Coronavirus: Paasweekend bracht extra steunmaatregelen

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Datum:

De regering heeft tijdens het Paasweekend maatregelen ingevoerd om sectoren waar een enorme werkdruk is, te ondersteunen. Ze zijn in principe van toepassing vanaf 1 april 2020 en treden buiten werking op 1 juli 2020.

Hierbij vindt u een alvast overzicht van deze Paasmaatregelen.

Op basis van onze eerste analyses en reacties op het terrein stellen wij vast dat er nog heel wat vragen rijzen. De precieze modaliteiten en voorwaarden worden dan ook verder uitgewerkt in komende wetgeving. Wij volgen dit voor u op de voet en informeren u graag in onze volgende infoflashes.

 

Maatregel

Voor welke ondernemingen?

Wat is het voordeel?

Wat zijn de voorwaarden

Meer flexibele arbeidstijd – financiële gunstmaatregel

 

220 vrijwillige overuren

Essentiële sectoren

Voor de werknemer:

brutoloon = nettoloon

 

Voor de werkgever:

Geen overloon

Geen inhaalrust

Geen sociale bijdragen

Brutoloon = loonkost

 

Beperkt tot periode van de coronacrisis: 1 april tot 30 juni 2020

Maximum 220 vrijwillige overuren in de periode 1/4/2020-30/6/2020

 

Werknemers lenen

 

Terbeschikkingstelling van werknemers aan de essentiële  sectoren

 

 

 

 

 

 

 

Essentiële sectoren

Voor de werknemer:

De werknemer is niet tijdelijk werkloos

 

 

Voor de gebruiker:

Extra arbeidskrachten

- gedurende maximaal de periode van coronacrisis: van 1 april tot 30 juni  2020

- geschrift tussen werkgever, gebruiker en werknemer

- minstens loon- en arbeidsvoorwaarden van gebruiker (dezelfde functie)

- werknemer is in dienst bij de oorspronkelijke werkgever voor 10 april 2020

Arbeidsovereenkomsten van korte duur

 

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur toegelaten

Essentiële sectoren

Voor de werknemer:

De werknemer is niet tijdelijk werkloos

 

Voor de werkgever:

De opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden niet hervormd tot één overeenkomst van onbepaalde duur

gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het KB dat de afwijking zal regelen.

De contracten bepaalde duur hebben een minimum duur van 7 dagen.

Studentenarbeid

 

Studentenarbeid – meer werken dan 475 uren per jaar

 

Alle werkgevers

(bijv.: grootdistributie en voedingssector)

behoud van zelfde “statuut” van deze bijkomende uren als de 475 uren: enkel solidariteitsbijdrage studenten (8,13% in totaal)

 

uren gepresteerd in de periode van 1/4/2020 - 30/6/2020: worden geneutraliseerd

Tijdelijk werklozen– werken in vitale sectoren

 

Cumuleren van 75 % van de (dagelijkse) uitkering tijdelijke werkloosheid met loon

 

 

Land-, tuin- en bosbouw (PC 144, PC 145, PC 146) Uitzendarbeid in deze sectoren (PC 322)

- Voor de werknemer: aan het werk, cumul 75% werkloosheidsuitkering met loon

 

- Voor werkgever: extra werkkracht

 

 

Werknemers in tijdskrediet – werken in vitale sectoren

Schorsing van tijdskrediet/loopbaan-onderbreking:

- met mogelijkheid tot bijwerken bij eigen werkgever

( max. april en mei –verlengbaar met 1 maand)

 

Eigen werkgever behoort  tot de  vitale sectoren

 

Bijwerken bij eigen werkgever:

 

Voor de werknemer:

- tijdskrediet herneemt automatisch bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling

- de tijdelijke tewerkstelling wordt niet aangerekend op de toegestane periode tijdskrediet

- tijdens de schorsing geen recht op onderbrekingsuitkering.

 

Voor de werkgever: werknemer komt meer werken

 

 

- met mogelijkheid om te werken bij andere werkgever

( max. april en mei –verlengbaar met 1 maand)

 

 

 

 

 

 

Andere werkgever behoort tot de vitale sectoren

Bijwerken bij andere werkgever:

 

Voor de werknemer: tijdskrediet herneemt automatisch bij het einde van de tijdelijke tewerkstelling

behoud van 75% van de onderbrekingsuitkering tijdens de schorsing.

 

Voor de  andere werkgever: extra werkkracht

 

 

- bijwerken bij andere werkgever: schriftelijke arbeidsovereenkomst met einddatum max. einde van de maatregel

Volledige werkloosheid

Bevriezen degressiviteit van de werkloosheidsuitkering gedurende 3 maanden/inschake-lingsperiode in de werkloosheid voor drie maanden  (eenmalig n.a.v. coronacrisis)

- artiesten in werkloosheid: verlenging referteperiodes met 3 maanden zowel voor behoud van 60% , het bewijzen van de gewerkte dagen als voor bewijs van 3 artistieke prestaties (eenmalig n.a.v. corona)

 

Alle volledig werklozen ( + werkloze artiesten)

 

 

Asielzoekers inschakelen

Inschakelen asielzoekers

Alle werkgevers

Toelating om te werken vanaf het indienen van het verzoek om internationale bescherming bij CGVS.

- Verzoek om internationale bescherming ingediend bij het CGVS mogen werken ten laatste op 18 maart 2020.

- De werkgever moet voor de asielzoeker zelf een opvangplaats voorzien.

Deze tekst is opgemaakt onder voorbehoud van de te verwachten wetgeving hieromtrent. Bovendien zijn er nog verschillende onduidelijkheden, zoals het precieze onderscheid tussen vitale, essentiële en kritieke sectoren.

Bron: o.a. persbericht 11 april 2020 – www.premier.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.