Verlaging van de bijdragen voor starters

Datum:

De starter die begint als zelfstandige in hoofdberoep, kan een vermindering van zijn sociale bijdragen bekomen.

Wie kan van deze vermindering genieten?

  • Primostarters, meer bepaald zij die voor het eerst starten met een zelfstandige activiteit in hoofdberoep
  • Zelfstandigen en helpers in bijberoep en student-zelfstandigen die overgaan naar een zelfstandig hoofdberoep, alsook zij die een zelfstandig hoofdberoep hernemen, voor zover zij geen zelfstandige in hoofdberoep waren in de 5 jaar die voorafgaan aan de herneming of de verandering van categorie naar een zelfstandig hoofdberoep.

Deze vermindering is enkel geldig tijdens de eerste 4 opeenvolgende kalenderkwartalen van zelfstandige activiteit.

Twee verminderingsdrempels zijn mogelijk:

  • Indien het inkomen als zelfstandige lager is dan € 7.150,87, bedraagt de verschuldigde kwartaalbijdrage € 382,06 (beheerskosten inbegrepen).
  • Indien het inkomen als zelfstandige lager is dan € 9.231,59, bedraagt de verschuldigde kwartaalbijdrage € 482,66 (beheerskosten inbegrepen).

Het is belangrijk te vermelden dat alle socialezekerheidsrechten (pensioen, gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag) behouden blijven, ook indien de zelfstandige een verminderde kwartaalbijdrage betaalt binnen het kader van deze specifieke maatregel. Vanaf het 5e kwartaal van activiteit zal de forfaitaire voorlopige bijdrage opnieuw berekend worden op basis van een inkomen van € 13.847,39.

Deze bijdragen zullen later herzien en aangepast worden op basis van de werkelijke inkomsten die als zelfstandige verworven werden voor de betrokken jaren.

Opgelet, deze vermindering gebeurt niet automatisch! Er moet een aanvraag ingediend worden en er moet aangetoond worden dat de zelfstandige inkomsten van het bijdragejaar dat betrekking heeft op één of meerdere van deze eerste 4 kalenderkwartalen, de vastgestelde drempel niet overschrijden.

 Het specifieke document hiervoor kan u terugvinden op onze website: https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/documenten-formulieren#scrollto-sociaalverzekeringsfonds

Contacteer ons via zelfstandige@partena.be voor bijkomende informatie.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.