Maatregelen van inzetbaarheid

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 09/05/2023 - 07:40
Laatste update: 09/05/2023 - 07:42

Wanneer een werknemer bij ontslag gegeven door de werkgever recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, wordt de opzeggingstermijn omgezet in een reeks maatregelen om de inzetbaarheid te verhogen.

Dit geldt in geval van ontslag door de werkgever met prestatie van een opzegging of betaling van een ontslagvergoeding

Principe

Deze reeks maatregelen bestaat uit twee delen (ook wel “2/3, 1/3” genoemd):

1e deel: dit bestaat uit een opzeggingstermijn die 2/3 bedraagt van de opzeggingstermijn met een minimum van 26 weken of een opzeggingsvergoeding gelijk aan het lopende loon (met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst) dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van dit 1e deel, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn;

2e deel: dit bestaat uit een opzeggingstermijn gelijk aan het restant van de opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding gelijk aan het lopende loon (met inbegrip van de voordelen verworven krachtens de overeenkomst) dat overeenstemt met de duur van het restant van de opzeggingstermijn dat niet inbegrepen is in de opzeggingstermijn van het 1e deel.

Financiering

Deze maatregelen worden gefinancierd door het bedrag van de werkgeversbijdragen die verschuldigd zijn voor het 2e deel. Daartoe wordt dit bedrag door de RSZ aan de RVA overgemaakt.

In de praktijk 

In geval van ontslag met een opzeggingstermijn

In geval van ontslag met een opzeggingstermijn heeft de werknemer vanaf het begin van de opzeggingstermijn het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzeggingstermijn van het 2e deel.

In geval van ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding

In geval van ontslag met betaling van een opzeggingsvergoeding dient de werknemer zich beschikbaar te houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen ten belope van een waarde gelijk aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op de opzeggingsvergoeding van het 2e deel.

De verplichting voor de werknemer om zich beschikbaar te houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen vervalt indien deze een nieuwe arbeidsrelatie aangaat of een zelfstandige activiteit uitoefent.

De inzetbaarheidsbevorderende maatregelen dienen te voldoen aan de kwaliteitsvereisten waaraan maatregelen voor outplacementbegeleiding moeten voldoen (als bedoeld in artikel 11/4 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad), indien deze maatregelen betrekking hebben op outplacementbegeleiding.

De inzetbaarheidsbevorderende maatregelen vormen een aanvulling op outplacementmaatregelen. Ze zijn niet van toepassing wanneer een transitietraject wordt opgestart

We wachten nog op gedetailleerdere informatie over het type  inzetbaarheidsmaatregelen.

Inwerkingtreding

Deze maatregel geldt voor ontslagen vanaf 1 januari 2023.

Vereiste informatie

Verschillende punten van deze nieuwe wetgeving worden momenteel nog door de instellingen besproken.

Om te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen inzake uw RSZ DmfA-aangifte, verzoeken we u evenwel contact op te nemen met uw Payroll Consultant om hem de nodige informatie te verstrekken in geval van ontslag door u met prestatie van de opzeggingstermijn, zodra de opzeggingstermijn is betekend.

 

Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 10.11.2022

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.