanspraak kunnen maken op tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen wegens overmacht “COVID-19” ten laste van de RVA.

Belangrijk! De RVA verduidelijkt dat als de werknemer een getuigschrift van quarantaine kan voorleggen, hij, indien hij in de onmogelijkheid verkeert om te werken, tijdelijk werkloos kan worden gesteld wegens overmacht “COVID-19” voor de periode gedekt door het quarantainegetuigschrift. Indien het quarantainegetuigschrift geen einddatum vermeldt, wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "COVID-19" geaccepteerd voor maximaal 14 dagen.

Kan de werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van u blijven ontvangen.

Geen verbod om een beroep te doen op derden of studenten

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 37 bepaalt uitdrukkelijk dat u het werk dat normaal door de werknemer wordt verricht, mag uitbesteden aan derden of mag laten uitvoeren door studenten, wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst als gevolg van het feit dat de werknemer in quarantaine wordt geplaatst.

Bronnen: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de  werknemers, B.S. 3 juli 2020 (2e Ed.); RVA.