Coronavirus: RSZ - gelegenheidsarbeid

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Een seizoenarbeider kan een bepaald aantal dagen per jaar werken voor meerdere werkgevers in de land- en tuinbouwsector.

In het kader van de Covid-19-crisis heeft de regering het toegestane aantal dagen als seizoenarbeider verdubbeld. We hebben dit al gemeld in onze infoflash van 30 maart 2020.

Er worden nu ook andere maatregelen genomen, waaronder de verlenging van de 35 extra dagen in de fruitteeltsector en de versoepeling van de 180-dagenregel.

35 extra dagen voor de fruitteelt                        

Het principe werd aanvaard dat de fruitteeltsector ook gebruik kan maken van de toepassing van de 35 extra dagen bovenop de 65 dagen gelegenheidsarbeid.

Hierdoor zouden werknemers 100 dagen per kalenderjaar kunnen werken in het stelsel van gelegenheidsarbeid.

In de praktijk zullen deze extra 35 dagen nog niet gelden voor 2020, maar waarschijnlijk wel voor 2021, na een nieuwe wetswijziging.

Verdubbeling van de quota

We hebben u al geïnformeerd over de verdubbeling van de quota in onze infoflash van 30 maart 2020 voor de tuinbouw- en landbouwsector.

Ook voor de fruitteeltsector wordt het quotum voor het jaar 2020 verdubbeld, maar in de praktijk wordt dit beperkt tot de 65 dagen die zijn verhoogd tot 130 dagen.

Regel van 180 dagen

Een werknemer kan niet als gelegenheidswerknemer worden tewerkgesteld als hij in de voorafgaande 180 dagen in de land- of tuinbouwsector heeft gewerkt in een ander statuut dan dat van gelegenheidswerknemer.

Vanaf 1 april 2020 wordt deze regel versoepeld. De 180 dagen zullen niet op sectoraal niveau moeten worden nageleefd, maar op ondernemingsniveau, zodat de werkgever niet langer afhankelijk is van externe factoren.

De RSZ bepaalt dat onder 'dezelfde onderneming' wordt verstaan alle juridische entiteiten die door dezelfde bestuurders en/of zaakvoerders worden bestuurd of die tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoren. In afwijking hierop:

  • wordt er geen rekening gehouden met een tewerkstelling die plaatsvindt in het kader van een overeenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal 6 opeenvolgende kalenderweken
  • en is de 180-dagenregel niet van toepassing op een werknemer die na afloop van zijn arbeidsovereenkomst op de wettelijke pensioenleeftijd als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wil werken.

Inwerkingtreding

Deze maatregelen treden in werking op 1 maart 2020, met uitzondering van de 180-dagenregel, die op 1 april 2020 in werking treedt.

Deze maatregelen houden op van kracht te zijn op 31 december 2020. Er wordt een wetswijziging verwacht om deze maatregelen uit te breiden.

 

Bronnen:

  • Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, B.S. 20.04.2020;
  • Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, Erratum, B.S. 20.04.2020;
  • www.socialsecurity.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.