Coronavirus: maatregelen voor loopbaanonderbreking

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Om het aantal arbeidskrachten in de vitale sectoren te verhogen, kunnen werknemers, onder bepaalde voorwaarden, hun loopbaanonderbreking tijdelijk schorsen of tijdens een periode van loopbaanonderbreking bij een andere werkgever gaan werken. Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die hun prestaties volledig geschorst of verminderd hebben (tot een halftijdse baan, met 1/5 of 1/10) in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (hierna ‘loopbaanonderbreking’ genoemd).

Om welke sectoren gaat het?

Schorsing van de loopbaanonderbreking is alleen toegestaan voor werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever die behoort tot een vitale sector.

De mogelijkheid om te werken tijdens een periode van loopbaanonderbreking geldt alleen voor een tewerkstelling bij een andere werkgever die ook tot een vitale sector behoort.

Het gaat om de volgende vitale sectoren:

  • PC nr. 144 (landbouw), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever,
  • PC nr. 145 (tuinbouwbedrijf), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen,
  • PC nr. 146 (bosbouwbedrijf) en
  • PC nr. 322 (uitzendsector en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren).

Die lijst met vitale sectoren zou nog bij Koninklijk Besluit uitgebreid kunnen worden.

Wat is er concreet mogelijk?

Er zijn twee mogelijkheden voor een werknemer met loopbaanonderbreking:

  • de werknemer die tewerkgesteld is bij een werkgever die behoort tot een vitale sector komt met hem overeen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen,
  • of de werknemer wordt, tijdens zijn loopbaanonderbreking, tijdelijk tewerkgesteld bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

Schorsing van loopbaanonderbreking bij een werkgever die tot een vitale sector behoort

Een werknemer, tewerkgesteld bij een werkgever die behoort tot een vitale sector, kan met hem overeenkomen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen.

Na afloop van die tijdelijke schorsing, wordt de loopbaanonderbreking onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

Tijdens de periode van schorsing van de loopbaanonderbreking ontvangt de werknemer geen loopbaanonderbrekingsuitkeringen van de RVA.

Tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking is slechts mogelijk tot 31 mei 2020. Een Koninklijk Besluit kan die mogelijkheid echter verlengen tot 30 juni 2020.

Tijdelijke tewerkstelling, tijdens de loopbaanonderbreking, bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort

De werknemer kan, tijdens zijn loopbaanonderbreking, tijdelijk tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

De partijen (de werknemer en de andere werkgever die tot een vitale sector behoort) moeten een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten. De einddatum van die overeenkomst mag 31 mei 2020, de voorziene einddatum van deze maatregel, niet overschrijden. Een Koninklijk Besluit kan echter beslissen om die maatregel te verlengen tot 30 juni 2020. In dat geval mag de einddatum voor overeenkomsten voor bepaalde tijd die in het kader van deze maatregel worden gesloten, 30 juni 2020 niet overschrijden.

De werknemer behoudt zijn onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA. Het bedrag van de onderbrekingsuitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de formaliteiten ten opzichte van de RVA?

De werknemer moet de RVA schriftelijk de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking of de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever die behoort tot een vitale sector meedelen. Dat gebeurt aan de hand van een formulier dat kan worden gedownload op de website van de RVA.

De RVA stuurt de werknemer daarna een brief met de bevestiging dat er akte werd genomen van de mededeling van de schorsing van zijn loopbaanonderbreking of tewerkstelling bij een andere werkgever die tot een vitale sector behoort.

Meer info? https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t3

Bronnen: bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28.04.2020 - 2e ed.; https://www.rva.be/nl/nieuws/maatregelen-genomen-wegens-de-coronapandemie-voor-werknemers-loopbaanonderbreking

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.