Dimona Limosa

Leestijd: 5min

Dimona, Limosa, DmfA, ASR en de sociale balans

Rapporteren gaat tegenwoordig heel vlot: nieuwe werknemers via Dimona, buitenlandse werkkrachten via Limosa, … Maar kent u ook de aangifte van sociaal risico, multifunctionele aangifte RSZ en de sociale balans?

Dimona aangifte

Dimona (déclaration immédiate, onmiddellijke aangifte) is de onlinedienst waarmee werkgevers in- en uitdiensttredingen van werknemers aangeven bij de RSZ.

Via Dimona geeft u aan dat een werknemer:

 • in dienst treedt
 • uit dienst gaat
 • langer of korter werkt dan voorzien

Dimona: vlot sociaal verzekerd

Met Dimona bouwt u een beveiligd personeelsbestand op. Handig, want de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) haalt zo automatisch alle gegevens op. U bent dus meteen in orde voor de sociale zekerheid. 

U kan: 

 • nieuwe werknemers toevoegen
 • één of meerdere werknemers aangeven
 • werknemers of aangiften opzoeken

Sociale rechten krijgen via Dimona

Ook voor de overheid is Dimona een zegen. Zij gebruikt het om:

 • werknemers snel te identificeren
 • duidelijk zicht te krijgen op de band tussen werkgever en werknemer
 • sociale voordelen toe te kennen aan werknemers

Dimona staat of valt met… correcte informatie. Vul uw aangifte dus correct en op tijd in om geen sociale rechten te mislopen.

Start u binnenkort een eigen zaak op? Partena Professional wijst u graag de weg.

Limosa

Limosa is een aangiftetool voor buitenlandse werknemers. Hun buitenlandse werkgevers moeten sinds 1 april 2007 de activiteiten van hun werknemers in België op voorhand melden bij de overheid. Zo schept die duidelijkheid over de tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten in België. Ze let daarbij vooral op hun rechten en arbeidsvoorwaarden.

Ook voor u als ondernemer brengt Limosa goed nieuws, want u volbrengt uw administratieve verplichtingen veel vlotter. U vereenvoudigt het opstellen en bijhouden van:

 • arbeidsreglement
 • documenten voor deeltijdse werknemers
 • personeelsregister
 • individuele rekening
 • loonafrekening

Helemaal zeker zijn dat u uw buitenlandse werknemers juist aangeeft? Contacteer PartenaProfessional.

Aangifte sociaal risico

Soms is een werknemer niet meer in staat zijn job uit te voeren door een sociaal risico. Bijvoorbeeld door:

 • ziekte of ongeval
 • maatregel voor moederschapsbescherming
 • arbeidsongeval
 • werkloosheid

De overheid compenseert dit loonverlies met een vervangingsinkomen: vol- of deeltijds. Maar dan moet de werkgever wel aangifte van sociaal risico (ASR) doen: digitaal de sociale gegevens naar de betrokken sectoren sturen.

Vind u uw weg niet bij je aangifte van sociaal risico? Partena Professional helpt u graag.

Multifunctionele aangifte RSZ (DmfA)

Werkgevers geven via de multifunctionele aangifte alle gegevens over loon en arbeidstijden van werknemers door. Alle sociale zekerheidsinstellingen gebruiken die informatie om vergoedingen uit te betalen en rechten toe te kennen voor:

 • ziekteverzekering
 • werkloosheid
 • pensioen
 • arbeidsongeval
 • beroepsziekte
 • kinderbijslag
 • jaarlijkse vakantie

Wil u meer weten over de multifunctionele aangifte? Partena Professional vertelt u er met plezier alles over.

Sociale balans

Wat is de sociale balans?

De sociale balans is een instrument waarmee de ondernemingen dienen te rapporteren over de situatie van hun werkgelegenheid en over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers.

De sociale balans moet worden overgemaakt aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging; bij gebrek hieraan kan de sociale balans door de werknemers worden geraadpleegd op de plaats waar het arbeidsreglement moet worden bewaard.

De sociale balans bevat de volgende inlichtingen:

 • een staat van de tewerkgestelde personen;
 • een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar;
 • een staat met inlichtingen over de opleidingsactiviteiten gevolgd door de werknemers, waarvan de kost ten laste is van de werkgever.

 

Tot 31 december 2016 moesten de globale opleidingsinitiatieven 1,9 % van de loonmassa bedragen. Sinds 1 januari 2017 is deze doelstelling omgezet in een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar. De werkgevers blijven dus rekenschap afleggen van de geleverde opleidingsinspanningen via de sociale balans.

Wat moet u concreet doen als werkgever?

Voornamelijk de volgende ondernemingen zijn verplicht een sociale balans op te stellen:

 • de Belgische ondernemingen die hun jaarrekening en een sociale balans openbaar moeten maken, (en die personeel tewerkstellen)
 • de ondernemingen die een sociale balans moeten bezorgen aan de NBB:
  • ziekenhuizen die niet de vorm hebben aangenomen van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een grote of zeer grote vzw;
  • de andere privaatrechtelijke rechtspersonen (bv. vzw, stichting) die minstens 20 werknemers tewerkstellen (in voltijdse equivalenten);
  • de ondernemingen naar buitenlands recht die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid gevestigd hebben; hun sociale balans bevat enkel de gegevens met betrekking tot de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden (van de buitenlandse onderneming), waarbij de gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden beschouwd worden als één geheel.

Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de site van de Nationale Bank van België.