Vergeet het jaarverslag van de IDPBW niet!

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 09/02/2024 - 11:06
Laatste update: 09/02/2024 - 11:10

Elk jaar moet de preventieadviseur een verslag opstellen over de werking van zijn Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).

Je moet dit verslag niet meer naar de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk sturen, maar het ter beschikking houden van de inspectie.

Wat moet je doen?

Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te nemen die het welzijn van je werknemers op het werk bevorderen. Daartoe moet je in elke onderneming een preventiebeleid invoeren. Om alle doelstellingen van dit beleid te kunnen realiseren, moet je een beroep doen op de deskundigheid die vereist is in je onderneming (interne dienst) en eventueel op een externe deskundigheid (externe dienst).

Ongeacht de grootte van je onderneming moet je een IDPBW oprichten. Deze IDPBW moet minstens bestaan uit een preventieadviseur die gekozen wordt uit de personeelsleden. Als je minder dan 20 werknemers tewerkstelt, mag je zelf deze functie opnemen. In dit geval moet je steeds een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

Jaarverslag

Elk jaar moet de preventieadviseur een verslag opstellen over de werking van zijn Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).

Dit verslag wordt gemaakt aan de hand van het formulier ad hoc (A, B of C naargelang de organisatie van de IDPBW) dat beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be) of kan worden verkregen bij de regionale directies of de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (telefoonnummer: 02/233.45.11, e-mail:  tww@werk.belgie.be).

Een verklarende nota, die ook beschikbaar is op de website, geeft richtlijnen die nodig zijn bij het invullen van de verschillende rubrieken van de formulieren.

Belangrijk!

Zoals hierboven aangehaald moet je  het jaarverslag over de werking van de IDPBW niet meer versturen naar de bevoegde Regionale Directie(s) voor Toezicht op het Welzijn op het Werk binnen drie maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. Je moet dit verslag ter beschikking houden van de inspectie.

Bronnen: Codex over het welzijn op het werk, art. II.1-6, §1, 2°, b en I.2-22; koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, B.S. 26 februari 2018; http://www.werk.belgie.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.