Eindejaarsfeesten: wilt u uw werknemers een plezier doen?

Auteur: Joséphine Mairate
Datum:

Download hier gratis de whitepaper

"Loonoptimalisatie: één van uw sterkste troeven als onderneming"

Klik hier

Nu de eindejaarsfeesten voor de deur staan, willen veel bedrijven hun werknemers een plezier doen door hen een geschenk te geven; in natura, in contanten of als geschenkcheque. Deze geschenken zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Om in 2019 in aanmerking te komen voor sociale en fiscale vrijstelling moeten geschenken aan specifieke voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moeten ze dienen voor de eindejaarsfeesten (Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar).

Wat zijn de modaliteiten?

  • Het jaarlijks toe te kennen bedrag is niet hoger dan 40 euro per werknemer. Per kind ten laste van de werknemer kan een bijkomend bedrag van maximaal 40 euro per jaar worden voorzien, indien de werknemer de volledige of gedeeltelijke zorg voor het kind draagt. Deze verhoging op fiscaal vlak geldt enkel wanneer het gaat om een geschenk dat wordt toegekend naar aanleiding van Sinterklaas.

  • Alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel genieten

  • Bovendien gelden volgende regels voor de geschenkcheques:
    • Ze mogen enkel worden ingeruild bij de ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die geschenkcheques
    • Ze moeten een beperkte geldigheidsduur hebben vanaf de datum waarop ze aan de werknemer overhandigd worden
    • Ze mogen aan de begunstigde noch volledig, noch gedeeltelijk in contanten worden uitbetaald.

Wat is het voordeel voor de werkgever?

De geschenken die aan bovenstaande voorwaarden voldoen zijn door de werkgever fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Het bedrag dat in 2019 aftrekbaar is, bedraagt maximaal 40 euro per jaar en per werknemer. De geschenken die niet aan de bovenstaande voorwaarden beantwoorden, kunnen fiscaal niet door de werkgever worden afgetrokken als beroepslasten.

Wat gebeurt er wanneer het geldende bedrag overschreden wordt?

Indien de waarde van de geschenken de bovenstaande bedragen overschrijdt, worden socialezekerheidsbijdragen berekend op hun totale waarde. Als deze geschenken bovendien niet kunnen worden beschouwd als voordelen van geringe waarde (zie boven), dan vormen ze een loon dat belastbaar is in hoofde van de werknemer.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.