Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

Voor de maanden mei tot september, voorziet de regering een tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen die hun activiteit hernemen of verderzetten, maar die minder werken om voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Wie kan de aanvraag indienen?

  • Zelfstandigen in hoofdberoep;
  • Primo-starters;
  • Meewerkende partners met maxistatuut (ook in beginactiviteit);
  • Zelfstandigen in bijberoep, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige sociale bijdragen, op basis van het referentie-inkomen in N‑3, overeenstemmen met de bijdragen die verschuldigd zijn door een zelfstandige in hoofdberoep (= minimumbijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

Voor welke kinderen kan de aanvraag ingediend worden?

U kan een aanvraag indienen voor biologisch, geadopteerd of pleegkind van maximum 12 jaar.

De aanvraag kan ook ingediend worden voor een gehandicapt kind van maximum 21 jaar, onder de volgende voorwaarden:

  • met een beperking die erkend is voor minstens 66% of
  • met minstens 4 punten die zijn erkend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering of
  • met minstens 9 punten die zijn erkend in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering.

De leeftijdsgrens van 21 jaar is niet van toepassing wanneer de tijdelijke ouderschapsuitkering wordt gevraagd voor een kind met een beperking dat geniet van een intramurale (bijvoorbeeld dagcentrum) of extramurale dienstverlening (bijvoorbeeld hulp aan huis), of een behandeling georganiseerd of erkend door de gemeenschappen Het kan in deze gevallen dus ook gaan om volwassenen.

Wat zijn de bedragen van de tijdelijke ouderschapsuitkering?

De uitkering is verschuldigd voor elke volledige maand gedeeltelijke onderbreking van de zelfstandige activiteit.

Van 1 mei tot en met 30 juni 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen (u leeft dus uitsluitend met één of meerdere kinderen die fiscaal ten laste zijn): 875 euro per kalendermaand.

Van 1 juli tot en met 30 september 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor een kind met een beperking: 638,69 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 1.050 euro per kalendermaand.

Opgelet, er is geen uitkering verschuldigd als de gedeeltelijke onderbreking minder dan een maand duurt.

Kan ik de tijdelijke ouderschapsuitkering cumuleren met een andere sociale zekerheidsuitkering?

De uitkering mag niet gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen in het stelsel van de zelfstandigen, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een moederschapsuitkering, een mantelzorguitkering, een overbruggingsrecht, een vaderschaps- of geboorte uitkering, enz…

Anderzijds mag de ouderschapsuitkering wel gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen uit een ander stelsel dan dat van de zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ouderschapsverlof als werknemer.

Hoe en wanneer moet de aanvraag ingediend worden?

De aanvraag voor de maanden mei en/of juni moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2020.

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en/of september moet ten laatste ingediend worden op 31 december 2020.

Wat moet er gebeuren indien u de tijdelijke ouderschapsuitkering heeft aangevraagd en/of verkregen, terwijl u ook aanspraak kan maken op de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht binnen het kader van de coronacrisis ?

Indien u deze ouderschapsuitkering heeft aangevraagd en/of verkregen in de maanden mei tot september, heeft u nog de mogelijkheid om uw aanvraag te wijzigen zodat u kan genieten van de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht of van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart, en dit enkel voor de maanden waarin u de tijdelijke ouderschapsuitkering binnen de wettelijke termijn heeft gevraagd of verkregen en voor zover u voldoet aan de vereiste wettelijke voorwaarden (bijvoorbeeld voor het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart: actief zijn in een sector waar de activiteiten moesten onderbroken worden door de regeringsmaatregelen tot 3 mei en een omzetverlies van 10% kunnen aantonen).

Hiervoor moet u uiterlijk tegen 15 maart 2021 een nieuwe aanvraag indienen via onze onlineformulieren.

Klik hier om deze te consulteren

 

 

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.