De regels in geval van ontslag

Auteur: By Partena Professional
Leestijd: 4min

Het ontslag past in een duidelijk kader. Wat ook de reden voor het ontslag is die wordt ingeroepen, een werkgever moet de regels die in de wet zijn bepaald respecteren. Ook al is het in dergelijke omstandigheden niet makkelijk, een kalme en serene houding is aangewezen. 

De beslissing van ontslag meedelen aan een werknemer 

Afscheid nemen van een werknemer is nooit makkelijk. Noch voor de werknemer, noch voor de werkgever.

Het ontslag wordt doorgaans in twee fasen betekend:

  • Versturen van een brief: de werknemer wordt op de hoogte gebracht van uw beslissing om hem te ontslaan. Wanneer er een opzegging is, moet de brief altijd aangetekend worden verstuurd.

  • Onderhoud met uw medewerker: een onderhoud geeft u de kans om kort de reden voor het ontslag toe te lichten aan uw werknemer en hem te wijzen op de begeleidende diensten en steunmaatregelen die de overgang vlot kunnen laten verlopen. 

Opzegging presteren of onmiddellijk ontslag? 

De opzeggingstermijnen zijn vastgelegd bij wet. De duur van de opzegging hangt voornamelijk af van de anciënniteit van de werknemer in de onderneming.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  • onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst (onmiddellijk vertrek van de werknemer die wordt ontslagen met een ontslagvergoeding die overeenstemt met de wettelijke duur van zijn opzegging);

  • presteren van de opzegging (de ontslagen werknemer blijft in de onderneming werken gedurende zijn volledige opzegging).

Opgelet voor het motief voor ontslag

Wettelijk is de werkgever niet verplicht om aan een werknemer toe te lichten waarom hij wordt ontslagen. Maar een werknemer heeft het recht om de redenen te kennen die tot deze beslissing hebben geleid; hij kan u daar schriftelijk via aangetekende brief om vragen.

De keuze om spontaan aan de werknemer de reden van zijn ontslag mee te delen (mondeling tijdens een onderhoud of schriftelijk in de kennisgeving van ontslag) lijkt ons de meest redelijke oplossing. Wanneer u uw medewerker op zijn laatste dag zijn C4-document bezorgt (dat het recht opent op werkloosheidsuitkeringen), moet u verplicht de reden van ontslag invullen. 

Kennelijk onredelijk ontslag? 

Een ongerechtvaardigde reden voor ontslag kan de werkgever veel geld kosten. De reden die op de C4 wordt vermeld, moet verband houden ‘met de bekwaamheden van de bedoelde werknemer, zijn gedrag of de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de inrichting of de dienst’.

Indien de reden van het ontslag niet aan deze criteria beantwoordt, kan de werknemer zich wenden tot de arbeidsrechtbank en ‘kennelijk onredelijk ontslag’ inroepen. Wanneer hij in het gelijk wordt gesteld, moet de werkgever hem een vergoeding betalen die varieert van 3 tot 17 weken loon

Werknemers beschermd tegen ontslag 

Zwangere werkneemsters, preventieadviseur, vakbondsafgevaardigde, bediende die een tijdskrediet heeft gekregen... Bepaalde werknemers hebben een apart statuut en kunnen niet worden ontslagen (behalve wegens dringende reden of indien de reden van het ontslag geen verband houdt met hun situatie). Wanneer een werkgever de regels m.b.t. bescherming tegen ontslag schendt, spreekt men van ‘onregelmatig ontslag’ en stelt hij zich bloot aan risico’s. De werkgever kan zo verplicht worden om een compenserende opzeggingsvergoeding en een beschermingsvergoeding te betalen.

Ontslag wegens dringende reden

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming die de samenwerking definitief onmogelijk maakt (insubordinatie, diefstal, agressie of oneerlijke concurrentie...). De werkgever heeft in dat geval het recht om de samenwerking met de werknemer onmiddellijk stop te zetten en de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Opgelet, er moet een strikte procedure worden gevolgd: de beëindiging en de dringende reden moeten onder een welbepaalde vorm en binnen zekere termijnen worden betekend.  

Een werknemer ontslaan is nooit makkelijk. Partena Professional geeft een antwoord op uw vragen, leidt u doorheen de procedure en helpt u de valkuilen te ontwijken. Doe een beroep op de expertise van onze medewerkers.