Opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer in dienst vóór 2014: verandering in zicht!

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 28/04/2023 - 10:07
Laatste update: 28/04/2023 - 10:13

Er is een nieuwe wet gepubliceerd die voorziet in een aanpassing van de bepalingen inzake de opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer in dienst genomen vóór 2014. Zij bepaalt dat de opzeggingstermijn voor al deze werknemers nooit meer dan 13 weken mag bedragen. Deze wet wordt van kracht op 28 oktober 2023.

Wat is de huidige situatie?

De huidige opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer worden uitgedrukt in weken en worden als volgt bepaald:

Anciënniteit

Termijn

< 3 maanden

1 week

3 maanden tot < 4 maanden

2 weken

4 maanden tot < 5 maanden

2 weken

5 maanden tot < 6 maanden

2 weken

6 maanden tot < 9 maanden

3 weken

9 maanden tot < 12 maanden

3 weken

12 maanden tot < 15 maanden

4 weken

15 maanden tot < 18 maanden

4 weken

18 maanden tot < 21 maanden

5 weken

21 maanden tot < 24 maanden

5 weken

2 jaar tot < 3 jaar

6 weken

3 jaar tot < 4 jaar

6 weken

4 jaar tot < 5 jaar

7 weken

5 jaar tot < 6 jaar

9 weken

6 jaar tot < 7 jaar

10 weken

7 jaar tot < 8 jaar

12 weken

8 jaar en +

13 weken

Deze opzeggingstermijnen zijn van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) tewerkgesteld met een overeenkomst voor onbepaalde duur waarvan de uitvoering is aangevangen vanaf 1 januari 2014.

Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 en de werknemers van wie de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vóór 1 januari 2014.

De werknemers (arbeiders en bedienden) van wie de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen vóór 1 januari 2014 hebben recht op een opzegging waarvan de duur in drie stappen wordt berekend (kliksysteem):

  • Stap 1: bepalen van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 volgens de regels die van kracht waren op 31 december 2013.

Opgelet! Voor de bedienden is de volgende regel van toepassing: de opzeggingstermijn wordt bepaald op 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van:

  • 3 maanden wanneer het brutojaarloon op 31 december 2013 niet hoger is dan 32.254 € (lagere bedienden)
  • 4,5 maanden wanneer het brutojaarloon op 31 december 2013 hoger is dan 32.254 € maar niet hoger dan 64.508 € (hogere bedienden)
  • 6 maanden wanneer het brutojaarloon op 31 december 2013 hoger is dan 64.508 € (zeer hoge bedienden).

Indien de termijn van stap 1 de maxima van 3 maanden, 4,5 maanden en 6 maanden bereikt (naargelang het loon op 31 december 2013) moet de opzeggingstermijn bepaald in stap 2 hier niet bij opgeteld worden. De uiteindelijke opzeggingstermijn is de termijn bepaald in stap 1.

Indien niet moet er overgegaan worden naar stap 2.

  • Stap 2: bepalen van de termijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 volgens de onderstaande tabel;
  • Stap 3: optellen van beide termijnen.

Opgelet! Voor bedienden is de volgende regel van toepassing: indien het bedrag verkregen door de som van de termijn verkregen in stap 1 en de termijn verkregen in stap 2 gelijk is aan of hoger is dan 13 weken, is de uiteindelijke opzeggingstermijn beperkt tot 13 weken.

Het vervolg?

Met deze nieuwe wet zal de beperking van de opzeggingstermijn tot 13 weken in geval van ontslag door de werknemer gelden voor alle werknemers (arbeiders en bedienden) van wie de uitvoering van de overeenkomst ingaat vóór 1 januari 2014. Dit betekent dat er geen onderscheid meer zal zijn tussen arbeiders en bedienden, of tussen lagere en hogere bedienden.

Er moet geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de anciënniteit verworven vóór 1 januari 2014 en deze verworven vanaf 1 januari 2014.

Voor de berekening van de opzeggingstermijn van werknemers die hun ontslag hebben gegeven en die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, zal enkel artikel 37/2 §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden toegepast, d.w.z. de bovenstaande tabel. De anciënniteit van de werknemer zal dus ten minste 8 jaar bedragen en de opzeggingstermijn zal zo vastgesteld worden op 13 weken.

Wanneer?

Deze wet wordt van kracht op 28 oktober 2023.

Opzeggingen die worden betekend vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven onverminderd van kracht.

 

Bron: Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag evenals begeleidende maatregelen voor wat betreft de aanpassing van de maximale wettelijke opzeggingstermijnen in geval van ontslag gegeven door de werknemer, B.S. 28.04.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.