Zelfstandige of bedrijfsleider, wij informeren u!

In deze uitzonderlijke periode van het coronavirus, staat Partena Professional meer dan ooit aan uw zijde. We hebben hieronder alle informatie en documenten verzameld die u nodig heeft:

Als ondernemer heeft u talrijke contacten en is het niet onmogelijk dat u het Coronavirus oploopt. In dat geval bent u arbeidsongeschikt en heeft u vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?
 

De enige voorwaarde is dat u minstens 8 dagen ziek bent. Als u ziek wordt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dokter want de uitkering wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop uw dokter het bewijs levert van uw arbeidsongeschiktheid. Neem vervolgens contact op met uw ziekenfonds dat belast is met de uitbetaling van deze uitkering.

 

 

1. Vermindering van uw sociale bijdragen

 

Zijn uw huidige inkomsten lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen voor 2020? In dat geval kunt u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen. U moet kunnen aantonen dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels. Deze maatregel heeft betrekking op alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerd,...).

U kunt het aanvraagformulier voor de verminderingen terugvinden op onze website.

 

2. Uitstel van betaling

 

U kan uitstel van betaling vragen voor de sociale bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen in 2020.

 

Deze maatregel heeft betrekking op alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensionneerd,...).

 

Wanneer moet de aanvraag tot uitstel van betaling ingediend worden?

 

Uw aanvraag moet ingediend worden vóór 15 december 2020 om uitstel van betaling te vragen van de sociale bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en van de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen in 2020.

 

Een vrijstelling van de bijdragen aanvragen blijft mogelijk, zelfs als er in eerste instantie om uitstel is gevraagd.

 

Wij hebben formulieren opgesteld die u helpen bij uw online aanvraag voor uw uitstel van betaling.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier.

 

Is uw aanvraag volledig? Dan kunt u genieten van 1 jaar uitstel om uw bijdragen te betalen.

 

Op welke vervaldagen moeten deze bijdragen betaald worden?

 • De bijdrage van het eerste kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, moeten betaald zijn vóór 31 maart 2021.
 • De bijdrage van het tweede kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 juni 2020, moeten betaald zijn vóór 30 juni 2021.
 • De bijdrage van het derde kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30 september 2020, moeten betaald zijn vóór 30 september 2021.
 • De bijdrage van het vierde kwartaal van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald zijn vóór 15 december 2021.

 

Opgelet: We benadrukken dat deze maatregel niet van toepassing is voor de kwartalen die u al heeft betaald.

Uw sociale rechten worden gevrijwaard voor zover de sociale bijdragen binnen de verlengde termijn worden betaald. Indien dit niet het geval is, zal onze instelling u verhogingen moeten aanrekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen moeten teruggevorderd worden.

 

3. Vrijstelling van sociale bijdragen

 

Ingevolge de impact van de crisis van de coronavirus, werden verschillende maatregelen genomen betreffende de aanvragen van vrijstelling van de sociale bijdragen :

 • Een vereenvoudigd aanvraagformulier is beschikbaar wanneer u een aanvraag voor vrijstelling indient voor de voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen in 2020, ook voor de bijdragen waarvoor eventueel al een aanvraag tot uitstel werd ingediend.
 • Het bovenvermelde aanvraagformulier kan uitzonderlijk ook ingediend worden via brief of mail aan het fonds.
 • Ten uitzonderlijke titel en tijdelijk moeten de starters niet onderworpen geweest zijn gedurende ten minste 4 opeenvolgende en verlopen burgerlijke kwartalen alvorens een geldige en ontvankelijke aanvraag om vrijstelling (in het kader van de crisis van de coronavirus) te mogen indienen. De nieuwe zelfstandigen (starters) hebben dus de mogelijkheid om “onmiddellijk” een aanvraag om vrijstelling, zoals hiervoor hernomen, in te dienen

 

Opgelet ! De vrijgestelde kwartalen worden niet in aanmerking genomen voor de opbouw van pensioenrechten, maar kunnen binnen de 5 jaar geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.

 

U mag deze vrijstelling aanvragen :

Deze maatregel is van toepassing voor:

-  De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep;

- De primostarters;

- De meewerkende echtgenoten maxi-statuut;

- De actief gepensioneerden;

- De student-zelfstandigen en voor zelfstandigen die genieten van artikel 37, voor zover zij, op basis van hun referentie-inkomen van N-3, voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep.

 

4. Overbruggingsrecht

 

Het overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking) binnen het kader van deze tijdelijke crisismaatregelen kan toegekend worden voor de volgende maanden.

Voor de toepassing van deze maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types activiteiten:

 1. Zelfstandigen van wie de activiteit wordt gelimiteerd of verboden binnen het kader van de dringende gezondheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben automatisch recht op de financiële overbruggingsvergoeding. Voor deze sectoren heeft het weinig belang of deze onderbreking al dan niet volledig is. Voor deze zelfstandigen is geen enkele minimumduur van de onderbreking vereist.
 2. Zelfstandigen die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in elk van deze maanden worden gedwongen om hun activiteit te onderbreken, hebben recht op de financiële vergoeding voor de maanden maart, april en mei 2020. De onderbreking moet hier wel volledig zijn.

 

Wie kan genieten van het overbruggingsrecht en van welk bedrag?

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op de volledige maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) en die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).

 

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op een gedeeltelijke maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro;
 • Zelfstandigen die genieten van de toepassing van art. 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 7.330,52 euro;
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 645,85 euro (zonder gezinslast) of 807,05 euro (met gezinslast).

 

Opgelet: Indien de som van uw vervangingsinkomen en de financiële overbruggingsvergoeding hoger is dan 1.614,10 euro, zal het maandelijks bedrag van de financiële overbruggingsvergoeding verminderd worden tot dit bedrag.

Voorbeeld: Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt van 1.100 euro, heeft u recht op een overbruggingsvergoeding van maximum 514,10 euro.

 

 

 

 

Specifieke voorwaarden voor de maand mei

 

Indien u van het overbruggingsrecht heeft genoten voor de maanden maart en/of april, worden volgende modaliteiten voorzien voor de maand mei:

 • Voor alle klanten die verplicht zijn om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, wordt de maatregel stilzwijgend verlengd voor de maand mei.
 • Voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit vrijwillig onderbreken, wordt de maatregel ook stilzwijgend vernieuwd voor de maand mei. Maar opgelet! Indien u in dit geval bent, moet u ons zo snel mogelijk informeren indien u uw zelfstandige activiteit in de maand mei niet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt!

 

 

Specifieke voorwaarden voor de maand juni

Indien u verplicht bent om in juni uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de coronacrisis, kan u voor deze periode genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Hoe doet u dit ?  U moet in elk geval een nieuwe aanvraag indienen :

Indien u verplicht bent om uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, moet u op het formulier enkel vermelden dat uw sector behoort tot de sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen.

Indien u uw activiteit vrijwillig onderbreekt, moet u vermelden dat uw situatie niet gewijzigd is ten opzichte van de vorige maanden en dat u uw activiteit in juni ook minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zult onderbreken om dezelfde redenen als in maart, april en mei.

U kan de aanvraag indienen via ons formulier.

 

 

Aangepaste verlenging van de crisismaatregel voor de maanden juli en augustus

De tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden juli en augustus, voor alle zelfstandigen die niet in staat zijn om hun activiteit opnieuw te starten.

- Ofwel valt uw zelfstandige activiteit onder één van de sectoren die nog uitdrukkelijk worden beoogd door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft opgelegd (luik « verplichte onderbreking »), ofwel hangt uw activiteit af van één van deze sectoren en bent u nog steeds verplicht om te onderbreken. In dat geval kan u van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht genieten voor de maanden juli en/of augustus 2020.

-Ofwel werd uw zelfstandige activiteit niet expliciet beoogd door de sluitingsmaatregelen, maar bent u toch gedwongen om uw activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken (luik « vrijwillige onderbreking »). In dat geval kan u in juli en/of augustus 2020 nog de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht inroepen en moet u met objectieve elementen aantonen dat er een duidelijk oorzakelijk verband is tussen de onderbreking en COVID-19 (bijvoorbeeld een verlieslatende activiteit waardoor het inkomen laag is, een quarantaine, een heel trage heropstart van de activiteit, …). Opgelet ! Dit luik van de tijdelijke maatregel eindigt op 31 augustus 2020.

 

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor juli.

Klik hier om toegang te krijgen tot dit aanvraagformulier voor augustus.

 

 

Verlenging van het luik « verplichte onderbreking » van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor de maanden september tot december

Deze verlenging is bestemd voor zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit onderbroken of beperkt is wegens de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad of voor zelfstandigen van wie de activiteit afhangt van deze sectoren en waarvoor zij nog steeds gedwongen zijn om deze te onderbreken, ongeacht de duur van de verplichte onderbreking.

In dit stadium blijven de toekenningsvoorwaarden ongewijzigd.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor september.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor oktober.

 

Om nog meer te weten, consulteer onze tekst die in real time wordt bijgewerkt.

 

 

Verdubbeling van de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen onderbreking) voor de maanden oktober en november 2020

Wie komt in aanmerking?

 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die gedwongen worden hun zelfstandige activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken, op voorwaarde dat hun activiteiten rechtstreeks behoren tot de activiteiten zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en door elk ander daaropvolgend ministerieel besluit.
 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten rechtstreeks bedoeld door het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en elk ander daaropvolgend ministerieel besluit én die hun activiteiten volledig onderbreken tijdens de periode van gedwongen onderbreking bedoeld in voormeld ministerieel besluit (in principe 4 weken vanaf 19 oktober 2020).  Opgelet: Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit maar gedeeltelijk onderbreken, komen alleen in aanmerking voor het bedrag van de enkele uitkering.

Wanneer de praktische modaliteiten ons worden meegedeeld, zullen wij u opnieuw contacteren.

 

 

5. Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (relance-uitkering)

 

De regering voorziet een maatregel voor de periode van juni tot augustus 2020 om zelfstandigen te steunen die hun activiteiten heropstarten na een tijdelijke onderbreking als gevolg van het verbod of de beperkingen binnen het kader van COVID-19.

 

Indien uw zelfstandige activiteit op 3 mei 2020 nog verboden of beperkt was door de sluitingsmaatregelen, opgelegd door de regering, maar deze opnieuw de volledige kalendermaand kan uitgeoefend worden, zonder andere beperkingen dan deze die gelinkt zijn aan social distancing (bijvoorbeeld kappers, non-food handelszaken, …), kan u aanspraak maken op deze vergoeding ter ondersteuning van de heropstart, voor zover u kan aantonen dat uw activiteit voor het kwartaal dat voorafgaat aan de maand waarop de aanvraag van toepassing is, een daling kende met minstens 10% van de omzet of van de bestellingen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. Voor de maand juni 2020 moet u een daling aantonen van minstens 10% van uw omzet of van uw bestellingen, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Klik hier om toegang te krijgen tot dit aanvraagformulier.

 

Verlenging van de maatregel tot en met oktober

Vrijdag 31 juli 2020 heeft de Ministerraad de verlenging goedgekeurd van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart (relance-uitkering) tot en met 31 oktober 2020.

In dit stadium blijven de toekenningsvoorwaarden ongewijzigd.

 

Klik hier om toegang te krijgen tot dit aanvraagformulier voor oktober.

 

Wil u hierover meer weten, consulteer ons artikel hierover, dat in real time wordt aangepast

 

 

6. Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

 

Wie kan hiervan genieten?  Zelfstandigen die opnieuw starten en hun activiteiten verderzetten, maar die hun activiteit verminderen om voor hun kinderen te zorgen (van mei tot september 2020). Dit geldt voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of kinderen met een beperking.

 

Wat zijn de bedragen? 

 

Van 1 mei tot en met 30 juni 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 875 euro per kalendermaand.

 

Van 1 juli tot en met 30 september 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor een kind met een beperking: 638,69 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 1.050 euro per kalendermaand.

 

De tijdelijke ouderschapsuitkering is NIET cumuleerbaar met het overbruggingsrecht!

 

Hoe en wanneer moet de aanvraag ingediend worden? 

De aanvraag voor de maanden mei en/of juni moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2020.

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en/of september moet ten laatste ingediend worden op 31 december 2020.
 

U kan de aanvraag indienen door ons online formulier.

 

Om nog meer te weten, consulteer onze tekst die in real time wordt bijgewerkt.

 

Maatregelen voor werkgevers

 

U kunt beroep doen op een ganse reeks steunmaatregelen op economisch en fiscaal vlak, en op vlak van de RSZ. Om u te helpen, werden er FAQ's opgesteld om uw vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden. Klik hier om de FAQ's te consulteren.

 

Maatregelen op regionaal niveau

 

Er bestaan nog andere maatregelen op regionaal niveau ; u kan deze terugvinden in onze infoflashes

 

Alvorens uw aanvraag in te dienen, controleert u of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage. Een van deze voorwaarden is dat u actief moet zijn in een van de sectoren die als subsidiabel zijn gedefinieerd.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze activiteiten geregistreerd moeten worden in de gegevens van uw onderneming, opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De informatie die daar is opgenomen, moet ook waarheidsgetrouw zijn. U kunt zelf controleren of deze informatie correct is op https://kbopub.economie.fgov.be. 

Als uw gegevens niet up-to-date zijn, we kunnen en de mogelijkheden tot aanpassing aan de economische realiteit van uw bedrijf analyseren. 

Neem hiervoor contact op met een consultant op 02/549.74.70 of via e-mail op ondernemen@partena.be.

 

Download onze checklist om een volledig zicht te krijgen op de maatregelen die toegekend worden aan zelfstandigen en werkgevers.

 

 

Bijkomende informatie over deze virus wordt online ter beschikking gesteld:

Het Rijksinstituut van de Zelfstandigen stelt een Callcenter ter beschikking om te antwoorden op alle vragen over de rechten en de maatregelen die werden ingesteld door de federale regering, zoals de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de sociale bijdragen, het kunnen genieten van een vervangingsinkomen, alsook fiscale maatregelen en maatregelen voor economische werkloosheid.

Dit callcenter is beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 20u, via het gratis nummer 0800/12.018.

Wij willen aan uw zijde staan om u te helpen om zo goed mogelijk de economische impact van deze gezondheidscrisis te doorstaan. Dit is immers ook « Ondernemen met ondernemers ».

 

 

De regering staat de socialeverzekeringsfondsen toe om van hun aangeslotenen geen verhogingen te vorderen door de laattijdige betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor de eerste drie kwartalen van 2020. De socialeverzekeringsfondsen kunnen zelf de annulatie van deze verhogingen aanvragen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen). Het RSVZ zal deze vervolgens automatisch toekennen.

Opgelet! De voorlopige bijdragen van de drie eerste kwartalen van 2020 en/of de regularisatiebijdragen die vervallen in de loop van deze drie eerste kwartalen van 2020, moeten ten laatste betaald zijn tegen 31 december 2020. Na deze datum zullen de kwartaalverhogingen van 3% opnieuw aangerekend.

 

 

We hebben alle documenten en formulieren die u nodig heeft hieronder gegroepeerd.

Vul ze in en stuur ze terug volgens de procedure vermeld in het document.

Nieuw: wij hebben formulieren opgesteld die u helpen bij uw online aanvraag voor uw overbruggingsrecht en uitstel van betaling.

Tip: gebruik de online versie voor een snellere verwerking van uw aanvraag. 

Overbruggingsrecht: vergoeding aanvragen (juni 2020) Online Aanvraagformulier 
Overbruggingsrecht: vergoeding aanvragen (juli 2020) Online Aanvraagformulier 
Overbruggingsrecht: vergoeding aanvragen (augustus 2020) Online Aanvraagformulier  
Overbruggingsrecht: vergoeding aanvragen (september 2020) Online Aanvraagformulier 
Overbruggingsrecht: vergoeding aanvragen (oktober, november, december 2020) Online Aanvraagformulier  (Nieuw!)

Overbruggingsrecht voor quarantaine 

Online Aanvraagformulier  (Nieuw!)
Uitstel van betaling Online Aanvraagformulier
Vrijstelling van sociale bijdragen Aanvraagformulier (specifieke maatregelen coronavirus)

Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

Online aanvraagformulier 
Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart voor zelfstandigen (juni, juli, augustus, september 2020) Online Aanvraagformulier 
Vergoeding ter ondersteuning van de heropstart voor zelfstandigen (oktober, november, december 2020) Online Aanvraagformulier (Nieuw!)
Sociale bijdragen (vermindering) Aanvraag toepassing artikel 37
  Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen student-zelfstandige
  Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen - Loopbaan <45 jaar
  Artikel 37: toekenningsvoorwaarden
  Bijberoep en art. 37
  Informatie aanvraag tot vermindering voorlopige bijdragen
  Jonger dan 65 jaar en rustpensioen “speciaal regime”
  Jonger dan 65j met pensioen openbare sector of partner met gezinspensioen
  Aanvraag vermindering meewerkende partner maxi statuut
  Ouder dan 65 jaar en geen rustpensioen
  Overlevingspensioen met of zonder kinderen ten laste
  Primo starter hoofdberoep
  Rustpensioen of vervroegd rustpensioen (loopbaan >45 jaar)
  Zelfstandige in hoofdberoep

> Terug naar het begin van deze pagina

 

 

Gerelateerde artikels