Netto-overuren zonder motief? Dit wordt in 2018 ingevoerd in de Horeca

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Sinds 1 december 2015 mag een voltijdse werknemer in de horeca tot 360 ‘netto’-overuren per jaar presteren als ze aan strikte voorwaarden voldoen. Zoals we reeds aankondigden in een vorige infoflash werden de netto-overuren uitgebreid naar de vrijwillige netto-overuren om een bredere toepassing van deze regeling mogelijk te maken

Herhaling: de ‘netto’-overuren

Tot op heden moet men het hoofd bieden aan een onvoorziene noodzakelijkheid of een buitengewone toename van het werk om op deze overuren een beroep te kunnen doen.

Naast dit motief moet de werkgever ook aan verschillende voorwaarden voldoen: toestemming of verwittiging van de sociale inspectie en akkoord van de vakbondsafvaardiging.

Tot slot moet de werknemer afzien van de inhaalrust voor deze overuren. We herhalen nog even dat deze regeling enkel van toepassing is op voltijdse werknemers.

Wanneer alle voorwaarden zijn vervuld en de werkgever een geregistreerd kassasysteem gebruikt dat is aangegeven aan de belastingadministratie, dan zijn deze overuren zogenaamde ‘netto’-overuren omdat ze fiscaal een sociaal gunstig worden behandeld.

  • Op sociaal vlak worden deze zogenaamde ‘netto’-overuren uitgesloten van het begrip loon. Bijgevolg worden er noch werkgeversbijdragen noch persoonlijke bijdragen op ingehouden.
  • Op fiscaal vlak zijn deze inkomsten vrijgesteld van belastingen.

Bovendien moet voor deze overuren geenoverloon worden betaald en moet er geen inhaalrust worden toegekend aangezien de werknemer daar van afziet.

Meer informatie over de netto-overuren kan u vinden in de sectorale informatie ‘Arbeidsduur - I.4. Overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur (overwerk)’.

Uitbreiding naar vrijwillige overuren

Door de formaliteiten die moeten worden vervuld om deze overuren toe te passen, is de toevlucht ertoe beperkt. Om die reden werd de wet die deze regeling vastlegt aangepast zodat het gebruik van deze sociaal en fiscaal voordelige uren kan worden uitgebreid.

De werkgevers die gebruikmaken van een geregistreerd kassasysteem hebben steeds de mogelijkheid om voltijdse werknemers ‘netto-overuren’ te laten presteren op basis van twee bestaande criteria (onvoorziene noodzakelijkheid en buitengewone toename van het werk). Vanaf 15 februari 2018 kunnen werkgevers hun werknemers tot 360u vrijwillige overuren laten presteren. De wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling voorziet immers in de mogelijkheid om het quotum in de sector te verhogen van 100 naar 360 vrijwillige overuren. Er is niet langer een cao in de sector vereist.

Het quotum van 360 netto-overuren is uniek en al deze uren worden bij elkaar geteld om na te gaan of het quotum wordt gerespecteerd. Indien de 50 uren werden gepresteerd wegens een buitengewone vermeerdering van werk, kunnen er nog 310 vrijwillige overuren gepresteerd worden.

De 360 vrijwillige overuren zullen niet worden meegeteld voor de interne grens, in tegenstelling tot wat de arbeidswet voorziet. Bovendien zal er geen enkel overloon hiervoor worden uitbetaald.

Om een beroep te kunnen doen op vrijwillige overuren moeten de volgende regels worden nageleefd:

  • schriftelijk en voorafgaand akkoord van de werknemer;
  • akkoord maximum 6 maanden geldig, hernieuwbaar.

Bronnen: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 15 januari 2018, B.S. 05.02.2018; Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 16 november 2015, B.S. 26.11.2015.

Auteur: Laurence Philippe

05/02/2018