S.E.S.A.M.: nieuwe steun in Waals Gewest treedt binnenkort in werking

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Zoals we al aankondigden in onze Infoflash van 19 april 2013 heeft het Waalse Gewest een nieuwe maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid in het leven geroepen voor de (zeer) kleine ondernemingen met een bedrijfszetel in het Waalse Gewest. Die maatregel heet S.E.S.A.M. (Soutien à l’Emploi dans les Secteurs d’Activités Marchands).

De datum van inwerkingtreding van de maatregel is ondertussen bekend en werd vastgesteld op 1 juni 2013.

Deze maatregel staat open voor heel wat werkgevers uit de commerciële sector. Hij is namelijk gericht op zelfstandigen en ondernemingen met minder dan 50 personen die in het Waalse Gewest een niet-werkende werkzoekende in dienst nemen.

De financiële steun bestaat uit een toelage die per werknemer forfaitair wordt toegekend en die degressief is over een periode van maximaal 3 jaar:

 • € 10.000 in het 1e jaar
 • € 7.500 in het 2e jaar
 • € 5.000 in het 3e jaar.

Die steun wordt verhoogd met € 2.500 per jaar en per werknemer als de aangeworven niet-werkende werkzoekende tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Hij is jonger dan 30 jaar
 • Hij is 50 jaar of ouder
 • Hij werd niet opnieuw tewerkgesteld binnen de 6 maanden volgend op een geïndividualiseerde begeleiding
 • Hij is niet in het bezit van een getuigschrift van het secundair onderwijs van de 2e graad
 • Hij maakt deel uit van de 3 eerste aanwervingen verricht door de werkgever
 • Hij is ingeschreven bij het AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées - Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen) en geniet hiervan een tegemoetkoming
 • Zijn aanwerving bevordert de economische groei van de onderneming, ofwel door de modernisering van managementtechnieken, ofwel door de steunverlening voor de uitvoer van de productie van Waalse goederen en diensten, ofwel door de significante verbetering van producten, productietechnieken, processen en diensten via de ontwikkeling van innoverende technologieën of van het toegepast onderzoek
 • Zijn aanwerving heeft als doel de ontwikkeling van de werking of van de activiteit van de onderneming naar de duurzame ontwikkeling aanzienlijk te verbeteren.

Als de persoon die zal worden aangeworven tot 2 van die 8 categorieën behoort, wordt de toelage verhoogd met € 5.000 per jaar en per werknemer (behalve de laatste twee categorieën die niet gecumuleerd kunnen worden).

Die bedragen gelden voor een voltijdse arbeidsregeling. Ze moeten naar rato van de arbeidsregeling van de werknemer in kwestie worden toegekend.

De werkgever mag niet meer dan € 55.000 aan financiële incentives genieten per jaar en per onderneming.

Deze steun mag gecumuleerd worden met eventuele verminderingen van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die worden toegekend voor de aanwerving van dezelfde werknemer.

De werkgever moet bepaalde voorwaarden vervullen om deze financiële steun te kunnen genieten.

De belangrijkste verplichting is die in verband met de verhoging van de tewerkstelling tijdens een periode die dubbel zo lang is als de periode waarin de steun wordt toegekend. Als de werkgever dus gedurende 3 jaar de financiële incentive geniet, dan zal hij de verhoging van de tewerkstelling 6 jaar moeten behouden vanaf de aanwerving van de werkzoekende in kwestie.

In deze Infoflash kunnen we niet gedetailleerd ingaan op alle verschillende verplichtingen die werkgevers moeten nakomen om van deze maatregel gebruik te kunnen maken. Neem hiervoor of voor meer info over deze nieuwe maatregel contact op met onze juridische dienst (legal@partena.be).

Bron: decreet betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen, Belgisch Staatsblad 22 mei 2013. 

Auteur: Anne Ghysels

24/05/2013