Zelfstandige of bedrijfsleider, wij informeren u!

Heeft u het moeilijk om uw sociale bijdragen te betalen of heeft u financiële steun nodig ?

Kijk snel hoe wij u kunnen helpen !

Naar aanleiding van de laatste beslissing van de Ministerraad, werd het 3e luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht (quarantaine/zorgen verstrekt aan een kind) verlengd van 1 april tot en met 31 december 2022.

Het 1e en het 2e luik van de tijdelijke crisismaatregelen (verplichte sluiting/omzetverlies) zullen daarentegen niet verlengd worden.

 

1. De aanvraag tot vermindering van de voorlopige sociale bijdragen

Indien uw werkelijke inkomsten lager zijn, kan u een vermindering van uw sociale bijdragen aanvragen.

In dit geval moet u wel aantonen dat uw activiteit negatieve gevolgen ondervindt van de coronacrisis en dat uw geschat beroepsinkomen lager is dan het bedrag waarop wij uw voorlopige bijdragen berekenen.

Nieuw op 01.01.2022:

Er zijn geen tussentijdse verminderingsdrempels meer, maar er moet wel nog rekening gehouden worden met de drempel van de wettelijke minimumbijdrage, die wel wordt behouden.

Doe uw aanvraag HIER.

Vanaf 8/02/2022 kan u uw aanvraag ook rechtstreeks indienen via My Social Security Manager.

 

2. De aanvraag tot uitstel van betaling van de sociale bijdragen

Wij geven u hier de essentiële informatie:

 • De aanvraag betreft het onbetaalde 1e kwartaal van 2022, dat ten laatste betaald moet zijn op 31 maart 2023. U kan deze bijdrage altijd vroeger betalen, wat wij, indien het voor u mogelijk is, ook aanraden.
 • Deze aanvraag kan ook gedaan worden voor de regularisatiebijdragen (2018, 2019, 2020) die u de eerste maal worden gevorderd in dit 1e kwartaal van 2022.
 • De aanvraag moet ingediend worden vóór 15 maart 2022.
 • Opgelet, deze aanvraag is enkel mogelijk indien u actief bent in een sector die, door een regeringsbesluit, verplicht moet sluiten of indien u een omzetverlies kan aantonen als gevolg van het coronavirus.
  In dit geval moet u voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies van minstens 40% kunnen aantonen voor uw volledige activiteit, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019.
 • Door uitstel aan te vragen, kan u al uw sociale rechten behouden, alsof u gewoon bijdragen had betaald. Maar indien u de nieuwe betalingstermijn niet naleeft, zal u enerzijds, met terugwerkende kracht, wettelijke verhogingen moeten betalen en anderzijds alle uitkeringen moeten terugbetalen die u ten onrechte heeft ontvangen (ziekenfonds, enz.)

Indien u niet actief bent in een sector die verplicht moet sluiten, moet u bij uw aanvraag de bewijsstukken toevoegen die aantonen dat u in het 4e kwartaal 2021 minstens 40% omzetverlies hebt geleden, ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019, als gevolg van de coronacrisis.

 

3. De aanvraag tot vrijstelling van de sociale bijdragen

Naast de mogelijkheid om een klassieke vrijstelling aan te vragen voor andere bijdragen die eventueel verschuldigd en nog ontvankelijk zijn, kan u voor het 1e kwartaal van 2022 en voor de regularisatiebijdragen voor 2018, 2019 en 2020, die dit kwartaal moeten betaald worden, een specifieke vrijstelling aanvragen in het kader van de coronacrisis, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgenoot of starter zijn (enkel indien u al minstens 4 kwartalen voordien uw activiteit hebt aangevat)
 • Ofwel bent u actief in een sector die door de overheid werd verplicht om te sluiten
 • Ofwel kan u de activiteit nog verder uitoefenen, maar kan u een omzetverlies aantonen als gevolg van de coronacrisis. In dit geval kan u voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies van minstens 40% aantonen, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019.

Doe uw aanvraag HIER.

 

WIJ VESTIGEN UW AANDACHT OP het feit dat, indien u niet voldoet aan de hierboven vermelde vereiste voorwaarden en u toch een vrijstellingsaanvraag indient in het kader van COVID, deze SYSTEMATISCH ALS ONONTVANKELIJK ZAL BESCHOUWD WORDEN EN U NADIEN GEEN KLASSIEKE VRIJSTELLINGSAANVRAAG MEER ZAL KUNNEN INDIENEN VOOR DIT KWARTAAL (1e KWARTAAL VAN 2022).
Mogen wij er u dus aan herinneren dat het BESTE ALTERNATIEF in dit geval is om een KLASSIEKE vrijstelling aan te vragen via deze LINK.

 

EERSTE LUIK: Overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting (= gedwongen onderbreking)

 

Wie heeft hierop recht?

 

U heeft recht op deze uitkering indien u door een regeringsbeslissing werd verplicht om uw activiteit volledig te onderbreken.

Voor de maand november kunnen enkel discotheken hierop aanspraak maken (in principe een halve uitkering, aangezien minder dan 15 dagen verplichte sluiting, zie hieronder.

 

Vanaf de maand december kunnen de volgende sectoren er beroep op doen: 

 • De binnenactiviteiten (bowling, darts, escape room, paintball, snooker en biljart)
 • De binnenruimtes van attractieparken en dierenparken.
 • De subtropische zwembaden

 

Te noteren:

 • Indien u kan aantonen dat u verplicht moet sluiten op basis van regionale, provinciale of gemeentelijke beslissingen, kan u eveneens een aanvraag indienen.
 • De zelfstandige activiteit moet volledig onderbroken worden. Indien u de zelfstandige activiteiten gedeeltelijk verderzet, in de vorm van een take-away of een click & collect, kan u dit eerste luik niet inroepen maar eventueel wel het tweede luik (omzetverlies van 40%).
 • Enkel zelfstandigen die rechtstreeks getroffen worden door deze overheidsbeslissingen, komen in aanmerking. Zelfstandigen wiens activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van de activiteit van rechtstreeks getroffen zelfstandigen, komen niet in aanmerking voor dit eerste luik. Zij kunnen wel, indien zij voldoen aan de voorwaarden, aanspraak maken op het tweede luik (vermindering omzetcijfer van 40%).
 • De regels voor cumulatie met een vervangingsinkomen en bijdragecategorieën waartoe men moet behoren om aanspraak te kunnen maken op deze uitkering, zijn dezelfde als deze die van toepassing waren voor de maatregelen overbruggingsrecht die vóór december 2021 geldig waren.

 

Hoeveel bedraagt de financiële uitkering?

 

Aandachtpunten:
 • Om de volledige uitkering te ontvangen, moet de beroepsactiviteit minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht onderbroken worden. Indien u minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand moest sluiten, heeft u recht op de helft van de uitkering.
 • Voor de maand december wordt het maandelijkse bedrag van het overbruggingsrecht verdubbeld.

 

Vanaf november, ingeval van minstens 15 kalenderdagen gedwongen onderbreking, enkele uitkering:

 

 

   

Met gezinslast

   

Zonder gezinslast

Hoofdberoep (of andere bijdragecategorie aan het tarief van een hoofdberoep)

   

1.679,31 euro

   

1.343,87 euro

Andere categorieën

   

839,65 euro

   

671,94 euro

 

Vanaf november, ingeval van minder dan 15 kalenderdagen gedwongen onderbreking, halve uitkering:

 

 

   

Met gezinslast

   

Zonder gezinslast

Hoofdberoep (of andere bijdragecategorie aan het tarief van een hoofdberoep)

   

839,65 euro

   

671,94 euro

Andere categorieën

   

419,83 euro

   

335,97 euro

 

 

Vanaf december, ingeval van minstens 15 kalenderdagen gedwongen onderbreking, dubbele uitkering:

 

 

   

Met gezinslast

   

Zonder gezinslast

Hoofdberoep (of andere bijdragecategorie aan het tarief van een hoofdberoep)

   

3.358,62 euro

   

2.687,74 euro

Andere categorieën

   

1.679,31 euro

   

1.343,87 euro

 

 

Vanaf december, ingeval van minder dan 15 kalenderdagen gedwongen onderbreking:

 

 

   

Met gezinslast

   

Zonder gezinslast

Hoofdberoep (of andere bijdragecategorie aan het tarief van een hoofdberoep)

   

1.679,31 euro

   

1.343,87 euro

Andere categorieën

   

839,65 euro

   

671,94 euro

 

 

Hoe en wanneer kan de aanvraag ingediend worden?

 

U heeft een termijn van 2 kwartalen na het kwartaal waarin de maand zich bevindt waarvoor u uw aanvraag indient (voorbeeld: voor de maand december kan u dit doen tot 30 juni 2022).
Doe uw aanvraag HIER 

 

Opgelet, u moet voor elke betrokken maand een aanvraag indienen!

 

 

TWEEDE LUIK: Overbruggingsrecht door omzetverlies

 

Voor de aanvragen die betrekking hebben op oktober en november 2021, was het verliespercentage van het omzetcijfer 65%.

Voor de aanvragen vanaf december 2021 zal dit verliespercentage opnieuw gebracht worden naar 40%.

Anderzijds verandert er niets voor dit tweede luik.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar de informatie die eerder werd gepubliceerd over de steunmaatregelen COVID 2021.

 

Doe uw aanvraag HIER

 

 

DERDE LUIK: Overbruggingsrecht ingeval van een korte onderbreking door quarantaine of door zorgen voor een kind

 

Voor dit derde luik verandert er niets.

Voor meer details verwijzen wij u graag naar de informatie die eerder werd gepubliceerd over de steunmaatregelen COVID 2021.

 

Doe uw aanvraag HIER

 

Bijzonder aandachtspunt: Verlenging van de kerstvakantie in december 2021:

 

De situatie op het vlak van kinderopvang als gevolg van de sluiting van de scholen (kleuter- en basisscholen) door de beslissing van de bevoegde onderwijsoverheden, om de kerstvakantie een week te vervroegen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, komt in aanmerking voor de toepassing van het derde luik van de tijdelijke crisismaatregelen.

 

Deze 5 sluitingsdagen van de scholen worden beschouwd als een onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen, dus van 20 tot 26 december 2021.

Ter herinnering:

De kerstvakantie zelf valt niet binnen het toepassingsgebied van het derde luik.

Het moet ook gaan om een werkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit.

Zelfstandigen die hun werkzaamheden kunnen organiseren van thuis uit, komen, in principe, niet in aanmerking voor deze maatregel.

 

Deze 3 luiken met tijdelijke crisismaatregelen worden verlengd tot 31 maart 2022!

Als ondernemer heeft u talrijke contacten en is het niet onmogelijk dat u het Coronavirus oploopt. In dat geval bent u arbeidsongeschikt en heeft u vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Wat zijn de voorwaarden?
 

De enige voorwaarde is dat u minstens 8 dagen ziek bent. Als u ziek wordt, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dokter want de uitkering wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop uw dokter het bewijs levert van uw arbeidsongeschiktheid. Neem vervolgens contact op met uw ziekenfonds dat belast is met de uitbetaling van deze uitkering.

 

 

1. Vermindering van uw sociale bijdragen

 

Zijn uw huidige inkomsten lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen voor 2021? In dat geval kunt u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen. U moet kunnen aantonen dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels. 

Deze maatregel heeft betrekking op alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerd,...).

 

U kunt het aanvraagformulier voor de verminderingen terugvinden op onze website.

 

 

2. Uitstel van betaling van de sociale bijdragen

 

U kan uitstel van betaling vragen voor de sociale bijdragen van de laatste twee kwartalen van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en/of 2019 en/of 2020, die vervallen op 30 september 2021 of op 31 december 2021.

 

Deze maatregel is van toepassing voor alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerd, …).

 

Wanneer moet de aanvraag voor uitstel van betaling ingediend worden ?

 

Uw aanvraag moet ingediend worden :

 

 • Vóór 15 september 2021 om uitstel van betaling te vragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021.
 • Vóór 15 december 2021 om uitstel van betaling te vragen voor het vierde kwartaal van 2021.

 

Een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen is ook mogelijk, zelfs indien initieel uitstel werd aangevraagd.

 

Wij hebben formulieren opgesteld die u helpen bij uw online aanvraag voor uw uitstel van betaling.

 

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier

 

Is uw aanvraag volledig ?    Dan krijgt u één jaar uitstel om uw bijdragen te betalen.

 

Op welke vervaldagen moeten de bijdragen betaald worden ?

 • De bijdrage van het derde kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019 en/of 2020 die vervallen op 30 september 2021, moeten betaald zijn vóór 30 september 2022.
 • De bijdrage van het vierde kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019 en/of 2020 die vervallen op 31 december 2021, moeten betaald zijn vóór 15 december 2022.

 

Opgelet !   Het is belangrijk om te weten dat deze maatregel niet geldig is voor de kwartalen die u al heeft betaald.

 

Uw sociale rechten blijven gevrijwaard op voorwaarde dat de sociale bijdragen binnen de verlengde termijn worden betaald. Zoniet zullen wij verplicht zijn om u verhogingen aan te rekenen en zullen de eventueel toegekende sociale uitkeringen teruggevorderd worden.

 

 

 

Het uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen van 2021 vormt geen belemmering voor de fiscale aftrekbaarheid als beroepskosten van de VAPZ-bijdragen die in 2021 werden betaald.

Opgelet, om de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies voor het inkomstenjaar 2022 te bekomen, zal u de voorlopige sociale bijdragen van 2022 en de in 2021 uitgestelde bijdragen (die vervallen in 2022), moeten betalen.

 

 

3. Vrijstelling van sociale bijdragen

 

Er werden ook verschillende maatregelen genomen met betrekking tot de aanvragen tot vrijstelling van de sociale bijdragen:

 • Een vereenvoudigd aanvraagformulier is beschikbaar wanneer u een aanvraag voor vrijstelling indient voor de voorlopige sociale bijdragen van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 en/of 2019 en/of 2020, die vervallen in 2021, ook indien voor deze bijdragen initieel een aanvraag tot uitstel werd ingediend.
 • Bij wijze van uitzondering mag het aanvraagformulier ook ingediend worden per briefwisseling of e-mail aan onze instelling.
 • Bij wijze van uitzondering en tijdelijk zijn starters niet meer verplicht om minstens vier opeenvolgende en verstreken kalenderkwartalen onderworpen te zijn om een geldige en ontvankelijke aanvraag tot vrijstelling in te dienen binnen het kader van het coronavirus.

 

Wij herinneren er u aan dat het nog steeds mogelijk is om voor 2020 een vrijstellingsaanvraag in te dienen in het kader van de maatregelen COVID-19, indien de voorwaarde van ontvankelijkheid van 12 maanden wordt nageleefd.

Voorbeeld: de vrijstellingsaanvraag voor de voorlopige bijdrage van het eerste kwartaal van 2020 moet ten laatste voor 31/03/2021 worden ingediend.

 

Indien u ook vrijstelling wil aanvragen voor andere kwartalen of voor regularisatiebijdragen met betrekking tot andere jaren, moet u een aanvraag indienen volgens de normale procedure. Dit geldt ook indien u intussen gestopt bent met uw zelfstandige activiteit.

 

Opgelet !  De vrijgestelde kwartalen komen niet in aanmerking voor het opbouwen van pensioenrechten maar kunnen wel binnen de 5 jaar geregulariseerd worden, voor het behoud van de pensioenrechten.

 

 

U mag deze vrijstelling aanvragen :

 

 

Deze maatregel is van toepassing voor:

 • De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep
 • De primostarters
 • De meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • De actief gepensioneerden
 • De student-zelfstandigen en voor zelfstandigen die genieten van artikel 37, voor zover zij, op basis van hun referentie-inkomen van N-3, voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep

 

 

4. Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht

 

 

Voorafgaand aandachtpunt

 

Het bestaande stelsel van dubbel overbruggingsrecht voor de sectoren die verplicht moeten sluiten en voor de sectoren die hiervan afhankelijk zijn, wordt verlengd tot 30 september 2021. Klik hier om het betreffende artikel te consulteren 

Dit verdubbeld bedrag mag gecumuleerd worden met activiteiten van take away en click and collect.

 

Opgelet! Wat betreft de afhankelijke sectoren, kan u, indien u uw zelfstandige activiteit niet volledig onderbreekt, niet meer terugvallen op de “enkele” uitkering binnen het kader van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht (zoals dit het geval was in oktober, november en december 2020). In dit geval moet u een beroep doen op het tweede luik (= vermindering omzetcijfer, cf. hieronder) die in werking treedt op 1 januari 2021.

 

Opgelet! Het dubbele overbruggingsrecht werd niet verlengd na 30 september 2021 en eindigt dus op deze datum!

 

 

Deze tijdelijke crisismaatregel omvat 3 luiken:

 

1e luik : Overbruggingsrecht ingeval van verplichte sluiting (=gedwongen onderbreking)

 

Het eerste luik trad in voege op 1 oktober 2021, maar is niet actief aangezien er geen verplichte sluiting meer is.

 

 

2e luik : Overbruggingsrecht door een afname van het omzetcijfer

 

Vanaf 1 januari 2021 treedt dit 2e luik in werking indien uw omzetcijfer aanzienlijk afneemt door de coronacrisis. Het 2e luik is van toepassing voor ALLE activiteitssectoren.

 

Voorwaarden:

 • Een vermindering van 40% van uw omzetcijfer aantonen in de loop van de kalendermaand die voorafgaat aan deze waarin de financiële uitkering wordt gevraagd, ten opzichte van dezelfde kalendermaand van het referentiejaar 2019. Opgelet! Het dalingspercentage van het omzetcijfer werd aangepast en gaat van 40% naar 65% voor de aanvragen met betrekking tot de maanden oktober tot december 2021;
 • Voorwaarde van effectieve betaling van bijdragen;
 • Geen financiële uitkering van het 1e luik of van dubbele uitkering ontvangen hebben.

 

Deze 3 voorwaarden moeten gecumuleerd worden !!

 

 

3e luik : Overbruggingsrecht ingeval van een korte onderbreking door quarantaine/ zorgen voor een kind

 

Quarantaine

Indien u in quarantaine bent geplaatst of werd geïsoleerd, maar in staat bent om te werken, kan u genieten van de crisismaatregel, op voorwaarde dat u uw zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt.

 

Zorgen voor een kind

U moet uw zelfstandige activiteit minstens 7 kalenderdagen volledig onderbreken om voor uw kind te zorgen:

-Zorgen voor een kind dat jonger is dan 18 jaar dat bij u woont en dat niet naar de kinderopvang of naar school kan gaan.

-Zorgen voor een gehandicapt kind dat u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van het kind, doordat uw kind niet naar een centrum kan gaan voor opvang van gehandicapte personen, omwille van het feit dat dit centrum gesloten is of door een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening of van de intramurale of extramurale behandeling die wordt georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, ten gevolge van een maatregel die genomen wordt om de verspreiding van COVID-19 te beperken

 

Opgelet! De opvang van kinderen ten gevolge van de sluiting van de kleuterscholen en lagere scholen ingevolge de beslissing van de bevoegde onderwijsinstanties om de Kerstvakantie met een week te verlengen om de verspreiding van Covid-19 te beperken, wordt in aanmerking genomen voor de toepassing van luik 3 van de tijdelijke crisismaatregelen (= quarantaine). Deze 5 dagen waarin de scholen gesloten zijn, worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen, d.w.z. van 20 tot en met 26 december 2021. Ter herinnering: de kerstvakantie zelf valt niet onder het toepassingsgebied van het derde luik. Er wordt bovendien herinnerd aan het feit dat het daarbij belangrijk is dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun activiteiten van thuis uit kunnen organiseren, komen in beginsel niet in aanmerking.

 

 

Alle voorwaarden voor deze 3 luiken kan u terugvinden in ons artikel hierover

 

U kunt het aanvraagformulier terugvinden op onze website

 

Aan alle maatregelen komt definitief een einde op 31 december 2021.

 

 

5.  Klassieke overbruggingsrecht - tijdelijke en definitieve versoepelingen

 

 

Bepaalde voorwaarden worden tijdelijk versoepeld wegens “feiten” (= faillissementen, gedwongen onderbreking, stopzetting) die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021.

Anderzijds treden enkele definitieve wijzigingen in werking, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

 

Tijdelijke versoepelingen tussen 1 april 2020 tot en met 30 september 2021:

 • Uitbreiding van het klassieke overbruggingsrecht voor starters;
 • Cumulatieplafond met een vervangingsinkomen;
 • Wijziging begrip "feit" voor de 3e pijler;
 • Gelijkstelling pensioenrechten;
 • Uitbreiding van de aanvraagtermijn.

 

Definitieve versoepelingen treden met terugwerkende kracht in werking op 1 maart 2020:

 • Begrip "gezinslast";
 • Wijziging binnen het kader van een onderbreking van korte duur (3e pijler);
 • Afwezigheid luik "behoud sociale rechten" binnen het kader van een onderbreking van minder dan een kalendermaand.

 

U kan terugvinden meer details van deze versoepelingen in ons artikel hierover

 

1. Vermindering van uw sociale bijdragen

 

Zijn uw huidige inkomsten lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen voor 2020? In dat geval kunt u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen. U moet kunnen aantonen dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels. 

Deze maatregel heeft betrekking op alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerd,...).

 

 

 

 

2. Vrijstelling van sociale bijdragen

 

Ingevolge de impact van de crisis van de coronavirus, werden verschillende maatregelen genomen betreffende de aanvragen van vrijstelling van de sociale bijdragen :

 • Een vereenvoudigd aanvraagformulier is beschikbaar wanneer u een aanvraag voor vrijstelling indient voor de voorlopige bijdragen van de 4 kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen in 2020, ook voor de bijdragen waarvoor eventueel al een aanvraag tot uitstel werd ingediend.
 • Het bovenvermelde aanvraagformulier kan uitzonderlijk ook ingediend worden via brief of mail aan het fonds.
 • Ten uitzonderlijke titel en tijdelijk moeten de starters niet onderworpen geweest zijn gedurende ten minste 4 opeenvolgende en verlopen burgerlijke kwartalen alvorens een geldige en ontvankelijke aanvraag om vrijstelling (in het kader van de crisis van de coronavirus) te mogen indienen. De nieuwe zelfstandigen (starters) hebben dus de mogelijkheid om “onmiddellijk” een aanvraag om vrijstelling, zoals hiervoor hernomen, in te dienen.

 

Indien u ook vrijstelling wil aanvragen voor andere kwartalen of voor regularisatiebijdragen met betrekking tot andere jaren, moet u een aanvraag indienen volgens de normale procedure. Dit geldt ook indien u intussen gestopt bent met uw zelfstandige activiteit.

 

Opgelet ! De vrijgestelde kwartalen worden niet in aanmerking genomen voor de opbouw van pensioenrechten, maar kunnen binnen de 5 jaar geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.

 

U mag deze vrijstelling aanvragen :

 

Deze maatregel is van toepassing voor:

 • De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep
 • De primostarters
 • De meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • De actief gepensioneerden
 • De student-zelfstandigen en voor zelfstandigen die genieten van artikel 37, voor zover zij, op basis van hun referentie-inkomen van N-3, voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep

 

 

 

3. Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking) binnen het kader van deze tijdelijke crisismaatregelen kan toegekend worden voor de volgende maanden.

 

Voor de toepassing van deze maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types activiteiten:

 1. Zelfstandigen van wie de activiteit wordt gelimiteerd of verboden binnen het kader van de dringende gezondheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 hebben automatisch recht op de financiële overbruggingsvergoeding. Voor deze sectoren heeft het weinig belang of deze onderbreking al dan niet volledig is. Voor deze zelfstandigen is geen enkele minimumduur van de onderbreking vereist.
 2. Zelfstandigen die minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in elk van deze maanden worden gedwongen om hun activiteit te onderbreken, hebben recht op de financiële vergoeding voor de maanden maart, april en mei 2020. De onderbreking moet hier wel volledig zijn.

 

Wie kan genieten van het overbruggingsrecht en van welk bedrag?

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op de volledige maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in hoofdberoep
 • Meewerkende partners met maxistatuut
 • Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen, zelfstandigen die genieten van de toepassing van art.37 en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (en geen pensioen ontvangen) en die, op basis van hun referentie-inkomen in N-3, wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep (= bijdrage van 717,18 euro per kwartaal, zonder beheerskosten).

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 1.291,69 euro (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro (met gezinslast).

 

De volgende categorieën van zelfstandigen hebben recht op een gedeeltelijke maandelijkse financiële vergoeding:

 • Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro;
 • Zelfstandigen die genieten van de toepassing van art. 37, van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op een referentie-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 en 7.330,52 euro;
 • Actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen worden berekend op basis van een referentie-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

De maandelijkse financiële vergoeding bedraagt 645,85 euro (zonder gezinslast) of 807,05 euro (met gezinslast).

Opgelet: Indien de som van uw vervangingsinkomen en de financiële overbruggingsvergoeding hoger is dan 1.614,10 euro, zal het maandelijks bedrag van de financiële overbruggingsvergoeding verminderd worden tot dit bedrag.

Voorbeeld: Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt van 1.100 euro, heeft u recht op een overbruggingsvergoeding van maximum 514,10 euro.

 

Specifieke voorwaarden voor de maand mei

Indien u van het overbruggingsrecht heeft genoten voor de maanden maart en/of april, worden volgende modaliteiten voorzien voor de maand mei:

 • Voor alle klanten die verplicht zijn om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, wordt de maatregel stilzwijgend verlengd voor de maand mei.
 • Voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit vrijwillig onderbreken, wordt de maatregel ook stilzwijgend vernieuwd voor de maand mei. Maar opgelet! Indien u in dit geval bent, moet u ons zo snel mogelijk informeren indien u uw zelfstandige activiteit in de maand mei niet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt!

 

Specifieke voorwaarden voor de maand juni

Indien u verplicht bent om in juni uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de coronacrisis, kan u voor deze periode genieten van de tijdelijke crisismaatregel van overbruggingsrecht.

Hoe doet u dit ?  U moet in elk geval een nieuwe aanvraag indienen :

Indien u verplicht bent om uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, moet u op het formulier enkel vermelden dat uw sector behoort tot de sectoren die getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen.

Indien u uw activiteit vrijwillig onderbreekt, moet u vermelden dat uw situatie niet gewijzigd is ten opzichte van de vorige maanden en dat u uw activiteit in juni ook minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zult onderbreken om dezelfde redenen als in maart, april en mei.

 

 

Aangepaste verlenging van de crisismaatregel voor de maanden juli en augustus

De tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maanden juli en augustus, voor alle zelfstandigen die niet in staat zijn om hun activiteit opnieuw te starten.

- Ofwel valt uw zelfstandige activiteit onder één van de sectoren die nog uitdrukkelijk worden beoogd door de sluitingsmaatregelen die de regering heeft opgelegd (luik « verplichte onderbreking »), ofwel hangt uw activiteit af van één van deze sectoren en bent u nog steeds verplicht om te onderbreken. In dat geval kan u van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht genieten voor de maanden juli en/of augustus 2020.

-Ofwel werd uw zelfstandige activiteit niet expliciet beoogd door de sluitingsmaatregelen, maar bent u toch gedwongen om uw activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken (luik « vrijwillige onderbreking »). In dat geval kan u in juli en/of augustus 2020 nog de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht inroepen en moet u met objectieve elementen aantonen dat er een duidelijk oorzakelijk verband is tussen de onderbreking en COVID-19 (bijvoorbeeld een verlieslatende activiteit waardoor het inkomen laag is, een quarantaine, een heel trage heropstart van de activiteit, …). Opgelet ! Dit luik van de tijdelijke maatregel eindigt op 31 augustus 2020.

 

 

 

Verlenging van het luik « verplichte onderbreking » van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor de maanden september tot december

Deze verlenging is bestemd voor zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit onderbroken of beperkt is wegens de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad of voor zelfstandigen van wie de activiteit afhangt van deze sectoren en waarvoor zij nog steeds gedwongen zijn om deze te onderbreken, ongeacht de duur van de verplichte onderbreking.

In dit stadium blijven de toekenningsvoorwaarden ongewijzigd.

 

 

Om nog meer te weten, consulteer onze tekst die in real time wordt bijgewerkt.

 

 

Verdubbeling van de financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen onderbreking) voor de maanden oktober tot december 2020

Wie komt in aanmerking?

 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die gedwongen worden hun zelfstandige activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken, op voorwaarde dat hun activiteiten rechtstreeks behoren tot de activiteiten zoals bedoeld in het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en door elk ander daaropvolgend ministerieel besluit.
 • zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten wiens activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten rechtstreeks bedoeld door het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 en elk ander daaropvolgend ministerieel besluit én die hun activiteiten volledig onderbreken tijdens de periode van gedwongen onderbreking bedoeld in voormeld ministerieel besluit (in principe 4 weken vanaf 19 oktober 2020).  Opgelet: Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit maar gedeeltelijk onderbreken, komen alleen in aanmerking voor het bedrag van de enkele uitkering.

De verdubbeling geldt ook voor de zelfstandigen in bijberoep en de actief gepensioneerde zelfstandigen.

 

Om nog meer te weten, consulteer onze tekst die in real time wordt bijgewerkt.

 

 

4. Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (relance-uitkering)

 

De regering voorziet een maatregel vanaf juni 2020 om zelfstandigen te steunen die hun activiteiten heropstarten na een tijdelijke onderbreking als gevolg van het verbod of de beperkingen binnen het kader van COVID-19.

 

Indien uw zelfstandige activiteit op 3 mei 2020 nog verboden of beperkt was door de sluitingsmaatregelen, opgelegd door de regering, maar deze opnieuw de volledige kalendermaand kan uitgeoefend worden, zonder andere beperkingen dan deze die gelinkt zijn aan social distancing (bijvoorbeeld kappers, non-food handelszaken, …), kan u aanspraak maken op deze vergoeding ter ondersteuning van de heropstart, voor zover u kan aantonen dat uw activiteit voor het kwartaal dat voorafgaat aan de maand waarop de aanvraag van toepassing is, een daling kende met minstens 10% van de omzet of van de bestellingen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. Voor de maand juni 2020 moet u een daling aantonen van minstens 10% van uw omzet of van uw bestellingen, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

 

 

Wil u hierover meer weten, consulteer ons artikel hierover, dat in real time wordt aangepast

 

 

5. Klassiek overbruggingsrecht - derde pijler

 

Indien u niet of niet meer gedekt bent door de hierboven genoemde tijdelijke crisismaatregelen, kan u eventueel een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht (derde pijler – gebeurtenis met een economische impact).

 

Wanneer kan u hierop een beroep doen?

 • Sedert 1 september 2020, indien u in quarantaine bent maar wel kan werken, of indien u moet zorgen voor uw kinderen door een quarantaine van de klas of de sluiting van de school of het kinderdagverblijf. U moet uw zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken.

        Voor meer informatie hierover, consulteer ons artikel hierover

 

 • U bent verplicht om uw zelfstandige activiteit volledig te onderbreken omwille van andere redenen, die gelinkt zijn aan de coronacrisis (en die niet gedekt zijn door de hierboven vermelde situaties). In dat geval kan u ook een beroep doen op de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht, voor zover u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. U moet wel duidelijk kunnen aantonen dat er een rechtstreeks oorzakelijk verband is tussen de coronacrisis enerzijds en de    onderbreking van uw zelfstandige activiteit, anderzijds. U kan dit doen door een bewijs te leveren van de afname van uw omzetcijfer of van de vermindering van uw bestellingen/opdrachten, enz. Een gewone verklaring op eer is niet voldoende.

        Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden en uw aanvraag in te dienen

 

Opgelet! Indien u uw zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren, is het niet mogelijk om te genieten van het overbruggingsrecht.

 

 

6. Tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen

 

Wie kan hiervan genieten?  Zelfstandigen die opnieuw starten en hun activiteiten verderzetten, maar die hun activiteit verminderen om voor hun kinderen te zorgen (van mei tot september 2020). Dit geldt voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of kinderen met een beperking.

 

Wat zijn de bedragen? 

 

Van 1 mei tot en met 30 juni 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 875 euro per kalendermaand.

 

Van 1 juli tot en met 30 september 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor een kind met een beperking: 638,69 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 1.050 euro per kalendermaand.

 

De tijdelijke ouderschapsuitkering is NIET cumuleerbaar met het overbruggingsrecht!

 

Hoe en wanneer moet de aanvraag ingediend worden? 

De aanvraag voor de maanden mei en/of juni moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2020.

De aanvraag voor de maanden juli, augustus en/of september moet ten laatste ingediend worden op 31 december 2020.
 

 

 

Om nog meer te weten, consulteer onze tekst die in real time wordt bijgewerkt.

 

 

Wat moet er gebeuren indien u de tijdelijke ouderschapsuitkering heeft aangevraagd en/of verkregen, terwijl u ook aanspraak kan maken op de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht binnen het kader van de coronacrisis ?

 

 

Indien u deze ouderschapsuitkering heeft aangevraagd en/of verkregen in de maanden mei tot september, heeft u nog de mogelijkheid om uw aanvraag te wijzigen zodat u kan genieten van de tijdelijke crisismaatregelen van het overbruggingsrecht of van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart, en dit enkel voor de maanden waarin u de tijdelijke ouderschapsuitkering binnen de wettelijke termijn heeft gevraagd of verkregen en voor zover u voldoet aan de vereiste wettelijke voorwaarden (bijvoorbeeld voor het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de herstart: actief zijn in een sector waar de activiteiten moesten onderbroken worden door de regeringsmaatregelen tot 3 mei en een omzetverlies van 10% kunnen aantonen).

 

Hiervoor moet u uiterlijk tegen 15 maart 2021 een nieuwe aanvraag indienen via onze onlineformulieren.

 

Klik hier om deze te consulteren

 

Heeft u in 2020 genoten van tijdelijke crisismaatregelen ? Klik hier om onze infoflash te consulteren

Heeft u in 2021 genoten van tijdelijke crisismaatregelen ? Klik hier om onze infoflash te consulteren

Heeft u in 2022 genoten van tijdelijke crisismaatregelen ? Klik hier om onze infoflash te consulteren

 

Maatregelen voor werkgevers

 

U kunt beroep doen op een ganse reeks steunmaatregelen op economisch en fiscaal vlak, en op vlak van de RSZ. Om u te helpen, werden er FAQ's opgesteld om uw vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden. Klik hier om de FAQ's te consulteren.

 

Maatregelen op regionaal niveau

 

Als uw activiteit economisch zwaar getroffen wordt, kunt u gaan kijken naar de hulp die werd voorzien door uw gewest.

 

 

Alvorens uw aanvraag in te dienen, controleert u of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage. Een van deze voorwaarden is dat u actief moet zijn in een van de sectoren die als subsidiabel zijn gedefinieerd.

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze activiteiten geregistreerd moeten worden in de gegevens van uw onderneming, opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De informatie die daar is opgenomen, moet ook waarheidsgetrouw zijn. U kunt zelf controleren of deze informatie correct is op https://kbopub.economie.fgov.be. 

 

Als uw gegevens niet up-to-date zijn, we kunnen en de mogelijkheden tot aanpassing aan de economische realiteit van uw bedrijf analyseren. 

Neem hiervoor contact op met een consultant op 02/549.74.70 of via e-mail op ondernemen@partena.be.

 

Download onze checklist om een volledig zicht te krijgen op de maatregelen die toegekend worden aan zelfstandigen en werkgevers.

 

 

Bijkomende informatie over deze virus wordt online ter beschikking gesteld:

Het Rijksinstituut van de Zelfstandigen stelt een Callcenter ter beschikking om te antwoorden op alle vragen over de rechten en de maatregelen die werden ingesteld door de federale regering, zoals de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de sociale bijdragen, het kunnen genieten van een vervangingsinkomen, alsook fiscale maatregelen en maatregelen voor economische werkloosheid.

Dit callcenter is beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 20u, via het gratis nummer 0800/12.018.

Wij willen aan uw zijde staan om u te helpen om zo goed mogelijk de economische impact van deze gezondheidscrisis te doorstaan. Dit is immers ook « Ondernemen met ondernemers ».

 

 

De regering staat de socialeverzekeringsfondsen toe om van hun aangeslotenen geen verhogingen van 3% en 7% te vorderen door de laattijdige betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor het jaar 2021. De socialeverzekeringsfondsen kunnen zelf de annulatie van deze verhogingen aanvragen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen). Het RSVZ zal deze vervolgens automatisch toekennen.

 

Opgelet! De voorlopige bijdragen van 2021 en/of de regularisatiebijdragen 2018 of 2019 die vervallen in de loop van het jaar 2021, moeten ten laatste betaald zijn tegen 31.03.2022. Na deze datum zullen de kwartaalverhogingen van 3% opnieuw aangerekend.

 

 

Indien u kon genieten van een jaar uitstel van betaling van de voorlopige sociale bijdragen van 2020 (en van de regularisatiebijdragen van 2018 of 2019, vervallen in 2020) maar u in 2021 nog steeds niet in de mogelijkheid bent om deze te betalen, kan u een afbetalingsplan aanvragen bij uw instelling, zonder verlies van sociale rechten, op voorwaarde dat het afbetalingsplan wordt nageleefd.

 

Uw sociale rechten worden ook behouden om te kunnen genieten van een ziekte-uitkering, ook indien de sociale bijdragen nog niet werden betaald.

 

Anderzijds zal op het einde van het afbetalingsplan een automatische kwijtschelding van de verhogingen toegekend worden, zolang het plan werd nageleefd.

 

Indien de maandelijkse vervaldagen evenwel niet worden nageleefd, wordt het afbetalingsplan geannuleerd, met als gevolg dat u uw sociale rechten verliest en u toch verhogingen zal moeten betalen. Bijgevolg is het mogelijk dat u niet meer in orde bent met het ziekenfonds en bepaalde uitkeringen zullen gevorderd worden. Het is dus heel belangrijk om de vervaldagen van uw afbetalingsplan na te leven.

 

De aanvraag moet ingediend worden vóór de nieuwe vervaldag voor de betaling van de uitgestelde bijdrage (voorbeeld: vóór 31/03/2021 voor de bijdrage van het eerste kwartaal 2020, uitgesteld naar 31/03/2021).

 

U heeft altijd de mogelijkheid om het u toegestane afbetalingsplan vroeger af te lossen.

 

Een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen is eveneens mogelijk, ook indien initieel een afbetalingsplan werd aangevraagd.

 

 

De vennootschap is verplicht om elk jaar een vennootschapsbijdrage te betalen. Deze bijdrage bedraagt 347,50 of 868 euro, afhankelijk van het volledige bedrag van de balans van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

 

Deze bijdragen moet normaal ten laatste tegen 30 juni aan het socialeverzekeringsfonds betaald worden.

 

Door het coronavirus COVID-19 wordt deze vervaldag uitgesteld. Vennootschappen hebben nu de tijd tot 31 december 2021 om hun vennootschapsbijdrage te betalen. U moet geen enkele aanvraag tot uitstel van betaling indienen.

 

 

De vennootschappen die in 2021 nog altijd financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus, kunnen, aan de hand van een geschreven motivering, een kwijtschelding vragen voor de verhogingen voor de bijdrage 2020.

 

Met welke situaties houdt het RSVZ rekening bij het onderzoek van de aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen ?

 

 • Vennootschappen in sectoren die nog steeds gevolgen ondervonden van de crisis of verplicht waren om te sluiten tijdens de tweede lockdownperiode van het jaar 2020. In dit geval kan de aanvraag gemotiveerd worden door dit argument van sluiting. Het RSVZ zal voor het onderzoek van de aanvraag rekening houden met het maatschappelijk doel en de nacebelcodes van de vennootschap en zal de verhogingen van de bijdragen 2020 kwijtschelden, op voorwaarde dat de bijdrage wordt betaald tegen 31/08/2021.

 

 • De andere vennootschappen moeten voor 2020 een omzetverlies van 25% aantonen en de vennootschapsbijdrage van 2020 moet tegen 31/08/2021 betaald zijn.

 

 • Vennootschappen die de bijdrage betalen via een afbetalingsplan en die de bijdrage 2020 tegen 31/08/2021 vereffenen.

 

 

Naar aanleiding van de nieuwe regeringsmaatregelen wordt, om de periode van 12 maanden van het voordeel “Springplank naar zelfstandige” (zowel voor de volledig uitkeringsgerechtigde werkloze als voor de tijdelijke werkloze) te bepalen, geen rekening gehouden met de maanden april tot en met augustus 2020, noch met de maanden oktober 2020 tot en met september 2021.

 

Concreet betekent dit het volgende: 

 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 01.05.2019 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 5 maanden = 17 maanden;
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.05.2019 en 31.03.2020 is begonnen,  heeft een looptijd van 12 maanden + 17 maanden = 29 maanden;
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.20020 en 31.08.2020 is begonnen, eindigt op 31.08.2022;
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.09.2020 en 30.09.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 12 maanden = 24 maanden;
 • de maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.10.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 30 september 2022.

 

Deze verlenging is automatisch.

Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging. 

 

Voor de tijdelijk werkloze die werkzaam is in een onderneming of sector die beschouwd wordt als bijzonder zwaar getroffen, loopt de periode evenmin in de maand september 2020.  Deze extra uitbreiding is niet automatisch. Deze moet uitdrukkelijk dor de werkloze worden aangevraagd via zijn of haar uitbetalingsinstelling, zodat de voorwaarde met betrekking tot een activiteit in een bijzonder zwaar getroffen onderneming of sector kan worden onderzocht.

 

Indien de werknemer in de maand september 2020 bij een dergelijke werkgever in dienst is geweest, wordt de verlenging als volgt gecodeerd:

 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 02.04.2019 en 31.03.2020 is begonnen, heeft een looptijd van 12 maanden + 18 maanden = 30 maanden;
 • De maatregel "Springplank zelfstandigen" die tussen 01.04.2020 en 30.09.2021 is begonnen, eindigt op 30.09.2022.

 

Deze informatie is te vinden in de laatste versie van de FAQ van de RVA.

 

Impact op de werkloosheidsuitkering

Werklozen die het voordeel van de maatregel “Springplank naar zelfstandige” genieten en die een werkloosheidsuitkering ontvangen aan een verminderd dagbedrag wegens de uitoefening van deze nevenactiviteit, hebben de mogelijkheid om bij hun uitkeringsinstelling te vragen opnieuw een uitkering van een niet verminderd dagbedrag toegekend te krijgen vanaf het ogenblik waarop zou blijken dat zij ingevolge de coronacrisis niet meer het vooropgestelde bedrag aan inkomsten uit hun zelfstandige activiteit hebben.

Dergelijke aanvraag tot toepassing van het niet-verminderde dagbedrag heeft geen invloed op het statuut van de zelfstandige.

 

Zie ook site RVA en meer bepaald het punt “Wat is de impact van de inkomsten van uw zelfstandige activiteit in bijberoep op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen”. 

 

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen.

 

Aangezien deze crisis een grote groep mensen treft en niet iedereen die problemen heeft, spontaan aanklopt bij het OCMW, werd aan de OCMW’s gevraagd om voor de besteding van deze middelen verder te gaan dan de personen die reeds gekend zijn bij het OCMW en op zoek te gaan naar personen die nog niet gekend zijn bij het OCMW en nood hebben aan ondersteuning.

 

Het kan hierbij gaan om mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden, om kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen, zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan, mensen die leven van een inkomensvervangende tegemoetkoming en door het tijdelijk sluiten van diensten extra kosten hebben moeten maken, van personen die moeilijkheden hebben met de kosten van hun gezondheidszorg, …

 

Het is in het kader van deze verruimde opdracht dat de POD Maatschappelijke Integratie een folder ter beschikking stelt om mensen die in moeilijkheden verkeren in te lichten over het bestaan van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die het OCMW kan bieden in het kader van de Covid-toelage.

 

U kan deze brochure opladen via  https://www.mi-is.be/nl/actueel/folder-subsidies-covid-19-en-visuals-voor-sociale-media

 

 

We hebben alle documenten en formulieren die u nodig heeft hieronder gegroepeerd.

Vul ze in en stuur ze terug volgens de procedure vermeld in het document.

Nieuw: wij hebben formulieren opgesteld die u helpen bij uw online aanvraag voor uw overbruggingsrecht en uitstel van betaling.

Tip: gebruik de online versie voor een snellere verwerking van uw aanvraag. 

Overbruggingsrecht: Aanvraag uitkering (luik 1: Verplichte sluiting) Online aanvraagformulier
Overbruggingsrecht: Aanvraag uitkering (juli 2021 tot januari 2022) Online aanvraagformulier 
Vrijstelling van sociale bijdragen (covid - 1e kwartaal 2022) Aanvraagformulier vrijstelling (covid - 1e kwartaal 2022)
Vrijstelling van sociale bijdragen Aanvraagformulier vrijstelling
Sociale bijdragen (vermindering 2022) Aanvraag vermindering 2022
Sociale bijdragen (vermindering 2021) Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen student-zelfstandige
  Aanvraag vermindering voorlopige bijdragen - Loopbaan <45 jaar
  Bijberoep en art. 37
  Informatie aanvraag tot vermindering voorlopige bijdragen
  Jonger dan 65 jaar en rustpensioen “speciaal regime”
  Jonger dan 65j met pensioen openbare sector of partner met gezinspensioen
  Aanvraag vermindering meewerkende partner maxi statuut
  Ouder dan 65 jaar en geen rustpensioen
  Overlevingspensioen met of zonder kinderen ten laste
  Primo starter hoofdberoep
  Rustpensioen of vervroegd rustpensioen (loopbaan >45 jaar)
  Zelfstandige in hoofdberoep

> Terug naar het begin van deze pagina

Contacteer ons: Partena Professional staat voor u klaar

Gerelateerde artikels