Sociale verkiezingen 2024: akkoord over de stemming per brief

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 26/03/2024 - 12:21
Laatste update: 26/03/2024 - 12:23

Tijdens de kiesprocedure moet er eventueel en mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd een akkoord worden verkregen over de stemming per brief. 

Gevallen waarin de stemming per brief is toegelaten

Stemming per brief is toegelaten:

  • bij aanzienlijke spreiding van personeel (bv. over het hele land verspreide winkels die slechts één of twee personen per vestiging tewerkstellen, vervoerbedrijven waarvan de chauffeurs op de baan zijn, ondernemingen die herstellingen van apparaten uitvoeren aan huis);
  • in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • in geval van nachtarbeid als, voor de betrokken werknemerscategorie, aan de volgende voorwaarden is voldaan:
    • het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20 uur en 6 uur op de dag van de verkiezing bedraagt niet meer dan 5 % van het aantal op die datum tewerkgestelde werknemers;
    • het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20 uur en 6 uur op de dag van de verkiezing bedraagt niet meer dan 15;
  • wanneer de werknemers niet werken tijdens de openingsuren van de stembureaus.

Akkoord over de stemming per brief

Voor de stemming per brief is een akkoord tussen de partijen nodig.

Ten laatste op dag X + 56 (tussen 9 en 22 april 2024) moet de werkgever immers het akkoord hebben verkregen van alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve kaderledenorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de bedoelde werknemerscategorie inzake een eventuele stemming per brief.

Opgelet! De gevallen waarin de kiesprocedure vroeger moet worden stopgezet worden later toegelicht.

Bron: wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.