Sluiting klassen/scholen: uw werknemer moet zijn kinderen opvangen?

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar neemt het aantal klassen of scholen dat moet sluiten omdat er op school gevallen van het coronavirus zijn gesignaleerd, sterk toe. Als gevolg daarvan zullen sommige van uw werknemers van het werk afwezig moeten blijven om hun kind dat in quarantaine moet worden geplaatst, op te vangen.

Hoewel er tot nu toe geen mogelijkheid is om de arbeidsovereenkomst specifiek omwille van deze bijzondere omstandigheid te schorsen, zou dat binnenkort misschien wel het geval kunnen zijn, zoals verschillende media laten uitschijnen. Zo zou de Commissie Sociale Zaken van de Kamer in eerste lezing een wetsvoorstel hebben goedgekeurd dat vanaf 1 oktober 2020 voorziet in een ‘quarantaineverlof’. Dit verlof zou door de ouders kunnen worden ingeroepen wanneer hun kind niet meer naar de crèche, de klas, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten mag gaan omdat het is gesloten als gevolg van het coronavirus. De ouders zouden wel een attest van de instelling moeten kunnen voorleggen.

Dit wetsvoorstel moet wel nog door de plenaire vergadering van de Kamer worden goedgekeurd en, desgevallend, worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit ‘quarantaineverlof’ is dus nog niet officieel!

Welke soorten verlof kunnen uw werknemers in een dergelijke situatie opnemen zolang dit nieuwe verlof niet in werking is getreden?

Wettelijke vakantie, inhalen van overuren, ADV

Met uw toestemming kan de werknemer wettelijke vakantiedagen, inhaalrustdagen voor overuren of dagen arbeidsduurvermindering opnemen.

Verlof zonder wedde

Ook met uw toestemming kan de werknemer dagen verlof zonder wedde opnemen.

Verlof om dwingende redenen

Verlof om dwingende redenen biedt de werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te blijven wegens een “niet-voorziene gebeurtenis, los van het werk, die een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt”.

Sluiting van de scholen/klassen = dwingende reden?

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 45 die het verlof om dwingende redenen regelt, vermeldt de sluiting van de scholen/klassen niet als dwingende reden. Een bepaling in een cao (in de sector of de onderneming) of in het arbeidsreglement dat in uw onderneming geldt, zou hier echter in kunnen voorzien. Bij gebrek hieraan belet niets u om dit verlof aan uw medewerkers toe te kennen op basis van een individuele overeenkomst.

Hoe lang? Bezoldigd?

Dit verlof wordt voor de vereiste tijd toegekend, met een maximum van 10 dagen per jaar. In principe wordt het niet bezoldigd, behoudens andersluidende overeenkomst.

‘Klassiek’ ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn prestaties volledig te schorsen of te verminderen, met een uitkering van de RVA, om voor zijn kind te zorgen, zolang dit de leeftijd van 12 jaar niet bereikt heeft op de ingangsdatum van het verlof.

Sinds1 juni 2019 heeft de werknemer de mogelijkheid om, met uw toestemming, het opnemen van voltijds verlof per week en het opnemen van halftijds verlof per maand te splitsen.

Meer info? https://www.rva.be

En de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan op dit ogenblik alleen worden aangevraagd als de werknemer zelf in quarantaine is geplaatst.

Meer info? https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/werknemers-quarantaine-welke-vergoeding

Het is dus niet mogelijk een beroep te doen op deze schorsing van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer die thuis moet blijven om zijn kind op te vangen dat in quarantaine werd geplaatst.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.