Eénmalige verhoging van het vast gedeelte van de eindejaarspremie in 2017 in het Paritair Comité 330.01

Auteur: Céline Bockstal
Datum:

In het kader van het federaal sociaal akkoord van 25 oktober 2017 voor de private gezondheidsdiensten, is er overeengekomen om aan de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de CAO van 28 september 2016, betreffende de procedure van rapportering aan de vzw IF-IC, een éénmalige premie toe te kennen voor het jaar 2017. Voor deze maatregel is er door de regering een budget ter beschikking gesteld van 31,46 miljoen euro dat zal verdeeld worden via de Maribel Fonds..

Ten einde de werknemers vóór 31 december 2017 te laten genieten van deze premie en correcte financiële garanties aan de werkgevers te bieden, is er tussen de regering en sociale partners overeengekomen om de stortingen via de Maribel fondsen te laten verlopen. Een voorschot van 80% zal door het Fonds gestort worden zodra mogelijk. Het saldo van 20% zal gestort worden na controle van de ontvangen cijfers.                     

De werkgever dient het antwoordformulier in te vullen en terug te sturen via mail aan anne-sophie.mattelet@fe-bi.orgten laatste op 5 december 2017. U kan een kopie van het antwoordformulier terugvinden in onze sectorale informatie, onder het onderwerp eindejaarspremie.

Het formulier moet per instelling (RSZ-nummer) de situatie, zijnde het aantal vergoede VTE op 31 oktober 2017, weergeven. Met andere woorden het aantal werknemers die een salaris ontvangen hebben (gegarandeerd maandloon inbegrepen) uitgedrukt in VTE op 31/10/2017.

De resultaten doorgegeven door de werkgevers zullen geconsolideerd worden om het aantal rechtgevende voltijdse equivalenten voor deze éénmalige premie te berekenen en vervolgens het bedrag van deze premie per werknemer.

Om de betaling te verantwoorden zal vervolgens een attest van de toekenning van de premie van het personeel aan het Maribel fonds moeten overgemaakt worden. Dit attest moet getekend worden door de leden van uw overlegorgaan. Indien er geen overlegorgaan is moet u dit attest mailen naar 3 regionale secretarissen van de syndicale organisaties en anne-sophie.mattelet@fe-bi.orgin CC zetten.

Hierover ontvangt u later nog een schrijven. De werkgevers zullen enkel vergoed worden voor het aantal werknemers doorgegeven op het formulier in bijlage. Indien later zou blijken dat het aantal werknemers aan wie de premie werd toegekend groter is dan het aantal werknemers dat werd opgegeven, dan zal het verschil niet worden bijgepast door de fondsen.

Opgelet! Indien u als werkgever niet heeft gereageerd binnen de voorziene termijn dan zal het FSM 330 voor de berekening van de tussenkomst voor uw instelling zich baseren op de gegevens van het 4de trimester 2016.

Auteur: Céline Bockstal

30/11/2017