Welke SWT’s zijn nog toegankelijk de komende jaren?

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – voorheen brugpensioen) wordt vastgelegd door het koninklijk besluit van 3 mei 2007. Het algemene stelsel dat wordt vastgelegd door de cao nr. 17 is toegankelijk vanaf de leeftijd van 62 jaar.

Naast dit stelsel bestaan er verschillende afwijkende stelsels die het voorwerp uitmaken van cao’s die de Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft gesloten. Vorige week heeft de NAR 13 cao’s goedgekeurd betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (hierna SWT) die vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijn.

De voorwaarden van de verschillende afwijkende stelsels zijn voor het merendeel identiek aan deze die in 2017 en 2018 golden.

De toegangsvoorwaarden voor het SWT zijn evenwel enkel geldig voor de werknemers die ontslagen worden door een onderneming in moeilijkheden of in herstructureringen.

Algemeen stelsel

Ter herinnering: het SWT wordt toegekend aan werknemers die de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt. Bijkomende voorwaarde is een loopbaan van 40 jaar loopbaan voor mannen. Voor vrouwen bedraagt deze loopbaanvoorwaarde in 2019 35 jaar. Het beroepsverleden voor de vrouwen wordt elk jaar verhoogd met één jaar tot 2024.

Eind 2018 hebben we het voornemen van de regering om deze loopbaanvoorwaarde op te trekken naar 41 jaar reeds aangekondigd. Dezelfde dag startte de regering met de lopende zaken. Deze verhoging is onzeker en de loopbaanvoorwaarde blijft dus 40 jaar.

Afwijkende stelsels

In 2019 en 2020 blijven de toegangsvoorwaarden tot de verschillende afwijkende stelsels ongewijzigd. Voor de volgende stelsels blijft de toegangsleeftijd van 59 jaar gehandhaafd:

  • SWT voor nachtarbeiders die na 33 jaar loopbaan in een zwaar beroep of in de bouwsector hebben gewerkt en arbeidsongeschiktheid zijn. Een cao in de sector is noodzakelijk;
  • SWT voor werknemers die 35 jaar in een zwaar beroep hebben gewerkt. Een cao in de sector of de onderneming is noodzakelijk;
  • SWT voor werknemers met een lange loopbaan van 40 jaar. Indien er geen cao in de sector is,  is de toegangsleeftijd vastgesteld op 60 jaar. 

Dezelfde voorwaarden worden gehandhaafd tot 30 juni 2021. Vanaf 1 juli 2021 wordt de leeftijdsgrens voor al deze stelsels verhoogd tot 60 jaar.

Voor werknemers met een handicap of ernstige lichamelijke problemen blijft de toegangsleeftijd tot het SWT gehandhaafd op 58 jaar, met een loopbaan van 35 jaar.

Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructureringen

De regering wilde de toegangsleeftijd tot het SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructureringen verhogen van 56 jaar in 2018 tot 59 jaar in 2019. De sociale partners hebben besloten een iets gradueler tempo aan te houden. De loopbaanvoorwaarden worden niet gewijzigd.

De toegangsleeftijd tot het SWT wordt dus verhoogd tot:

  • 58 jaar van 01.01.2019 tot 30.12.2019;
  • 59 jaar van 31.12.2019 tot 30.12.2020;
  • 60 jaar vanaf 31.12.2020

Vrijstelling om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt

In tegenstelling tot werklozen die beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, zijn werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onderworpen aan een verplichting om aangepast beschikbaar te zijn (inschrijving als werkzoekende, verplichting om passend werk te aanvaarden, ...). Ze kunnen op hun verzoek vrijgesteld worden van deze verplichting als ze aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. In het algemene stelsel (62 jaar oud) moet men 43 jaar beroepsloopbaan kunnen rechtvaardigen.

In 2019 en 2020 kunnen werknemers die onder een afwijkend stelsel vallen, op hun verzoek worden vrijgesteld van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn indien zij de leeftijd van 62 jaar of 42 jaar loopbaan hebben bereikt. Daartoe moeten de sectoren een cao in de sector hebben gesloten.

Voor werknemers met een handicap of ernstige lichamelijke problemen zijn geen aanvullende voorwaarden vereist.

Werknemers die worden ontslagen door een onderneming in moeilijkheden of in herstructureringen, kunnen deze vrijstelling aanvragen indien zij 62 jaar zijn of 42 jaar beroepsverleden hebben in de periode van 1 januari tot en met 30 december 2019. Vanaf 31 december 2019 moeten zij de leeftijd van 65 jaar of 43 jaar loopbaan hebben bereikt om deze vrijstelling te verkrijgen. Hiervoor moeten de ondernemingen een cao in de onderneming of een collectief akkoord gesloten hebben.

 

Bron: 13 cao’s van de NAR, van cao nr. 130 tot cao 143 van 23 april 2019.