Coronavirus: tijdelijke fiscale steunmaatregel definitief

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Datum:

Een nieuwe tijdelijke fiscale steunmaatregel moet de verreikende impact van de COVID-19 crisis temperen. Via een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020 wil men de loonkost voor die maanden milderen. De maatregel werd ondertussen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Voor welke werkgevers?

Enkel werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020, beide data inbegrepen, gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zullen de vrijstelling kunnen genieten.

Uitgesloten werkgevers

Bepaalde vennootschappen worden uitgesloten:

 • vennootschappen die tijdens de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020:
  • een inkoop van eigen aandelen; of
  • een toekenning of uitkering van dividenden; of
  • een kapitaalvermindering; of
  • elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben verricht.
 • vennootschappen die, in de periode van 12 maart 2020 tot 31 december 2020:
  • ofwel, een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs;
  • ofwel, betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een belastingparadijs, voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste 100.000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Bedrag van de vrijstelling

De vrijstelling is gelijk aan 50 procent van het verschil tussen:

 • enerzijds, de totale kost aan bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de bezoldigingen voor elk van de maanden juni, juli en augustus 2020;
 • anderzijds, de totale kost aan bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de bezoldigingen van mei 2020.

Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de bedrijfsvoorheffing op bepaalde types van bezoldigingen van werknemers. Gewone maandbezoldigingen, premies, voordelen alle aard zijn hierbij inbegrepen. Opzeggingsvergoedingen, dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie en achterstallen worden onder meer uitgesloten, evenals de bezoldigingen van bedrijfsleiders.

Door de kost van de bedrijfsvoorheffing van mei 2020 te vergelijken met de kost van de bedrijfsvoorheffing voor elk van de maanden juni, juli en augustus 2020 zullen werkgevers die vanaf juni 2020 opnieuw hun werknemers tewerkstellen in principe het grootste voordeel genieten bij de maatregel.

De vrijstelling zal pas toegepast worden na alle andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en mag over de drie beoogde maanden samen nooit meer bedragen dan 20 miljoen euro.

Komt u in aanmerking voor de vrijstelling?

Werkgevers zullen binnenkort gecontacteerd worden over de praktische formaliteiten om de vrijstelling toe te passen.

Bron: Wet van  15juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), B.S. 23 juli 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.