Goede voornemens voor uw personeelsbeleid in 2018. De stand van zaken over het zomerakkoord

Auteur: Yves Stox
Datum:

Het zomerakkoord van de regering-Michel heeft al heel wat inkt doen vloeien. Een aantal maatregelen treden in werking vanaf 1 januari 2018. Voor een aantal andere is het toch nog altijd wachten op de goedkeuring door het federale Parlement.
Partena Professional houdt u op de hoogte. Hieronder een overzicht van de stand van zaken aan de hand van zes thema’s die belangrijk zijn voor u.

Overzicht

Onze leidraad: Wat betekent het zomerakkoord voor uw personeelsbeleid? (De maatregelen gericht op zelfstandigen en ambtenaren belichten we hier niet.)

Per maatregel geven we aan of de maatregel nog in de steigers staat, of wanneer die is van start gaat. Via onze infoflashes houden we u sowieso op de hoogte van de evoluties.

Koopkracht en loonkost

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Taxshift fase 2 en 3

Ondernemers

Verlaging werkgeversbijdrage tot 25% (bijzondere aandacht voor lage lonen)

2018-2019-2020

Werknemers

Verhoging netto lonen

2018-2019

Ploegenarbeid “Bouwsector”

Ondernemers

Uitbreiding vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Nog in de steigers

Stond initieel gepland voor 1 januari 2018

Startersjobs voor jongeren < 21 jaar

Ondernemers

Vermindering arbeidskost met behoud nettosalaris werknemer

Nog in de steigers

Initieel: van toepassing op nieuwe arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden gesloten

Wetenschappelijk onderzoek

Ondernemers

Uitbreiding vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing naar bachelors

1 januari 2018

 

Flexibiliteit en competitiviteit

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Interimarbeid

Ondernemers

Toelating voor alle sectoren (binnenscheepvaart & verhuis)

Nog in de steigers

Stond initieel gepland voor 1 januari 2018

Uitbreiding flexi-jobs naar handel en gepensioneerden

Ondernemers

Bijzondere werkgeversbijdrage van 25%

1 januari 2018

Werknemers

Brutoloon = nettoloon

Deeleconomie

Verenigingswerk

Burger2Burger

Ondernemers

Werknemers

Vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen tot 6.000 EUR per jaar

Nog in de steigers

Stapsgewijze invoering vanaf 20 februari 2018

Studentenarbeid

Ondernemers

Ook op zondag

Geen concrete voorstellen beschikbaar

Studenten tussen 16 en 18 jaar

E-commerce: nachtwerk op zon- en feestdagen

Ondernemers

Vereenvoudiging implementatie

Meer weten? Lees onze infoflash

1 januari 2018

 

Nieuwe vormen van verloning

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Winstpremie

Ondernemers

Werknemers

Aantrekkelijk (para)fiscaal regime

Eenvoudige procedure

Telt niet mee voor de loonnorm

Meer weten? Lees onze infoflash

1 januari 2018

Vrij aanvullend pensioen

Werknemers

Financiering pensioen 2e pijler via inhouding op loon

Op vraag van de werknemer

Fiscaal gunstig regime

Geen concrete teksten beschikbaar

 

Einde arbeidsovereenkomst

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Pseudo “proefperiode”

Ondernemers

Progressieve opbouw opzeggingstermijn van 1 week (<1 maand) tot 5 weken (<6 maand)

Nog in de steigers

1e dag van de 2e maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad

Outplacement

Werknemers

Werknemer kan niet deelnemen aan outplacement wegens blijvende gezondheidstoestand: recht op integrale opzegvergoeding

Aangenomen door het Parlement

10e dag na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad

Bouwsector

Ondernemers

Werknemers

Opzegtermijnen: aanpassing afwijkend stelsel

Meer weten? Lees onze infoflash

Vanaf 1 januari 2018 is de gewone regeling voor opzeggingstermijnen van toepassing op alle werknemers

 

Bescherming en welzijn werknemers

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Burn-out projecten

Werknemers

Financiering via risicogroepen (0,10%)

Sectorniveau of ondernemingsniveau

Nog in de steigers

Stond initieel gepland voor 1 januari 2018

Deconnecteren

Werknemers

Overleg comité preventie en bescherming

Nog in de steigers

Stond initieel gepland voor 1 januari 2018

Mystery calls

Werknemers

Strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Aangenomen door het Parlement

1e dag van de 2e maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad

 

Langer werken

Maatregel

Voor wie?

Welke impact?

Vanaf wanneer?

Gedeeltelijk pensioen

Ondernemers

Werknemers

Combinatie pensioen en blijven werken mét opbouw bijkomende pensioenrechten

Geen concrete teksten beschikbaar

Oudere werknemers:

aanvullende vergoeding loopbaan-vermindering

Werknemers

-         Vanaf 60 jaar: omschakeling van voltijds naar deeltijds (4/5e)

-         Vanaf 58 jaar: omschakeling van ploegen- en nachtarbeid of omschakeling naar lichter werk

-         Vergoeding vrijgesteld van RSZ

Geen concrete teksten beschikbaar

Meer weten

U kunt ook nog steeds ons webinar over het zomerakkoord bekijken. Registreer via deze link.

Bent u op zoek naar meer diepgravende informatie? Die bezorgen wij u via ons maandelijks tijdschrift memento van de werkgever op onze website.Zo leest u in het decembernummer meer over de nieuwe winstpremie.

Andere maatregelen

Het zomerakkoord leek een min of meer uniform geheel te vormen van maatregelen. Dat idee is ondertussen helemaal onderuit gehaald. De regering heeft het zomerakkoord verspreid over vier teksten: 1° een programmawet, 2° een wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting, 3° een wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en 4° een wet houdende diverse bepalingen inzake werk.

Zo worden de maatregelen van het zomerakkoord vermengd met andere maatregelen. Ondertussen is alleen nog maar de programmawet en de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting helemaal afgewerkt. De wet houdende diverse bepalingen inzake werk is ondertussen wel al goedgekeurd door het Parlement.

Auteur: Yves Stox

18/01/2018