Het eindejaarsgeschenk, een financieel voordelige traditie

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 15/11/2023 - 13:13
Laatste update: 16/11/2023 - 16:20

Brussel, 15 November 2023 - Met de eindejaarsfeesten in aantocht, willen veel ondernemingen hun werknemers hun appreciatie tonen door hen geschenken of geschenkcheques te geven. Een traditie die, onder bepaalde voorwaarden, sociaal en fiscaal gunstig kan zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional geeft meer uitleg.

Vrijgesteld van sociale bijdragen 

Geschenken in natura, in speciën of onder de vorm van betaalbonnen (de zogenaamde ‘geschenkcheques’) toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover het totale jaarlijkse bedrag niet meer bedraagt dan 40 EUR per werknemer. De waarde van de geschenken in natura is vastgesteld basis van de prijs die de werkgever heeft betaald, inclusief btw.

Dit jaarlijkse plafond kan worden verhoogd met 40 EUR per kind ten laste van de werknemer. De RSZ veronderstelt dat een kind ten laste van de werknemer is wanneer deze laatste effectief de volledige of gedeeltelijke last draagt van het kind. Bovendien zal de RSZ beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan op basis van het door de werkgever opgezette systeem en niet alleen op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Een voorbeeld: indien een werkgever aan al zijn werknemers een geschenk van 100 EUR aanbiedt, ongeacht of zij kinderen ten laste hebben of niet, zullen op al die geschenken socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden, ook al hebben sommige werknemers twee of meer kinderen ten laste.

Geschenkcheques van hun kant moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

ze mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van deze cheques;

ze moeten een geldigheidsduur van maximaal één jaar hebben te rekenen vanaf de datum van afgifte aan de werknemer ;

ze mogen aan de werknemer noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën worden uitbetaald.

Is er een belastingvoordeel? 

Voordelen die een werkgever geeft aan zijn werknemer, bijvoorbeeld in de vorm van  geschenken, zijn in principe belastbare voordelen van alle aard die worden verkregen uit hoofde of naar aanleiding van de uitoefening van de beroepsactiviteit. Daardoor zijn ze dus onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en belastingen.

Als uitzondering op dat principe zijn bepaalde voordelen die als ‘sociale voordelen’ worden bestempeld, niet belastbaar (en dus niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing). Het betreft minieme voordelen die door de werkgever worden toegekend om de relatie met het personeel te verbeteren en de band van het personeel met de onderneming te versterken. Op fiscaal vlak kan het bedrag van 50 EUR als referentie dienen voor het begrip miniem voordeel.

Hoe zit het met eindejaarsgeschenken?

Bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques die voldoen aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever zijn niet belastbaar (en dus niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing) voor werknemers indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel genieten;

de toekenning moet plaatsvinden ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen (zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest, zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara, een verjaardag, enz.);

het totale bedrag dat wordt toegekend mag niet meer bedragen dan 40 EUR per jaar en per werknemer in geval van feesten of jaarlijkse gebeurtenissen. Dit bedrag kan worden verhoogd met 40 EUR voor elk kind dat ten laste is van de werknemer wanneer het voordeel wordt toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest met hetzelfde sociale karakter;

de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers ervan. Ze moeten bovendien een geldigheidsduur van maximaal één jaar hebben te rekenen vanaf de datum van afgifte aan de werknemer. Ze mogen tot slot noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën aan de werknemer worden uitbetaald.

Wat moet er op de individuele rekening worden vermeld? 

Op de individuele rekening moet de waarde van de geschenken worden vermeld. Net als geschenkcheques die ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten aan de werknemers werden toegekend, ook al zijn de bedragen sociaal en fiscaal volledig vrijgesteld.

Gerelateerde artikels