Huurvoordeel bedrijfsleider: revalorisatiecoëfficiënt 2024

Auteur: Peggy Criel (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 16/01/2024 - 14:33
Laatste update: 16/01/2024 - 14:35

De revalorisatiecoëfficiënt voor de berekening van de huurvoordelen van bedrijfsleiders voor 2024 is gekend.

Wanneer een bedrijfsleider een gebouwd onroerend goed (waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is) verhuurt aan de vennootschap of vereniging waar hij zijn activiteiten uitvoert, dan wordt het positieve verschil tussen de huur en 5/3 van het gerevaloriseerde kadastrale inkomen aangemerkt als beroepsinkomsten.

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens is vastgesteld op 5,46 voor het inkomstenjaar 2024 (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën) (5,37 voor het inkomstenjaar 2023).

Op het gedeelte dat wordt aangemerkt als beroepsinkomsten moet bedrijfsvoorheffing worden berekend. Indien de huur maandelijks wordt betaald, dan moet het gedeelte van het huurinkomen dat als beroepsinkomen wordt geherkwalificeerd, worden behandeld als een periodiek loon; dit wordt eventueel geteld bij het loon van diezelfde maand en er wordt bedrijfsvoorheffing op ingehouden, net zoals voor het periodieke loon. Het geherkwalificeerde bedrag moet ook op de fiscale fiche van de bedrijfsleider (fiche 281.20) worden vermeld.

Voorbeeld: Een bestuurder verhuurt aan zijn vennootschap een gebouwd onroerend goed met een kadastraal inkomen van € 2.000. De jaargrens voor de inkomsten 2024 bedraagt € 18.200 (= 2.000 x 5,46 x 5/3). De onderneming betaalt aan de bestuurder een maandelijkse huursom van € 1.600, dit is € 19.200 per jaar; er is dus een positief verschil van € 1.000. Dat bedrag van € 1.000 wordt geherkwalificeerd als een beroepsinkomen en er moet bedrijfsvoorheffing op berekend worden.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.