Coronacrisis: steunmaatregel voor de evenementensector

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

De evenementensector kan rekenen op een extra vermindering van werkgeversbijdragen voor het 2e en 3e kwartaal 2021.    

Een tijdelijke doelgroepvermindering

De vermindering is bedoeld als steunmaatregel voor tewerkstelling in de evenementensector in het 2e en 3e kwartaal 2021.

Qua bedrag is het de grootst mogelijke vermindering: de volledige basis-werkgeversbijdrage wordt vrijgesteld (25,00%).

Welke werkgevers?

Het gaat om werkgevers die vallen onder de Wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités en die:

 • ofwel, ressorteren onder het paritair comité van het vermakelijkheidbedrijf (PC 304)
 • ofwel, een hoofdactiviteit in de evenementensector hebben die correspondeert met van één van de volgende:    
 • beoefening van uitvoerende kunsten
 • promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
 • ontwerp en bouw van podia
 • gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
 • beoefening van scheppende kunsten
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
 • exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst
 • exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden
 • beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten
 • organisatie van congressen en beurzen
 • organisatie van sportevenementen

Welke werknemers?

De vermindering is in elk van de betrokken kwartalen toepasbaar voor vijf werknemers.

Bijkomende voorwaarden

Om het recht op deze vermindering te verzekeren, moet de werkgever tegelijk voldoen aan vijf bijkomende voorwaarden:

 1. Elke werknemer waarvoor hij de doelgroepvermindering toepast ononderbroken in dienst houden tussen 1 april en 30 september 2021,  behalve als die werknemer:
 • zelf ontslag neemt
 • wegens dringende reden wordt ontslagen
 • tijdskrediet/thematisch verlof opneemt
 1. In 2021 een concreet en individueel opleidingsaanbod doen aan alle werknemers

(al dan niet in tijdelijke werkloosheid, al dan niet met doelgroepvermindering). Het aanbod moet slaan op minstens 5 volledige opleidingsdagen per voltijds equivalente werknemer, d.i. een voltijdse werknemer met volledige prestaties. Voor deeltijdse werknemers kan het aantal opleidingsdagen proportioneel verminderd worden in verhouding tot de contractuele arbeidsduur.

 1. In 2021 geen van de volgende acties uitvoeren:
 • uitkering van dividenden aan aandeelhouders
 • uitkering van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming
 • inkoop van eigen aandelen
 1. De ondernemingsraad (bij ontstentenis in dalende volgorde de vakbondsafvaardiging resp. de werknemers zelf) informeren over de toepassing van deze maatregel in de onderneming en de voorwaarden, inzonderheid over het opleidingsaanbod. De reglementering spreekt ook van overleg met de werknemers(vertegenwoordiging): in de praktijk slaat dit vooral op de organisatie van de opleiding
 2. Garanderen dat de tijdelijke werkloosheid in de twee kwartalen met vermindering niet stijgt tegenover het 1e kwartaal 2021. Concreet: de som van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht/corona en economische redenen (prestatiecodes 77 en 71 in de dmfa) mag in het 2e resp. 3e kwartaal 2021 niet hoger zijn dan in het 1e kwartaal 2021.

De vijfde voorwaarde zal wellicht automatisch gecontroleerd worden door de RSZ, na registratie van de dmfa 2e resp. 3e kwartaal 2021. Het is voorlopig onduidelijk hoe de eerste vier voorwaarden zullen gecontroleerd worden. We wachten op een instructie van de RSZ.

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 epidemie, BS 13 april 2021

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.