Rouwverlof voor zelfstandigen: stand van zaken

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 01/10/2021 hebben wij u de invoering aangekondigd van het rouwverlof voor zelfstandigen.

De Ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot invoering van een dagelijkse toeslag van 85,77 euro, voor een onderbrekingsperiode van maximum 10 dagen, ingeval van het overlijden van de man/vrouw, van de samenwonende partner, van een kind of van een kind in langdurige pleegzorg van de zelfstandige, van zijn man/vrouw of van zijn samenwonende partner.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet tijdens de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van overlijden van het familielid, tijdens het kwartaal van overlijden en tijdens de kwartalen waarin uw activiteit werd onderbroken, onderworpen zijn in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot met maxistatuut.
  • Voor deze periode moet u bijdragen verschuldigd zijn als:
    • zelfstandige in hoofdberoep (ook primostarter);
    • meewerkende partner met maxistatuut;
    • zelfstandige in bijberoep, zelfstandige die geniet van artikel 37 of zelfstandige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt (zonder pensioen), voor zover de wettelijke voorlopige bijdrage minstens gelijkwaardig is met de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep. Zelfstandigen in bijberoep kunnen enkel genieten van de uitkering rouwverlof indien zij niet van een soortgelijke uitkering genieten als ambtenaar of als werknemer.
  • U moet in regel zijn met de betaling van de voorlopige sociale bijdragen voor de twee kwartalen die voorafgaan aan het overlijden.
  • De onderbreking van uw beroepsactiviteit moet tijdelijk zijn en plaatsvinden tijdens de periode die aanvangt op de dag van overlijden en eindigt op de laatste dag van het jaar dat volgt op de dag van overlijden. De dagen mogen in één periode of gespreid opgenomen worden (per volledige dag).

Binnen welke termijn moet de aanvraag ingediend worden?

De aanvraag moet bij het socialeverzekeringsfonds ten laatste op de laatste dag van het jaar dat volgt op de dag van het overlijden ingediend worden.

De betaling van de toeslag zal ten laatste gebeuren op het einde van de kalendermaand die volgt op de maand van de onderbreking.

Momenteel is het nog niet mogelijk om rouwverlof aan te vragen, aangezien de wetgeving hieromtrent nog niet in voege is getreden en de praktische modaliteiten nog niet gekend zijn.

Wij stellen u zo snel mogelijk op de hoogte wanneer wij hierover meer informatie ontvangen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.