Waarom uw werknemers een alternatieve verloning aanbieden?

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Leestijd: 4min

Brussel, 25 mei 2021 – Werkgevers kennen aan hun werknemers doorgaans een loon in geld toe, aangevuld met bepaalde courante extralegale voordelen. Ondernemingen en hun werknemers ondervinden nu op veel vlakken de impact van de coronacrisis. Sommige werkgevers willen graag hun werknemers bedanken in deze moeilijke coronatijden, andere werkgevers willen hun prestaties opkrikken om de vastgelegde doelstellingen te bereiken. Het leek ons dan ook nuttig om kort te focussen op sommige weinig bekende alternatieve loonvormen, die sociaal en fiscaal heel wat voordelen bieden. Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Wat is een alternatieve verloning?

“Naast de traditionele maaltijdcheques, geschenk-, eco-, sport- en cultuur-, consumptiecheques, bedrijfswagen, groepsverzekering - die soms ook niet ten volle benut worden - zijn er ook minder courante alternatieve loonvormen. Voorbeelden zijn de resultaatsgebonden bonus en de winstpremie," legt Isabelle Caluwaerts uit.

Wat wordt er bedoeld met een ‘resultaatsgebonden bonus’?

"Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn een systeem waarbij bonussen worden toegekend die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming of een deel ervan of van een objectief welomschreven categorie van werknemers van de onderneming. Dit systeem wordt ingevoerd voor een bepaalde periode waarin één of meer collectieve doelstellingen behaald moeten worden. Uiteraard moeten die doelstellingen vooraf vastgelegd, meetbaar en collectief zijn. Het kan gaan om doelstellingen van uiteenlopende aard: financieel, organisatorisch, ecologisch, enz. Een onderneming zou bijvoorbeeld een doelstelling kunnen invoeren rond het verminderen van het aantal afgedrukte documenten. Hou er zeker ook rekening mee dat de invoering van een bonusplan met een aantal formaliteiten gepaard gaat en dat er eventueel met de vakbondsafvaardiging van de onderneming samengewerkt moet worden."

Wat is het voordeel van dit type bonus?

"Het voordeel van de toekenning van de bonus is dat deze onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaald grensbedrag vrijgesteld is van belastingen. Momenteel kan voor elke begunstigde een bedrag van € 2998 (bijna € 3000) per jaar worden vrijgesteld. Op het vlak van de sociale zekerheid zijn echter een werkgeversbijdrage en een werknemersbijdrage verschuldigd."

Een andere mogelijkheid: de winstpremie

"Het gaat hier om een uitkering van de winst van de onderneming onder de werknemers, dus ook een collectief voordeel. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist bij de afsluiting van het boekjaar, uitgaande van de veronderstelling dat er winst is, om een deel of het geheel van deze winst uit te keren aan de werknemers van de onderneming (eventueel gedifferentieerd naar categorie van werknemers). De winstpremie is een manier om werknemers te motiveren om winst te maken. Op deze premie is de werkgever geen bijdrage voor de sociale zekerheid verschuldigd, maar er wordt wel een socialezekerheidsbijdrage van 13,07% aan de bron ingehouden. Mits voldaan is aan de bij wet vastgestelde voorwaarden betaalt de begunstigde, de werknemer dus, een belasting van 7% op de premie. Dit is een bevrijdende fiscale inhouding (geen bijkomende belasting) en de premie wordt niet samengeteld met de andere beroepsinkomsten van het jaar."

Waarom deze alternatieve verloning toekennen?

"Je hebt het traditionele loon in geld, dat zowel voor werkgever als werknemer onderworpen is aan gewone socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Daarnaast heb je deze alternatieve loonvormen, die in mindere of meerdere mate bekend zijn en gebruikt worden. Deze alternatieve verloning kan zowel voordelig zijn voor het kostenplaatje van de werkgever als voor de fiscale behandeling van de begunstigden. Dat is het geval voor de resultaatsgebonden bonus die niet belast wordt als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. En dat geldt ook voor de winstpremie, waarop de werkgever geen socialezekerheidsbijdragen betaalt en die in principe belast wordt aan 7%," besluit Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional

Gerelateerde artikels