Coronavirus: 25 wordt 50 voor de socio-culturele sector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Als u tot de socio-culturele sector behoort, kunt u bepaalde categorieën werknemers tewerkstellen zonder hen aan de RSZ te onderwerpen voor maximaal 25 dagen per kalenderjaar.

Voor sommigen onder u stijgt dit contingent van 25 naar 50 dagen voor het jaar 2021.

De wettekst is momenteel nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Kunt u aanspraak maken op de verdubbeling van dit contingent?

U kunt de vrijstelling van onderwerping aan de RSZ gedurende maximaal 50 dagen in 2021 genieten voor bepaalde categorieën werknemers als u:

 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten en de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten bent voor de personen tewerkgesteld in een betrekking die arbeidsprestaties met zich meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16u30 of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten bent alsook de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties;
 • een door de bevoegde overheden erkende organisatie bent die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, voor de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;
 • de inrichtende macht van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap bent voor de personen tewerkgesteld als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

Het contigent blijft beperkt tot 25 dagen/kalenderjaar als u :

 • de VRT, RTBF en de BRF bent voor de personen die in hun organiek kader zijn opgenomen, en daarenboven als artiest worden tewerkgesteld;
 • de inrichter van sportmanifestaties bent voor de personen die hij uitsluitend op de dag van de manifestatie tewerkstelt.

Wat is het contingent?

Als u een van de werkgevers bent op wie deze maatregel van toepassing is, mag u de betrokken werknemers in 2021 maximaal 50 dagen tewerkstellen in plaats van 25 dagen.

De werknemer zal gedurende deze 50 dagen niet aan de RSZ onderworpen zijn. Wordt deze limiet overschreden, dan wordt hij voor de volledige periode onderworpen aan de RSZ.

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

De maatregel ondergaat geen enkele wijziging. U dient, voorafgaand aan de tewerkstelling, een Dimona 17 te creëren voor elke dag dat deze personen gaan werken.

Indien u enkel werknemers tewerkstelt in het kader van deze "artikel 17"-maatregel, moet u zich eerst als werkgever bij de RSZ identificeren via de WIDE-toepassing.

 

Bron: www.socialsecurity.be; koninklijk besluit van 20 mei 2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 01.06.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.