Rouwverlof voor zelfstandigen

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

De wet van 27 juni 2021, van kracht op 25 juli 2021, voert het rouwverlof in voor zelfstandigen.

Wat stelt het rouwverlof voor ?

U zal recht hebben op een uitkering indien u tijdelijk uw beroepsactiviteit onderbreekt wegens het overlijden van :

  • van uw echtgenoot of uw samenwonende partner,
  • van uw natuurlijk kind of adoptiekind of het natuurlijk kind of adoptiekind van uw echtgenoot of samenwonende partner of het overlijden van een pleegkind waarbij in het kader van een langdurige pleegzorg, u of uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner is aangesteld door de rechtbank, door een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, of door de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming en dat het kind als deel uitmakend van uw gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft is ingeschreven op het moment van het overlijden of in het verleden.

Het bedrag van de uitkering wordt bepaald in functie van een onderbrekingsperiode van tien dagen.

Wie kan van deze uitkering genieten ?

- Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en,

- Meewerkende partners met een maxistatuut.

Het koninklijk besluit moet voorgelegd worden aan de Raad van State en aan de Ministerraad, om de toekenningsvoorwaarden en de praktische modaliteiten te bepalen (aanvraagprocedure, bedrag uitkering, betalingswijze, …).

Wij houden u op de hoogte wanneer wij hierover meer informatie hebben.

 

Bron: Wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, BS 15 juli 2021.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.