Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen): verlenging van bepaalde stelsels

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De Nationale Arbeidsraad heeft, na een evaluatie, beslist om bepaalde regelingen in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verlengen voor de periode 2013-2014. Het betreft:

  • het SWT voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen (cao nr. 105 die de cao nr. 91 verlengt);
  • het SWT voor werknemers van minstens 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtarbeid en arbeidsongeschikte werknemers van minstens 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden uit de bouwsector (cao nr. 106).

De cao nr. 91 maakt werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk voor werknemers van 58 jaar met een beroepsverleden van 35 jaar die:

  • ofwel erkend zijn als “mindervalide” werknemers door een bevoegde overheid;
  • ofwel ernstige lichamelijke problemen hebben die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.

De cao nr. 105 verlengt de cao nr. 91 voor de periode 2013-2014. Om het SWT te kunnen genieten, moet de werknemer de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben tussen 1 januari 2013 en 31 december 2014 en ten laatste bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het is ook op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dat aan de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar moet voldaan zijn.

De cao nr. 105 is in werking getreden vanaf 1 januari 2013 voor de regelingen werkloosheid met bedrijfstoeslag die ingaan vanaf 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014. Vóór 31 december 2014 zal de toepassing van deze cao worden geëvalueerd in de Commissie “Zware beroepen” van de Nationale Arbeidsraad. Op grond van deze evaluatie kan de geldigheidsduur van deze cao verlengd worden.

Om volledige uitwerking te kunnen geven aan dit SWT zodat de werknemer naast de bedrijfstoeslag ook recht heeft op het werkloosheidsstatuut SWT, zal de regering nog de nodige aanpassingen moeten aanbrengen in de werkloosheidsreglementering (koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag).

Naast de beslissing tot verlenging van voorvermelde cao, heeft de NAR tevens, op eenparige wijze, haar interpretatie meegedeeld van het begrip ‘oorzakelijk verband’ dat moet worden aangetoond bij werknemers die ernstige lichamelijke problemen hebben. Het gaat om het ‘oorzakelijk verband’ tussen de beroepsactiviteit en de lichamelijke problemen van de werknemer.

Via de cao nr. 106 wordt aan de sectoren voor de periode 2013-2014 de mogelijkheid gegeven om een SWT in te voeren of te verlengen voor werknemers die 56 jaar oud zijn en een beroepsloopbaan van 33 jaar rechtvaardigen op het ogenblik dat hun overeenkomst wordt beëindigd en die bovendien:

  • ofwel gedurende 20 jaar hebben gewerkt in een arbeidsregeling met ploegenarbeid met nachtprestaties en andere arbeidsvormen waarbij nachtprestaties zijn inbegrepen (=  prestaties in een arbeidsregime beoogd door de cao nr. 46);
  • ofwel tewerkgesteld zijn geweest bij een werkgever uit de bouwsector (PC nr. 124) en in het bezit zijn van een medisch attest afgeleverd door een arbeidsgeneesheer dat hun ongeschiktheid tot voortzetting van een beroepsactiviteit bevestigt.

De ontslagen werknemers moeten de leeftijd van 56 jaar bereiken in de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 en ten laatste wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

De cao nr. 106 is in werking getreden op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Opmerking – Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in ondernemingen die ressorteren onder een activiteitentak die niet afhangt van een opgericht paritair comité of wanneer het paritair comité niet werkt (en waarvoor er dus geen sectorale cao kan gelden), kan de toegang tot het SWT op 56 jaar, mits een loopbaan van 33 jaar kan worden gerechtvaardigd waarvan minstens 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtprestaties (cao nr. 46), worden overwogen wanneer de werkgever is toegetreden tot het stelsel.

Deze toetreding kan gebeuren in de vorm van een collectieve ondernemingsovereenkomst of een toetredingsakte opgemaakt overeenkomstig een specifieke procedure vergelijkbaar met die voor het opmaken van een arbeidsreglement (vereenvoudigde procedure). De toetreding kan ook gebeuren door een wijziging van het arbeidsreglement dat in de onderneming van kracht is. De toetredingsakte moet, ongeacht de vorm ervan, worden neergelegd bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve  Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bronnen: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 105 van 28 maart 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen; Advies nr. 1846 van 28 maart 2013, Werkloosheid met bedrijfstoeslag – Zware beroepen – Verlenging cao nr. 91; Mededeling van 28 maart 2013 betreffende  de interpretatie van de cao nr. 91 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen; Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 106 tot vaststelling, voor 2013 en 2014, van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht of tewerkgesteld zijn in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn; Advies nr. 1.845 van 28 maart 2013, Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2013-2014.   

Auteur: Peggy Criel

25/04/2013