Wie eindejaar zegt, zegt eindejaarsfeesten/1 !

Auteur: Patricia Weber - Isabelle Caluwaerts
Datum:

Ondanks de toekenning van geschenken of geschenkcheques, organiseren veel ondernemingen traditioneel voor hun personeel bepaalde festiviteiten naar aanleiding van Kerstmis of Nieuwjaar. Het kan gaan om een receptie die plaatsvindt in de lokalen van de onderneming of een etentje in een restaurant.

Hieronder gaan we in op de sociale en fiscale aspecten van de voordelen die de werknemers genieten naar aanleiding van die jaarlijkse feesten.

I. Sociaal aspect

De socialezekerheidsbijdragen worden berekend op basis van het loon van de werknemer (1). 
Het wettelijke begrip "loon" omvat:

  • het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever (2);
  • de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever (3).

Om te kunnen spreken van "loon" moet aan alle volgende voorwaarden voldaan worden:

  • het voordeel moet in geld waardeerbaar zijn;
  • de werknemer moet recht hebben op de betaling van het voordeel;
  • de betaling moet ten laste zijn van de werkgever;
  • de betaling moet toegekend worden ingevolge de dienstbetrekking.

Als we rekening houden met wat voorafgaat, worden niet-individualiseerbare voordelen niet als loon beschouwd wanneer ze niet voor elke werknemer afzonderlijk in geld waardeerbaar zijn. Onder die categorie vallen hoofdzakelijk de voordelen die worden toegekend in het kader van een collectief systeem. Daardoor kan het voordeel dat elke werknemer ontvangt niet bepaald worden. 

In dit geval kunnen een receptie die de werkgever in de lokalen van de onderneming organiseert en een etentje in een restaurant naar aanleiding van de eindejaarsfeesten beschouwd worden als collectief toegekende voordelen waarvan het voordeel dat elke werknemer individueel ontvangt niet bepaald kan worden. Omdat ze niet individualiseerbaar zijn, zijn ze niet in geld waardeerbaar voor de werknemer. Die voordelen behoren dus niet tot het begrip "loon" op het vlak van de sociale zekerheid. Daarom moeten er geen socialezekerheidsbijdragen op betaald worden.

II. Fiscaal aspect: wat de werknemer betreft

Als voorbeeld van collectieve sociale voordelen die vrijgesteld zijn wat de werknemers betreft citeert de administratieve commentaar op het W.I.B. met name de deelname aan kerst- en nieuwjaarsfeesten voor het personeel (4). 

De receptie waaraan de werknemer deelneemt in de lokalen van de onderneming of de maaltijd die de werkgever aanbiedt in een restaurant naar aanleiding van de eindejaarsfeesten vormen dus in principe sociale voordelen. Daarom worden ze vrijgesteld van belastingen (en moet er dus geen bedrijfsvoorheffing op worden ingehouden) wat de werknemer betreft.

Bronnen: (1) Artikel 23 van de wet van 29 juin 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; (2) en (3) artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en Cass., 20 april 1977, J.T.T. 1977, p. 180-185; (4) Com. WIB 92 nr. 38/25 en 38/27,3°.

Auteur: Patricia Weber - Isabelle Caluwaerts

08/12/2014