Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers (2023)

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 18/10/2023 - 09:28
Laatste update: 18/10/2023 - 09:31

De bezoldigingen van bepaalde jonge werknemers zijn in het vierde kwartaal van 2023 vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Om deze vrijstelling te genieten moeten drie voorwaarden vervuld zijn:

  1. Het moet gaan om een jonge werknemer die voldoet aan de bepalingen bedoeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 1° tot 3° van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, dit wil zeggen:
  • niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • bepaalde studies voleindigd hebben, meer bepaald studies met een volledig leerplan van de hogere of  lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs, of een alternerende opleiding, of een getuigschrift hebben ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;
  • alle activiteiten stopgezet hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan.
  1. De jonge werknemer moet aangeworven zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2023. Voor een aanwerving in september geldt deze maatregel bijgevolg niet.
  2. Het maandelijks belastbare loon mag niet hoger zijn dan € 4.250.

De vrijstelling geldt vanaf de maand van aanwerving (oktober, november of december) tot het einde van het kalenderjaar 2023. Vanaf 1 januari 2024 moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de bezoldigingen.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.