Eerste aanwervingen flink goedkoper vanaf 1 januari

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Op dit ogenblik circuleren er nog veel geruchten omtrent de ontwerpmaatregelen in het kader van de veelbesproken tax shift. Dat is in het bijzonder het geval voor de wijzigingen ten gunste van ‘nieuwe’ werkgevers en KMO’s. Denk bijvoorbeeld aan de maatregel die voorziet in de vrijstelling van werkgeversbijdragen bij eerste aanwervingen. Anne Ghysels, Legal Advisor bij Partena Professional antwoordt op al uw vragen.

Concreet, waar gaat het over en wie profiteert er van deze maatregel?

De vermindering van sociale bijdragen voor eerste aanwervingen is een korting op de patronale RSZ-bijdragen. De maatregel is dus niet alleen van toepassing op de eerste aanwerving. Belangrijk om weten: het betreft een voordeel voor de werkgever, niet voor de werknemer. Deze aanpassing heeft dan ook geen invloed op de werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid van 13,07%.

Is het voor een nieuwe werkgever interessant om te wachten tot 1 januari voor de aanwerving?

Absoluut! De versterkte RSZ-vermindering voor eerste aanwervingen treedt pas op 1 januari 2016 in werking. En de grootste nieuwigheid zit hem net bij de eerste aanwerving: een ‘volledige’ vrijstelling van werkgeversbijdrage voor de volledige periode van tewerkstelling van deze eerste werknemer.

Kunnen we vertrekken van een concreet voorbeeld om de maatregel te illustreren?

Laten we het voorbeeld nemen van een eerste werknemer, aangeworven in januari 2016 onder paritair comité 200 en met een bruto maandloon van 2.500 euro per maand.

  • Indien deze werknemer voltijds werkt met volledige prestaties in het 1e kwartaal van 2016 bedraagt de korting voor eerste aanwerving €655,80 per maand:

€2.500 x 32,40% (vast percentage van de bijdrage waarop de korting betrekking heeft) = €810

€810 – €154,20  (het bedrag van de structurele vermindering voor deze werknemer in T1/2016 = €462,60) = €655,80.

  • Voor dezelfde werknemer in dezelfde situatie bedraagt de korting voor eerste aanwerving €664 per maand vanaf het 2e kwartaal van 2016 (en tot 31/12/2017). Het bedrag van de structurele vermindering wordt immers aangepast vanaf 1 april 2016 (zie infoflash van 26/10/2015).
  • Voor dezelfde werknemer in dezelfde situatie bedraagt de korting voor 1e aanwerving €550 per maand voor het 4e kwartaal van 2015 voor een aanwerving in oktober 2015

Een eerste aanwerving wordt dus bijna gratis voor een ‘nieuwe’ werkgever?

Bijna gratis, maar niet volledig. De vrijstelling is enkel van toepassing op de patronale basisbijdrage. Sommige bijdragen als bijvoorbeeld voor het vakantiegeld van arbeiders (5,83 %) evenals eventuele speciale bijdragen blijven verschuldigd.

Verandert er ook iets voor de tweede tot de zesde werknemer?

Vanaf nieuwjaar is de RSZ-vermindering voor eerste aanwervingen niet langer beperkt tot de vijf eerste aanwervingen. Voortaan levert ook de zesde aanwerving een financieel voordeel op voor de werkgever. De huidige voordelen voor de eerste tot vijfde aanwerving verschuiven naar de tweede tot zesde aanwerving. Op die manier stijgen de verminderingen voor alle zes eerste aanwervingen.

Wat verandert er niet door deze tax shiftmaatregel?

De voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om te profiteren van deze verminderingen blijven ongewijzigd.

Is deze maatregel definitief of kan die nog wijzigen?

De maatregel kan inderdaad nog wijzigen. Op dit ogenblik is deze immers nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Conclusie?

Ons advies voor u als (nieuwe) werkgever? Wacht tot 1 januari 2016 met de aanwerving van uw eerste werknemer.

Auteur: Anne Ghysels

23/02/2016