Waals Gewest: de RSZ-vermindering voor oudere werknemers wijzigt op 1 juli 2023

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 28/04/2023 - 07:45
Laatste update: 28/04/2023 - 07:48

De Waalse regering heeft beslist om vanaf 1 juli 2023 de doelgroepvermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid voor de tewerkstelling van oudere werknemers te wijzigen.

Afhankelijk van zijn leeftijd kan van de werknemer worden gevraagd dat hij zich de dag vóór zijn indienstneming als werkzoekende laat inschrijven bij de Forem.

Wie kan het recht openen op de RSZ-vermindering?

De voorwaarden voor toegang tot de doelgroepvermindering zullen verschillen naar gelang van de leeftijd van de werknemer:

Van 55 tot 59 jaar

De werknemer moet:

  • behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering;
  • tewerkgesteld zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest;
  • tussen 55 en 59 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin hij bij de werkgever wordt aangeworven;
  • een referentiekwartaalloon verdienen dat lager is dan 16.662,56 €;
  • ingeschreven zijn als werkloze werkzoekende bij de Forem op de dag voor zijn indiensttreding.

De informatiestroom met betrekking tot de voorwaarde voor inschrijving als werkzoekende zal via ECARO verlopen.

Van 60 jaar tot de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

De werknemer moet:

  • behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering;
  • tewerkgesteld zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest;
  • minstens 60 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal;
  • een referentiekwartaalloon verdienen dat lager is dan 16.662,56 €.

Hoeveel bedraagt de RSZ-vermindering?

 

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal

Bedrag van de vermindering/kwartaal

55 tot 57 jaar

400 €

58 tot 59 jaar

1000 €

60 tot 64 jaar

1000 €

Vanaf 65 jaar tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

1500 €

Deze bedragen gelden voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties gedurende het kwartaal.

Zoals momenteel het geval is, wordt de doelgroepvermindering slechts toegekend indien er effectieve prestaties zijn over het volledige kwartaal, met uitzondering van de gevallen van schorsing bedoeld door de wet van 3 juli 1978 en de gevallen van de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingsperiode.

Hoe zit het met de verminderingen die lopende zijn op 1 juli 2023?

De doelgroepvermindering oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 werd toegepast, blijft van toepassing zolang de werknemer ononderbroken in dienst is bij de werkgever.

 

Bron: decreet van 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023, B.S. 08.03.2023.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.