E-commerce: werken ’s nacht en op zondag

Auteur: Katia De Wilde
Datum:

E-commerce is een sterk groeiende sector die veel bijkomende tewerkstelling teweeg brengt, maar ook concurrentie ondervindt van onze omringende landen. Om zich ten volle te kunnen ontwikkelen, is het voor deze sector belangrijk om personeel ’s nachts en op zondag te laten weken (en dus m.a.w. af te wijken van het verbod op nacht- en zondagsarbeid). Het zomerakkoord maakt dit verder mogelijk en versoepelt de toepasselijke procedure.

De tewerkstelling in het kader van e-commerce betreft alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel in goederen en diensten.

Hierbij een toelichting van de nieuwe regels in het kader van e-commerce.

1. E-commerce in goederen en diensten: vereenvoudigde procedure: nachtarbeid (= prestaties tussen 20u00 en 6u00, ook tussen 24u00 en 5u00)

Een onderneming waar er vakbondsafvaardiging is, kan vanaf 1 januari 2018 nachtarbeid invoeren door het afsluiten van een gewone ondernemings-cao(4) met 1 representatieve werknemersorganisatie. Het is dus niet langer meer nodig dat deze cao afgesloten wordt met alle organisaties vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging.

2. E-commerce in roerende goederen: specifiek kader: nacht- en zondagarbeid

Voor de e-commerce in roerende goederen is een specifiek kader gecreëerd. Het zijn alle taken die nodig zijn om een afgewerkt product (roerend goed) op zo’n efficiënt mogelijke manier op het juiste tijdstip en op de juiste plaats bij de consument af te leveren.

Enkele voorbeelden: orderverwerking, verpakking, verzending, levering en opvolging van de goederenstroom, voorraadbeheer, vrachtafhandeling, afhaalpunten, telefonische dienst naverkoop, enz. .           

Nachtarbeid

De procedure tot het invoeren van nachtarbeid wordt vereenvoudigd. U moet hierbij 2 situaties duidelijk onderscheiden.

1. Tewerkstelling van personeel tussen 20u00 en 6u00, maar niet tussen 24u en 5u00

2. Tewerkstelling van personeel tussen 20u00 en 6u00, ook tussen 24u00 en 5u00 (= “arbeidsregeling met nachtprestaties”).

1. Tewerkstelling van personeel tussen 20u en 6u00, maar niet tussen 24u00 en 5u00

Vóór 01.01.2018

01.01.2018 t.e.m. 31.12.2019

Procedure wijziging arbeidsreglement*

Procedure wijziging arbeidsreglement(1) (blijft mogelijk)

Of

Afsluiten van een “gewone ondernemings-cao” met 1 representatieve werknemersorganisatie(2)

Deze procedure is van toepassing ongeacht of er al dan niet vakbondsafvaardiging is in de onderneming.
(1)Procedure wijziging arbeidsreglement = op basis van ofwel beslissing ondernemingsraad ofwel na rechtstreekse consultatie van de werknemers (aanplakken ontwerp, consultatie gedurende 15 dagen, bundel opmerkingen naar Inspectie van sociale wetten).
(2) ondernemings-cao: neerlegging van de cao op de griffie van de Algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Vervolgens aanpassing arbeidsreglement zonder toepassing procedure wijziging arbeidsreglement.Mededeling aan Toezicht op Sociale Wetten dat dit in toepassing is van voornoemde tijdelijke mogelijkheid.

2. Tewerkstelling van personeel tussen 20u en 6u00, ook tussen 24u00 en 5u00

Onderneming zonder vakbondsafvaardiging

Vóór 01.01.2018

01.01.2018 t.e.m. 31.12.2019

Procedure wijziging arbeidsreglement*

Procedure wijziging arbeidsreglement(3) (blijft mogelijk)

Of

Afsluiten van een “gewone ondernemings-cao” met 1 representatieve werknemersorganisatie(4)

Onderneming met vakbondsafvaardiging

Vóór 01.01.2018

01.01.2018 t.e.m. 31.12.2019

Ondernemings-cao af te sluiten met alle organisaties vertegenwoordigd in de vakbondsafvaardiging

Procedure wijziging arbeidsreglement(3)

Of

Afsluiten van een “gewone ondernemings-cao” met 1 representatieve werknemersorganisatie(4)

(3)Procedure wijziging arbeidsreglement = op basis van ofwel beslissing ondernemingsraad ofwel na rechtstreekse consultatie van de werknemers (aanplakken ontwerp, consultatie gedurende 15 dagen, bundel opmerkingen naar Inspectie van sociale wetten).
(4) Ondernemings-cao: neerlegging van de cao op de griffie van de Algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO. Vervolgens aanpassing arbeidsreglement zonder toepassing procedure wijziging arbeidsreglement.
De voorafgaande raadplegings- en informatieprocedure, alsook de omkaderingsmaatregelen (cao 46 en cao 49) moeten ook hier gerespecteerd worden.
Mededeling aan Toezicht op Sociale Wetten dat dit in toepassing is van voornoemde tijdelijke mogelijkheid.
Bestendiging vanaf 1 januari 2020: opnieuw afsluiten van een gewone ondernemings-cao ondertekend met 1 representatieve werknemersorganisatie.

Zondagarbeid

Voor de jaren 2018 en 2019 wordt de mogelijkheid voorzien om personeel te werk te stellen op zondag. Hiervoor volgt men de procedure tot wijziging arbeidsreglement of sluit men een “gewone ondernemings-cao” met 1 representatieve werknemersorganisatie. Na 31 december 2019 kan dit bevestigd worden door opnieuw een gewone ondernemings-cao af te sluiten.

3. Een dag bestaat uit 24 uur

U wil uiteraard uw personeel ook tussen 6u00 ’s morgens en 20u00 ’s avonds tewerkstellen. Een werknemer laten werken 24 uur op 24 uur of 7 dagen op 7dagen is evenwel niet toegestaan. Om uw tijdsspanne van 24 uur optimaal te benutten en dit met respect van de regels omtrent de arbeidsduur (dag- en weekgrens, overuren vermijden, enz.) moet u alles goed uittekenen. Er zijn vele mogelijkheden (ploegenarbeid, enz.) waarbij steeds specifieke regels en voorwaarden van toepassing zijn.

Bekijkt u dit graag samen met een specialist terzake, dan kan u onze juristen contacteren: legalpartners@partena.be

Bron: ontwerp van programmawet.

Auteur: Katia De Wilde

19/12/2017