Taxshift: verlaging van de “faciale” bijdragevoet in de private sector

Auteur: Els Poelman
Datum:

Het akkoord over de taxshift moet het “faciaal” tarief van de werkgeversbijdrage op relatief korte termijn herleiden tot 25%.

Nu is het standaard bijdragepercentage (basisbijdrage + loonmatiging) bepaald op 32,40%. Door toepassing van de structurele vermindering is de werkelijke bijdrage een stuk lager, maar de impact van die vermindering is ondoorzichtig en onvoorspelbaar.

Tegen 1 januari 2018 wil de overheid het initiële bijdragepercentage herleiden tot 25%, zodat de loonkost transparanter wordt.

Voor welke werkgevers ?

De verlaging van de bijdragevoeten geldt uitsluitend voor werkgevers die behoren tot categorie 1 voor de structurele vermindering.

Grosso modo gaat het om de profitsector, met name alle werkgevers uitgezonderd de beschutte werkplaatsen (maatwerkbedrijven in Vlaanderen) en de werkgevers van deze sectoren:

  • Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC 319, alle subsectoren);
  • Socio-culturele sector (PC 329, alle subsectoren);
  • Gezondheidsinrichtingen en diensten (PC 330, alle subsectoren uitgezonderd de tandprothese);
  • Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331);
  • Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector (PC 332).

Basisbijdrage werkgever

De basisbijdrage financiert de klassieke stelsels sociale zekerheid. Het tarief voor volledig onderworpen werknemers daalt geleidelijk met ongeveer 5%, als volgt:

huidig tarief

nieuw tarief

vanaf

24,92%

22,65%

01.04.2016

19,88%

01.01.2018

Bijdrage loonmatiging

De bijdrage loonmatiging komt voor (bijna) alle werknemers bovenop de basisbijdrage.

Het basispercentage loonmatiging daalt met ongeveer een kwart vanaf 1 januari 2018.

Dat percentage wordt nog verhoogd met een factor die de toekomstige basisbijdrage vertegenwoordigt – we maken een zo accuraat mogelijke raming, als volgt:

bijdrage loonmatiging

huidig tarief

nieuw tarief

Vanaf

basispercentage

5,67%

4,27%

01.01.2018

definitief percentage

7,48%

5,12% (raming)

… voorlopig eindpunt 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 bereikt de som van basisbijdrage en loonmatiging het streefdoel van de overheid: 19,88% + 5,12% = 25%.

Impact structurele vermindering (categorie 1)

De verlaging van het nominaal tarief wordt gedeeltelijk gefinancierd door een beperking van de structurele vermindering.

In de eerste plaats wordt voor deze groep werkgevers het onvoorwaardelijk forfait aan structurele vermindering geleidelijk afgeschaft, als volgt:

huidig kwartaalforfait

nieuw kwartaalforfait

Vanaf

€ 462,00

€ 438,00

01.04.2016

0

01.01.2018

In de tweede plaats is er het effect van de algemene afschaffing van de hoge looncomponent, vanaf 1 januari 2018.

Uiteindelijk zal voor deze groep werkgevers (categorie 1) een globaal lagere structurele vermindering overblijven, beperkt tot de werknemers met een “laag” loon.

Social-profitsectoren

Social- profitwerkgevers (categorie 2 en 3 in de structurele vermindering) genieten van een subsidiëring via de sociale maribel.

Ook voor hen is er een taxshift, maar niet via een lagere basisbijdrage.

De lastenverlaging zal hier het resultaat zijn van twee specifieke maatregelen:

  • een bijkomend budget voor de sociale maribel – details nog niet bekend;
  • een opwaardering van de structurele vermindering ten gunste van lage lonen.

Deze maatregelen zitten nog in de ontwerpfase en kunnen eventueel nog worden aangepast

 

Auteur: Els Poelman

29/10/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.