NV oprichten

Leestijd: 5min

Hoe kunt u een nv oprichten?

De nv is eerder een vennootschapsvorm voor grote ondernemingen. Maar toch zijn er kleine en middelgrote bedrijven die een nv zijn. Hoe richt u nu eigenlijk een nv op en voor wie is dit het meest geschikt? Wat zijn de benodigdheden, de vereisten en de voor- en nadelen van deze vennootschapsvorm? Partena Professional legt het u stapsgewijs uit. 

Wat is een nv? 

De nv is een vennootschapsvorm voor kleine, middelgrote tot grote, kapitaalkrachtige bedrijven. Het is in de eerste plaats een kapitaalvennootschap dat ‘anoniem’ kapitaal zal aantrekken. In het Frans heet het dan ook ‘société anonyme’.

In tegenstelling tot de bvba is er een complexere bestuursorganisatie waarbij alle vennoten aansprakelijk zijn afhankelijk van hun inbreng. De nv is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij overdraagbaar zijn.

Typerende kenmerken van de nv 

Naamloos? Wat wil dat zeggen? Bij de naamloze vennootschap bestaat er geen verplichting om een register van de aandeelhouders op te stellen, de vennootschap is dus ‘zonder naam’ zeg maar. De nv is de meest geschikte vennootschap wanneer er veel aandeelhouders/vennoten zijn die elkaar niet hoeven te kennen.

Net als bij de bvba zijn ook minimum twee oprichters nodig. Het ‘familiale’ karakter van de kleinere bvba valt echter weg, omdat de algemene structuur complexer is.  

Verschilpunten met bvba 

Het belangrijkste verschilpunt met de bvba gaat over het wettelijk minimumkapitaal. Voor de nv is dit 61.500 euro. Dat bedrag moet volledig volgestort worden op een afzonderlijke rekening vóór de oprichting van de vennootschap.

Wanneer de oprichters hun inbreng in natura willen doen, moeten zij een bedrijfsrevisor aanstellen.

Bij een nv zijn de aandelen, in tegenstelling tot bij de bvba, vrij overdraagbaar. De aandelen zijn op naam of aan toonder. Er is echter een beperking in het verkrijgen van eigen aandelen door een nv: maximaal 20% van het geplaatste kapitaal moet uitkeerbaar zijn.

Hoe een nv oprichten? 

Naast de kost van het hierboven reeds aangehaalde startkapitaal zijn er nog een aantal zaken waaraan moet voldaan worden om uw nv op te richten. Zo moet u een financieel plan en een notariële akte opstellen en is er een publicatieverplichting.  

Opstartkosten van een nv 

Het minimumkapitaal moet volledig volgestort zijn. Bovendien geldt er een stortingsplicht van 1/4 op elk aandeel voor het gedeelte boven de som van 61.500 euro. Voor de inbreng in natura is een bedrijfsrevisor vereist. Ook wanneer aandeelhouders, vennoten of bestuurders binnen de twee jaar na de oprichting onroerend goed van henzelf willen inbrengen dat minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigt, is een revisor verplicht.  

Raad van bestuur brengt raad

Een nv wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze RvB bestaat uit minstens drie bestuurders die voor een periode van maximaal zes jaar het reilen en zeilen van de nv zullen bestieren. Er is echter een uitzondering: wanneer er slechts twee aandeelhouders zijn, volstaat een RvB van twee bestuurders tot het moment dat er drie aandeelhouders zijn.

Aansprakelijkheid van de vennoten

Zolang niet voldaan is aan alle oprichtingseisen, zijn de oprichters van de nv hoofdelijk aansprakelijk. Wanneer aan de eisen is voldaan, zijn de aandeelhouders alleen aansprakelijk tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de nv.

De bestuurders van de nv zijn onder normale omstandigheden niet aansprakelijk voor schulden van de nv. In geval van faillissement kunnen de bestuurders wel hoofdelijk aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld door wanbestuur.

En hoe zit het met de boekhouding? 

Net zoals het bestuur van een nv complexer is dan die van de bvba zijn ook de boekhoudkundige verplichtingen ruimer.

Een nv moet - zoals handelszaken en andere vennootschappen - een dubbele boekhouding voeren volgens het wettelijke schema. Ook een jaarlijkse inventaris en eenjaarrekening dienen opgemaakt te worden.

De jaarrekening wordt voor onderzoek en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Deze gewone algemene vergadering dient jaarlijks verplicht gehouden te worden, binnen de zes maanden na het sluiten van het boekjaar. Binnen de 30 dagen na die goedkeuring moet de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank, die de inhoud ervan controleert.

Belastingen voor een nv 

Op de winst van een nv wordt een vennootschapsbelasting betaald. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt maximaal 33,99% (inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3%). Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322.500 euro, bestaat een verlaagd opklimmend tarief.

Daarnaast is de nv in beginsel verplicht dividendbelasting in te houden en aan de fiscus af te dragen. Deze dividendbelasting kan door de aandeelhouder in beginsel verrekend worden met de eventueel door hen verschuldigde vennootschapsbelasting dan wel inkomstenbelasting. Het niet-uitgekeerde deel van de winst wordt opgenomen in de algemene of winstreserve.

Nv oprichten met Partena Professional SmartStart

Eenmaal u uw ondernemingsnummer bij Partena Professional heeft aangevraagd kunt u aan de slag. Zo moet u uw onderneming laten inschrijven bij de KBO, Kruispuntbank van Ondernemingen. Waarom? Het is nu eenmaal een verplichting voor iedereen die zijn eigen zaak start.

Tenzij u start met een vrij beroep, kunt u ervan uitgaan dat u btw-plichtig bent en bijgevolg dus een btw-nummer nodig hebt. Ook dat brengt Partena Professional voor u in orde. Als laatste moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Uw ondernemingsnummer aanvragen bij Partena Professional is een eitje. U kunt langsgaan bij één van onze kantoren, of voor de bezige bijen onder ons kan dit online gebeuren via het digitale ondernemingsloket SmartStart Online.

 

Gerelateerde artikels