Begrenzingen beslagen en overdrachten in 2024

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 20/12/2023 - 12:09
Laatste update: 20/12/2023 - 13:59

De bedragen (of inkomensgrenzen) voor de berekening van de voor beslag of overdracht vatbare gedeelten voor 2024 zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Ter herinnering, de schuldeiser die de betaling wil bekomen van de bedragen die hem verschuldigd zijn door zijn schuldenaar kan zich hiervoor rechtstreeks tot diens werkgever wenden. Dit recht wordt voornamelijk op twee manieren uitgeoefend: hetzij in de vorm van een derdenbeslag, hetzij in de vorm van een overdracht.

Het beslag of de overdracht wordt toegepast op de nettovergoeding van de werknemer, dit wil zeggen na inhouding van de socialezekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en eventuele inhoudingen die bestemd zijn om een bijkomend voordeel inzake sociale zekerheid te waarborgen, met uitsluiting van elk(e) ander(e) bedrag of inhouding.

Overigens is het zo dat enkel een deel van deze nettovergoeding kan worden overgedragen of in beslag genomen. De wet voorziet namelijk inkomenschijven waarbinnen het bedrag wordt bepaald dat kan worden overgedragen of in beslag genomen. Men spreekt van het bedrag van het loon dat vatbaar is voor overdracht of beslag. De berekeningswijze van deze bedragen verschilt naargelang het gaat om beroepsinkomsten of vervangingsinkomens.

Bovendien geniet de werknemer een vrijstelling wanneer hij (een) kind(eren) ten laste heeft. Deze vrijstelling neemt de vorm aan van een vermindering van het bedrag dat vatbaar is voor overdracht of beslag.

Voor 2024 worden de bedragen (of inkomensdrempels) voor de berekening van de delen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag als volgt bepaald:

Nettomaandloon

Deel dat vatbaar is voor overdracht of beslag

.

Beroepsinkomsten (werknemers of zelfstandigen)

vervangingsinkomens

Tot € 1.341

Niets

Niets

Van € 1.341,01 tot € 1.440

20 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 19,80

20 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 19,80

Van € 1.440,01 tot € 1.589

30% van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 44,70

40 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 59,60

Van € 1.589,01 tot € 1.738

40 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 59,60

40 % van het bedrag tussen deze 2 waarden, hetzij € 59,60

Hoger dan € 1.738

Het volledige bedrag is vatbaar voor overdracht of beslag

Het volledige bedrag is vatbaar voor overdracht of beslag

De vrijstelling voor (een) kind(eren) ten laste  bedraagt  € 83.

Deze nieuwe bedragen van het loon die vatbaar zijn voor overdracht of beslag moeten toegepast worden voor alle betalingen die uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2024, zelfs al hebben ze betrekking op inkomsten verschuldigd geacht vóór 1 januari 2024. Voor de vergoedingen van januari 2024 die vóór 1 januari 2024 betaald werden, worden daarentegen de begrenzingen van 2023 toegepast.

Herhaling: er bestaat geen enkele begrenzing wanneer het beslag of de overdracht het resultaat is van een vordering tot betaling van onderhoudsgeld of van een vordering tot betaling van het loon in toepassing van artikel 221 Burgerlijk Wetboek (loonoverdracht). Het schijvensysteem van hierboven is in dat geval dus niet van toepassing. Het volledig bedrag van het loon van de werknemer is dan vatbaar voor overdracht of beslag. Bovendien heeft het beslag of de overdracht in dat geval een absolute voorrang op alle andere eventuele beslagen of overdrachten.

Bron: Koninklijk besluit van 12 december 2023 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 18.12.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.