Het SWT (ex-brugpensioen) in 2019 en 2020: wat te verwachten?

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

De periode waarop het vorige sectorale akkoord 2017-2018 betrekking had loopt af op 31 december 2018. Er zal dus voor 2019 en 2020 opnieuw worden onderhandeld over de voorwaarden van de verschillende werkloosheidsstelsels met bedrijfstoeslag (SWT, voorheen brugpensioen) die gedeeltelijk in dit akkoord worden vastgelegd.

Hoewel de intersectorale onderhandelingen nog niet hebben plaatsgevonden, liggen de door de federale regering geplande wijzigingen al op tafel. De onderstaande wijzigingen zijn echter nog niet definitief.

DE LOOPBAANVOORWAARDE WORDT OPGETROKKEN

Om in 2018 in aanmerking te komen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag waarin cao 17 voorziet, moest je 62 jaar oud zijn en een loopbaan van 40 jaar hebben. Voor vrouwen wordt de loopbaanvoorwaarde geleidelijk aan op hetzelfde niveau gebracht als voor mannen. Deze bedroeg 34 jaar.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de loopbaanvoorwaarde opgetrokken naar 41 jaar. Voor vrouwen wordt deze voorwaarde geleidelijk aan verder opgetrokken naar 35 jaar in 2019. Vanaf 2025 zullen zowel mannen als vrouwen 41 jaar loopbaan moeten rechtvaardigen.

ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN OF IN HERSTRUCTURERING

Er zijn meerdere voorwaarden van toepassing op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructureringen vanaf 2019.

Leeftijdsvoorwaarde

Terwijl werknemers in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering in 2018 vanaf de leeftijd van 56 jaar toegang kunnen krijgen tot het SWT, zou de vereiste leeftijd vanaf 1 januari 2019 verhoogd worden tot 59 jaar. In 2020 zou men moeten wachten tot 60 jaar om toegang te krijgen tot dit stelsel. De mogelijkheid voor de sociale partners om een intersectorale cao af te sluiten die afwijkt van deze leeftijdsvoorwaarde zal vanaf 2019 worden afgeschaft. Deze wijziging zou niet gelden voor de collectieve ontslagen aangekondigd vóór 1 januari 2019.

Ten laste nemen van de opleiding (knelpuntberoep)

Voor ondernemingen die overgaan tot of het voornemen hebben om over te gaan tot collectief ontslag, moet het herstructureringsplan vanaf 1 januari 2019 voor elke werknemer die met het oog op een SWT wordt ontslagen en die een opleiding volgt om zich voor te bereiden op een knelpuntberoep, een verbintenis bevatten om voor deze opleiding ten minste 3.600 euro ten laste te nemen, zonder dat dit het bedrag van de werkelijke opleidingskosten overschrijdt. De werkgever zal deze verbintenis en de wijze waarop deze zal worden uitgevoerd moeten specificeren in de ondernemings-cao die voorziet in de invoering van een SWT. De verschillende gewestelijke diensten die bevoegd zijn voor de beroepsopleiding bepalen de lijst van knelpuntberoepen (Actiris, VDAB en Forem).

Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid - Verstrengde voorwaarden

In tegenstelling tot werklozen die beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, zijn werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onderworpen aan een verplichting om aangepast beschikbaar te zijn (inschrijving als werkzoekende, verplichting om passend werk te aanvaarden, ...). Ze kunnen op hun verzoek vrijgesteld worden van deze verplichting als ze aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. In het algemene stelsel (62 jaar oud) moet men 43 jaar beroepsloopbaan kunnen rechtvaardigen.

Voor werknemers die door een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering worden ontslagen, wordt de leeftijd waarop zij kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn in 2019 eveneens gewijzigd. In 2018 zouden zij kunnen worden vrijgesteld door 61 jaar oud te zijn of door 39 jaar loopbaan te rechtvaardigen. Vanaf 2019 zouden ze 63 jaar moeten zijn of een beroepsloopbaan van 41 jaar moeten rechtvaardigen. Vanaf 2020 zal de algemene voorwaarde van 43 jaar beroepsverleden van toepassing zijn op deze werknemers.

AFWIJKENDE STELSELS

Wat de afwijkende stelsels betreft (zeer lange loopbanen, zware beroepen, werknemers met een handicap of ernstige fysieke problemen), moeten de vereiste voorwaarden nog worden vastgesteld in afwachting van de resultaten van de intersectorale onderhandelingen binnen de NAR.

Wij houden u op de hoogte van de evolutie van dit onderwerp.

Bron: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot vaststelling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.