Nog een beetje geduld voor het loopbaansparen!

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft in onze sociale wetgeving een loopbaanspaarsysteem ingevoerd.

Dit systeem stelt de werknemer in staat om bepaalde periodes te sparen om later in zijn loopbaan te gebruiken. Raadpleeg onze vorige Infoflash waarin dit systeem gedetailleerd wordt uitgelegd.

Invoering

De invoering van dit systeem werd echter op de eerste plaats overgelaten aan de Nationale Arbeidsraad en de sectoren.

De Nationale Arbeidsraad had tot 31 januari 2018 de tijd om een intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) goed te keuren. De sociale partners zijn er niet in geslaagd om hierover tijdig tot een akkoord te komen en een dergelijke cao goed te keuren.

Sinds 1 februari 2018 zijn het dus de paritaire comités die de touwtjes in handen hebben. Een in deze sector vertegenwoordigde organisatie of een individuele onderneming kan zich wenden tot de voorzitter van het paritair comité om het kader voor loopbaansparen vast te leggen.

Paritaire comités 109 en 215

Sindsdien werd een vraag in die zin alleen maar voorgelegd aan de paritaire comités 109 en 215 (arbeiders en bedienden in het kleding- en confectiebedrijf) op 3 april, waardoor de periode van zes maanden is ingegaan. Deze termijn moest dan ook aflopen op 2 oktober.

Zonder een cao die door de sector is afgesloten, konden bedrijven normaal vanaf 3 oktober beginnen te onderhandelen over hun eigen kader voor loopbaansparen en een cao op hun niveau goedkeuren.

Beide sectoren hebben evenwel op 18 september een cao goedgekeurd die 1 jaar geldig is en die de ondernemingen verbiedt een overeenkomst betreffende loopbaansparen in de onderneming af te sluiten.

Maakt u deel uit van een andere sector?

U wilt graag een loopbaanspaarplan invoeren? Wendt u dan tot de voorzitter van uw paritair comité. Ofwel keurt uw sector een sectorale cao goed die een kader vaststelt, ofwel verstrijkt de termijn van 6 maanden en kunt u onderhandelen over uw eigen ondernemings-cao. Onze juristen van Legal Partners kunnen u begeleiden.

Bronnen: artikelen 33 tot 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017; koninklijk besluit van 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 5 juli 2017

Auteur: Laurence Philippe

02/10/2018