Artikel 17 : nieuwe aangifteprocedure

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Dimona-aangifte wordt uitgebreid naar de werknemers tewerkgesteld onder “Artikel 17”.

Wat is Artikel 17 ?

Sommige werkgevers zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor specifieke categorieën van werknemers die ze maximum 25 dagen/jaar tewerkstellen. Het gaat meer bepaald om :

  • de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (aangesloten bij de DIBISS). Zij krijgen een vrijstelling voor :

- de verantwoordelijke leiders, beheerders, huismeesters, monitoren of hulpmonitoren die ze tewerkstellen in de cyclussen voor sportvakanties tijdens de schoolvakanties of vrije dagen (of delen ervan) in het onderwijs

- de animatoren voor socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen (of delen ervan) in het onderwijs

- de personen die ze tewerkstellen in het kader van initiaties, demonstraties of lezingen die plaatsvinden na 16u30 of op vrije dagen (of delen ervan) in het onderwijs

  • de RTBF, VRT en BRF. Zij krijgen een vrijstelling voor de personen die zij tewerkstellen als artiest
  • de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, de vzw's en de verenigingen met een sociaal oogmerk waarvan de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven. Zij krijgen een vrijstelling voor : de beheerders, huismeesters, monitoren of bewakers die ze tewerkstellen voor vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen tijdens de schoolvakanties
  • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die als opdracht hebben om een socio-culturele opleiding en/of sportinitiatie te geven. Zij krijgen een vrijstelling voor de personen die zij tewerkstellen als animator, leider of monitor buiten de werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties
  • de inrichtende machten van de scholen die door de gemeenschap worden gesubsidieerd. Zij krijgen een vrijstelling voor de personen die zij tewerkstellen in het onderwijs als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen, of delen ervan, in het onderwijs
  • de organisatoren van sportieve manifestaties. Zij krijgen een vrijstelling voor de personen die ze uitsluitend op de dag van de manifestatie tewerkstellen (dit geldt niet voor de betaalde sportbeoefenaars)

Voorwaarden voor de vrijstelling

Tot 31 december 2016

Tot 31 december moet u vóór elke tewerkstelling een elektronische aangifte van de activiteit doen bij de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid. Hiervoor surft u naar de website www.socialsecurity.be - onlinedienst « Artikel 17 ».

Vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 moet u voor de betrokken werknemer(s) een dagelijkse Dimona-aangifte doen. Hiervoor surft u naar de website www.socialsecurity.be - onlinedienst « Dimona ». Selecteer vervolgens het nieuwe werknemerstype "A17".

Via deze Dimona-aangiftes zal ook het maximumcontingent van 25 dagen/jaar gecontroleerd worden. Indien u zelf de Dimona-aangifte gedaan hebt en het contingent overschreden werd (en u dus niet langer vrijgesteld bent van socialezekerheidsbijdragen voor deze werknemers), krijgt u rechtstreeks bericht hiervan in de onlinedienst Dimona.

De verplichtingen inzake de Dimona-aangifte blijven dezelfde :

  • Indien u aangesloten bent bij de DIBISS, dient u de werknemer(s) aan te geven in de DmfAPPL
  • Indien u aangesloten bent bij de RSZ, dient u de werknemer(s) aan te geven in de DmfA

Opgelet : deze wettekst bevindt zich nog in de ontwerpfase en moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Bron: RSZ ; wetsontwerp nr. 2210 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

Auteur: Anne Ghysels

20/12/2016