Internationale RSZ: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 28/04/2023 - 07:37
Laatste update: 28/04/2023 - 07:40

Er werd een Europees kaderakkoord gesloten om telewerk te faciliteren vanaf 1 juli 2023. Op 30 juni 2023 loopt namelijk de uitzondering af op het principe van onderwerping op het vlak van internationale sociale zekerheid dat in de Covid-19-periode werd ingevoerd.

Principe

Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels bepaalt dat een werknemer die in een EU-/EER-land of Zwitserland woont en in een ander land werkt, onderworpen is aan de sociale zekerheid van het land waar hij werkt (werkstaat, staat waar zijn werkgever gevestigd is).

Verricht de werknemer echter een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden in de lidstaat waar hij woont (25% van zijn arbeidstijd), dan is hij onderworpen aan de sociale zekerheid van die lidstaat.

Als gevolg van het wijdverbreide gebruik van telewerk kan dat gedeelte een substantieel karakter krijgen in zijn woonstaat, wat op zijn beurt kan leiden tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Voorbeeld: een werknemer woont in België en werkt in Frankrijk (waar zijn werkgever gevestigd is). Hij is onderworpen aan de Franse sociale zekerheid. Hij brengt immers minder dan 25% van zijn arbeidstijd (in dit geval 0%) in zijn woonstaat (België) door.

Uitzondering

Voor de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2023 werd een uitzondering op dit principe voorzien wegens het toegenomen gebruik van telewerk tijdens de Covid-19-crisis.

Als zijn werkgever hem vanwege Covid-19 gevraagd heeft om alle dagen van de week te telewerken, heeft de werknemer 100% van zijn arbeidstijd in zijn woonstaat gewerkt. De toepassing van de Europese Verordening 883/2004 bepaalt dat de werknemer dan onderworpen zou zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en om een administratieve overbelasting te voorkomen had de Belgische overheid beslist dat dit niet het geval zou zijn. 

In ons voorbeeld bleef de werknemer - ondanks het feit dat hij meer dan 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonstaat (België) werkte - onderworpen aan de Franse sociale zekerheid. Er is niets veranderd!

Periodes van telewerk die werknemers als gevolg van het coronavirus in België hebben verricht, worden bij wijze van uitzondering niet in aanmerking genomen voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en hebben dus geen invloed op hun aansluiting bij de sociale zekerheid tot 30 juni 2023.

Nieuw kaderakkoord vanaf 1 juli 2023

Aangezien deze uitzondering op 30 juni 2023 afloopt, betekent dit dat het principe opnieuw van toepassing zou zijn. 

Ondertussen wordt telewerk echter op grotere schaal toegepast. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de werknemer vanaf 1 juli 2023 onderworpen zou zijn aan de sociale zekerheid van zijn woonstaat en niet meer onder die van zijn werkstaat, als de werknemer daar minstens 25% van zijn arbeidstijd doorbrengt.

Zo zou in ons voorbeeld de werknemer die 60% van zijn arbeidstijd doorbrengt in Frankrijk (zijn werkstaat) en 40% telewerkt in België (zijn woonstaat), vanaf 1 juli 2023 onderworpen moeten zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Om dat te voorkomen werd een Europees kaderakkoord gesloten op grond waarvan werknemers die minder dan 50% van de totale arbeidstijd in hun woonstaat werken, onderworpen kunnen blijven aan het socialezekerheidsstelsel van hun werkstaat.

Voorbeeld: een werknemer die 60% van zijn activiteit uitoefent in Frankrijk (zijn werkstaat) en 40% in België (zijn woonstaat) zal onderworpen kunnen blijven aan de Franse sociale zekerheid, zoals het geval was dankzij de uitzondering die tot 30 juni 2023 van kracht was.

De grens van het principe van 25% wordt vanaf 1 juli 2023 opgetrokken tot 50%.

De afzonderlijke lidstaten moeten nu elk tot dit Europese kaderakkoord toetreden. België heeft al aangegeven dat het dit zal doen.

En op fiscaal vlak ?

Tot nu toe zijn er geen wijzigingen aangekondigd op fiscaal vlak. De regels van de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting zijn van toepassing. Bezoldigingen worden, in principe, belast in de werkstaat, d.w.z. het land waar de werknemer effectief werkt, tenzij de zogenaamde regel van ‘183 dagen’ van toepassing is. In dat laatste geval worden de bezoldigingen belast in de woonstaat van de werknemer.

 

Hebt u nog vragen over dit onderwerp? Mail dan naar GEConsulting@partena.be

 

 

Bron: www.international.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.